Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay

Mã tài liệu: 272149 Số trang: 45 Định dạng: zip

Mô tả

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I: VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC VÀ TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VỀ VAI TRÒ QUẢN LÝ VĨ MÔ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ 4

I. NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC NÓI CHUNG TRONG LỊCH SỬ 4

1. Nguồn gốc của nhà nước. 4

2. Bản chất của Nhà nước. 5

3. Đặc trưng cơ bản của Nhà nước. 6

4. Chức năng cơ bản của Nhà nước. 6

II. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN QUẢN LÝ VĨ MÔ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ 8

1. Cơ chế kinh tế cũ và sự cần thiết phải đổi mới 8

2. Quá trình chuyển đổi cơ chế cũ sang cơ chế mới:cơ chế thị trường có sự định hướng của Nhà nước 10

3. Tính tất yếu khách quan quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế 14

CHƯƠNG II : VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 17

I. VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THÌ TRƯỜNG 17

1. Định hướng, dẫn dắt nền kinh tế xã hội 17

2.Giữ vững ổn định chính trị - kinh tế - xã hội và thiết lập khuôn khổ pháp luật 18

3.Điều phối, điều tiết nền kinh tế 18

4.Đảm bảo công bằng xã hội 19

5.Kiểm soát ổn định kinh tế vĩ mô 20

II. ĐẶC TRƯNG CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM VÀ THỰC TRẠNG KINH TẾ. 21

1. Đặc trưng của kinh tế thị trưởng định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 21

2.Thực trạng nền kinh tế nước ta. 27

3. Vai trò của Nhà nước Việt Nam trong thời kỳ chuyển nền kinh kế sang vận hành theo cơ chế thị trường 32

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰ ĐỔI MỚI VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY 36

I. CÁC CÔNG CỤ ĐỂ NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ VĨ MÔ NỀN KINH TẾ 36

1. Hệ thống pháp luật là: 37

2. Kế hoạch là: 37

3. Lược lượng kinh tế của Nhà nước là: 38

4. Các chinh sách kinh tế là: 38

4.1. Chính sách tài chính: 38

4.2. Chính sách tiền tệ: 39

5.Các công cụ điều tiết kinh tế đối ngoại: 39

II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN NHẰM ĐỔI MỚI VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY 39

1. Xác định mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở nước ta và bối cảnh quốc tế hiện nay 39

2. Tăng trưởng kinh tế và điều kiện đảm bảo tăng trưởng cao và bền vững. 40

3. Đổi mới cơ chế quản lý và sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước tránh hai khuynh hướng 41

4. Xây dựng hệ thông pháp luật hoàn chỉnh đông bộ 41

5. Cải cách hành chính gắn liền với đổi mới kinh tế 42

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm

Mã tài liệu 272149

Hướng dẫn tải tài liệu
Để tải tài liệu thì bạn phải là thành viên của hệ thống và đã xác thực tài khoản email. Thực hiện đăng nhập vào hệ thống, vào chi tiết tài liệu và tải.

Danh sách sản phẩm xem gần đây