Mối quan hệ giữa các thiết chế trong hệ thống chính trị Việt Nam thời kì đổi mới và sự cần thiết phải đổi mới đồng bộ các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị

Mối quan hệ giữa các thiết chế trong hệ thống chính trị Việt Nam thời kì đổi mới và sự cần thiết phải đổi mới đồng bộ các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị

đề tài 3: mối quan hệ giữa các thiết chế trong hệ thống chính trị việt nam thời kì đổi mới và sự cần thiết phải đổi mới đồng bộ các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị i>phần mở đầu 1.1> lý do và tính cấp thiết của đề tài: từ trước, chúng ta vẫn

Phương pháp siêu hình trong đời sống xã hội hiện nay

Phương pháp siêu hình trong đời sống xã hội hiện nay

Phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình đều là những phương pháp nhận thức của nhân loại .Qua việc phân tích lịch sử khoa học tự nhiên,Angghen đã chỉ rõ phương pháp tư duy siêu hình được quy định bởi lịch sử và là tất yếu trong thời đại của

Giáo trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Giáo trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Sau khi học xong môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam sinh viên nắm được: - Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị

Tư tưởng HCM về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở VN

Tư tưởng HCM về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở VN

Để phục vụ cho việc học tập của sinh viên theo phương pháp học tập và đào tạo của trường ĐH kinh tế quôc dân. Bộ môn Mác-lê nin thuộc khoa cơ bản nhất của trường ĐH kinh tế quốc dân tổ chức biên soạn tập sách hướng dẫn học tập môn tư tưởng HCM, tập

Những lý luận kinh tế chính trị về tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân. Biện pháp tăng thu nhập quốc dân.

Những lý luận kinh tế chính trị về tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân. Biện pháp tăng thu nhập quốc dân.

Đất nước ta trong một vài năm gần đây đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là kinh tế. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Một trong những yếu tố đánh giá sự phát triển kinh tế của nước ta chính là thu nhập quốc

Vì sao nói tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác-Lê nin ở Việt Nam?

Vì sao nói tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác-Lê nin ở Việt Nam?

Chủ nghĩa Mác-Lê nin vận dụng một cách tài tình, sáng suốt, khoa học trong việc phân tích tình hình khách quan, sự tiến hoá khách quan với việc thừa nhận tác dụng của nghị lực cách mạng, tính sáng tạo cách mạng, tính chủ động của quần chúng Chủ

Chứng minh luận điểm: Thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam là một tất yếu lịch sử

Chứng minh luận điểm: Thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam là một tất yếu lịch sử

Vận dụng lý luận của Lênin vào hoàn cảnh của Việt Nam Đảng ta đã xác định: thời kỳ quá độ lên CNXH là tất yếu khách quan đối với mọi quốc gia xây dựng CNXH dù điểm xuất phát ở trình độ cao hay thấp - vì vậy thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam là một

Ứng dụng quy luật lượng chất trong vấn đề học tập rèn luyện của sinh viên

Ứng dụng quy luật lượng chất trong vấn đề học tập rèn luyện của sinh viên

Thi đỗ vào Đại Học hẳn là một niềm vui và là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều học sinh ; khi bước chân vào đại học rồi thì lại có biết bao là dự tính kế hoạch được đặt ra . Có thể nói Đại Học như là nơi chúng ta đặt một viên gạch quan trọng cho ước