Nghiên cứu biến động các yếu tố môi trường và sinh trưởng của tôm trong ao nuôi tôm sú Penaeus monodon Fabricius 1798 thâm canh đa chu kỳ đa ao tại Hải Phòng

Nghiên cứu biến động các yếu tố môi trường và sinh trưởng của tôm trong ao nuôi tôm sú Penaeus monodon Fabricius 1798 thâm canh đa chu kỳ đa ao tại Hải Phòng

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học nha trang nguyễn văn thái nghiên cứu biến động một số yếu tố môi trường và sinh trưởng của tôm trong các ao nuôi tôm ( penaeus monodon , fabricius 1798) sú đa chu kỳ đa ao tại hải phòng chuyên ngành: nuôi ng h y

Kế hoạch phát triển ngành thuỷ sản tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2001 2005

Kế hoạch phát triển ngành thuỷ sản tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2001 2005

Chương một: Sự cần thiết xây dựng kế hoạch Chương hai : Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Chương ba : Xây dựng kế hoạch Chương hai : Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch

Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang sản xuất nông thuỷ sản khác ở xã Phương Tú ứng Hoà Hà Tây

Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang sản xuất nông thuỷ sản khác ở xã Phương Tú ứng Hoà Hà Tây

Chương I : Một số lý thuyết và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu đất trồng lúa ở nước ta Chương II : Thực trạng chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên Đất trồng lúa sang sản xuất nông thuỷ sản khác Chương III : Phương hướng và nội dung về chuyển đổi cơ

Một số giải pháp nhằm phát triển bền vững nuôi trồng và tiêu thụ cá da trơn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Một số giải pháp nhằm phát triển bền vững nuôi trồng và tiêu thụ cá da trơn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ Chương II THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG VÀ TIÊU THỤ Chương III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NUÔI TRỒNG VÀ TIÊU THỤ CÁ DA TRƠN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

Tổ chức công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại Công ty Thương Mại XNK Hà Nội

Tổ chức công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại Công ty Thương Mại XNK Hà Nội

Phần I : Đặc điểm Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội: Phần II : Thực trạng công tác Quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại Công ty Phần III : Một số kiến nghị và giải pháp chủ yếu để đẩy Mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm hàng hoá ở Công ty Thương Mại

thị trường lao động Việt Nam những khó khăn cần tháo gỡ

thị trường lao động Việt Nam những khó khăn cần tháo gỡ

Về mặt lý luận, thị trường lao động có thể được hiểu là không gian trao đổi hàng hoá sức lao động. Bất kỳ ở đâu có giao dịch mua bán loại hàng hoá "đặc biệt" này thì ở đó có thị trường lao động. Thị trường lao động là một phạm trù kinh tế - x• hội,

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng xuất khẩu tôm

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng xuất khẩu tôm

Gần nửa thế kỉ qua, ngành thủy sản Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, liên tục cả về số lượng lẫn chất lượng, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo bước đột phá tích cực trong hội nhập quốc tế, vượt

Thực trạng điều kiện lao động của công nhân ngành chế biến thủy sản tại Việt Nam

Thực trạng điều kiện lao động của công nhân ngành chế biến thủy sản tại Việt Nam

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI- 1986, Đảng và Nhà nước ta quan niệm phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN làm cho dân giàu nước mạnh đáp ứng ngày càng