Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay

Mã tài liệu: 213414 Số trang: 33 Định dạng: pdf

Mô tả

PHẦN ĐỀ CƯƠNG

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 5

2.1. Mục đích nghiên cứu .5

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu .5

3. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 5

3.1. Đối tượng nghiên cứu .5

3.2. Khách thể nghiên cứu 6

3.3. Phạm vi nghiên cứu 6

4. Phương pháp nghiên cứu 6

4.1. Phương pháp nghiên cứu định lượng .6

4.2. Phương pháp nghiên cứu định tính 6

4.3. Phương pháp thu thập dữ liệu 7

4.4. Phương pháp quan sát .7

PHẦN NỘI DUNG

Chương I. Cơ sở lý luận

1.Cơ sở lý luận .7

1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề bình đẳng giới trong gia đình .7

1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề bình đẳng giới trong gia đình .8

1.3. Quan điểm của Đảng, nhà nước về vấn đề bình đẳng giới trong gia đình 9

2.Các phương pháp tiếp cận 10

2.1. Lý thuyết cơ cấu chức năng 10

2.2. Lý thuyết giới 11

2.3. Lý thuyết nữ quyền 11

Chương II. Vấn đề bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay

1. Bình đẳng giới trong hoạt động sản xuất 12

1.1. Bình đẳng giới trong lao động sản xuất và lao động tái sản xuất 12

1.2. Bình đẳng giới trong cách tiếp cận về mặt kinh tế 15

1.3. Bình đẳng giới trong vấn đề tạo quyền sử dụng giữa nam và nữ trong gia đình .18

2. Bình đẳng giới trong hoạt động chăm sóc gia đình và sinh đẻ 21

2.1. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình 21

2.2. Bình đẳng giới trong cách tiếp cận nguồn lực văn hóa, giáo dục 24

2.3. Bình đẳng giới trong cách tiếp cận nguồn lực y tế, sức khỏe 26

3. Bình đẳng giới trong hoạt động cộng đồng 27

Chương III. Nguyên nhân và giải pháp

1. Nguyên nhân dẫn đến vấn đề bất bình đẳng giới trong gia đình 29

2. Giải pháp nhằm xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng giới 30

Chương IV. Kết luận và khuyến nghị

1. Kết luận 30

2. Khuyến nghị .31

Xem thêm

Mã tài liệu 213414

Thanh toán qua MyAladdinz hoàn tiền 80% và cơ hội kiếm tiền affiliate
MyAladdinz là một ứng dụng cung cấp một nền tảng cho các chủ gian hàng và Khách hàng để đổi lấy các sản phẩm và dịch vụ bằng hệ thống đồng Gem. Mỗi khi bạn chi tiêu 1 khoản tiền nào đó cho một món hàng hay dịch vụ thì bạn sẽ nhận lại về 80% giá trị khoản tiêu đó.

Danh sách sản phẩm xem gần đây