Giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình hiện đại hoá công tác thanh toán của hệ thống NHNN Việt nam theo hướng phát triển của công nghệ thông tin

Mã tài liệu: 629255 Số trang: 66 Định dạng: doc

Mô tả

lêi nãi (r)çu mét (r)êt n­íc (r)­îc nh×n nhën d­íi nhiòu khýa c¹nh kinh tõ - v¨n ho¸ - x* héi . song khýa c¹nh kinh tõ bao giê còng lµ quan träng nhêt lµ yõu tè hµng (r)çu. kinh tõ quyõt (r)þnh (r)õn sù ph¸t trión tiõp theo cña c¸c yõu tè kh¸c bëi v×: ng­êi ta nãi " cã thùc míi vùc (r)­îc (r)¹o ". mét (r)êt n­íc (r)­îc coi lµ ph¸t trión hay kðm ph¸t trión lµ xuêt ph¸t tõ nòn kinh tõ cña (r)êt n­íc (r)ã cã m¹nh hay yõu. chýnh v× tçm quan träng nh­ vëy nªn viöc nh×n nhën, xem xðt, ph(c)n tých sù ho¹t (r)éng cña nòn kinh tõ lµ tèi quan träng. §ã lµ mèi quan t(c)m hµng (r)çu cña mäi n­íc trªn thõ giíi. cïng víi sù nghiöp (r)æi míi kinh tõ (r)êt n­íc, c"ng nghiöp ho¸ - hiön (r)¹þ ho¸ (r)ßi hái nhiöm vô hµng (r)çu lµ (r)æi míi vµ...
Xem thêm

Mã tài liệu: 629255

Danh sách sản phẩm xem gần đây