Giao an cong nghe

Mã tài liệu: 336481 Số trang: 1 Định dạng: doc

Mô tả

Họ tên Học Sinh : ______________________________Lớp : _______________________________________________ĐỀ KIỂM TRA TỰ CHỌN K11Câu 1 : Chọn câu đúng : Hai điện tích điểm q1 = 10-7 C và q2 = 4.10-7 đặt cách nhau 6 cm trong chân không thì tác dụng vào nhau một lực : 0,2 N0,3 N0,1 N1 N Câu 2 : Một điện tích điểm q = 10-7 (C) đặt trong điện trường đều, chĩ tác dụng của lực điện trường 3.10-3 N. Cường độ điện trường có độ lớn là : 3.104 (V/m) 4.106 (V/m) 3.10-7 (V/m) 5.104 (V/m) Câu 3 : Một quả cầu nhỏ mang điện tích dương q = 10-7 (C) đặt trong điện trường đều có ( = 2. Xác định cường độ điện trường E của điện tích q tại điểm M ở cách tâm quả cầu A một khỏang r = 30 cm. E = 5.10-1 ; hướng về tâm của A. E = 103 ; hướng về tâm...
Xem thêm

Mã tài liệu 336481

Danh sách sản phẩm xem gần đây