Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Mã tài liệu: 293286 Số trang: 5 Định dạng: zip

Mô tả

Phần mở đầu

Nước ta bắt dầu dổi mới nền kinh tế từ những năm chín mươi cho đến nay đã qua mười năm .Trong dó vai trò chủ đạo, dẫn dắt, điều tiết nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần của kinh tế Nhà nước luôn được Đảng quan tâm, coi trọng và đã đạt được những thành tựu bước đầu rất khả quan cả trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, cả đường lối đối nội và đối ngoại của đất nước.Để phát triển nền kinh tê theo định hướng XHCN trong Nghị quyết Đại hội Đảng IX đã khẳng định chủ trương nhất phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo và quuyết định, kinh tế Nhà nước cùng kinh tế tập thể trở thành cơ sở vững chắc của nền kinh tế quốc dân và một lần nữa nhấn mạnh nhiệm vụ “Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế Nhà nước để thực hiện tốt vai trò chủ đạo nền kinh tế”. Có như thế mới phát huy được đặc diểm của kinh tế XHCN

Nhằm thể hiện rõ vai trò của thành phần kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi kinh tế Nhà nước phải đổi mới để giữ vững vai trò chủ đạo, thúc đẩy các thành phần kinh tế khác cùng phát triển. Vì vậy việc nghiên cứu những giải pháp để phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam hiện nay là hết sức quan trọng. Với tầm quan trọngcủa nó em đã chọn đề tài :

Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam"

Ngoài phần mở đàu và phần kết luận Đề tài bao gồm

Chương1 Vai trò của Kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

1.1 Kinh tế Nhà nước

1.2 Kinh tế Nhà nước có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường

Chương2 Kinh tế Nhà nước ở nước ta hiện nay

2.1 Những thành tựu đã đạt dược trong hơn 10 năm đổi mới

2.2 Sự hạn chế và những tồn tại của kinh tế Nhà nước

Chương3 Quan điểm và giải pháp tăng cường vai trò chủ đạo Kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

3.1 Quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với thành phần kinh tế Nhà nước.

3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò chủ đạo Kinh tế Nhà nước.

a Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổng công ty Nhà nước, hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh.

c Đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN, thực hiện giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê, sát nhập, giải thể, phá sản DNNN.

d Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và sửa đổi bổ sung về cơ chế chính sách.

Xem thêm

Mã tài liệu 293286

Thanh toán qua MyAladdinz hoàn tiền 80% và cơ hội kiếm tiền affiliate
MyAladdinz là một ứng dụng cung cấp một nền tảng cho các chủ gian hàng và Khách hàng để đổi lấy các sản phẩm và dịch vụ bằng hệ thống đồng Gem. Mỗi khi bạn chi tiêu 1 khoản tiền nào đó cho một món hàng hay dịch vụ thì bạn sẽ nhận lại về 80% giá trị khoản tiêu đó.

Danh sách sản phẩm xem gần đây