Lý luận giá trị và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam hiện nay

Mã tài liệu: 53108 Số trang: 35 Định dạng: docx

Mô tả

Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9 đã chỉ rõ “ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện , đổi mới nội dung , phương pháp giảng dạy va học , hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý giáo dục , thực hiện chuẩn hoá , xã hội hoá … thực hiện giáo dục cho mọi người , cả nước trở thành một xã hội học tập “ Đặc biệt phảI tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức , lối sống cho học sinh , sinh viên .CảI tiến giảng dạy và học tập môn khoa học Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học cao đẳng và dạy nghề , trong đó có môn kinh tế chính trị , kinh tế chính trị nghiên cứu vê quan hệ sản xuất dưới sự tác động qua lại của lực lượng sản xuất , dựa trên đó Mác đưa ra nhiều lý luận mà cho đến nay nó vẫn còn nguyên giá trị va còn là cơ sở cho các nhà khoa học nghiên cứu xâu sắc hơn , trong đó có lý luận giá trị , lý luận nay đóng vai trò rất quan trọng trong thưc tiễn , nhưng vấn đề này chưa được lam rõ thực sự hoặc chưa được nghiên cứu đầy đủ nên việc tiếp tục nghiên cứu đề tàI này la rất cần thiết .

Kết cấu đề tài:

Chương1: Quy luật giá trị và các vấn đề có liên quan

Chương 2: Vai trò của quy luật giá trị đối với sự phát triển kinh tế thị

Xem thêm

Mã tài liệu: 53108

Danh sách sản phẩm xem gần đây