Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp Nông Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mã tài liệu: 221001 Số trang: 107 Định dạng: pdf

Mô tả

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

Trong bối cảnh công nghệ thông tin đang phát triển như vũ bão trên

toàn thế giới; từng ngày làm thay đổi và tác động mạnh vào mọi lĩnh vực

đời sống, kinh tế - xã hội của con người và đang giữ một vai trò hết sức

quan trọng cho sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu thì các doanh

nghiệp, cơ quan, tổ chức của Việt Nam mới chỉ đứng ở ngưỡng cửa của

công nghệ thông tin. Nói thế có nghĩa phần lớn các doanh nghiệp, cơ quan,

tổ chức của ta chưa sử dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả trừ

những khu vực kinh tế có yêu cầu hội nhập và cạnh tranh cao như ngân

hàng, viễn thông, hàng không v.v việc ứng dụng công nghệ thông tin đã

trở thành yếu tố sống còn.

Trong nhiều năm qua các doanh nghiệp nông lâm nghiệp trên địa bàn

tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của mình, song

cũng bộc lộ nhiều tồn tại khó khăn như: năng lực quản lý kinh doanh yếu

kém, công nghệ máy móc lạc hậu, chất lượng sản phẩm hạn chế, sức cạnh

tranh chưa cao, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp. Điều đó là

tất yếu và tự nhiên đối các doanh nghiệp nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thái Nguyên trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu dựa

vào quy trình sản xuất thủ công truyền thống nên đã chi phối hầu hết các

quy trình, tác nghiệp quản lý. Các quy trình sản xuất kinh doanh được thực

hiện thủ công và vì vậy đã làm ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng

sản phẩm. Các thông tin quản lý được lưu trữ tách biệt, không thể chia sẻ,

khai thác và sử dụng một cách có hiệu quả. Các mối quan hệ (bao gồm cả

quan hệ ngang và dọc) trong quá trình quản lý sản xuất đều chưa được liên

kết, liên thông một cách chặt chẽ để trao đổi, chia sẻ thông tin nhằm phục

vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

2

Quy trình sản xuất kinh doanh thủ công là một trong những nguyên

nhân dẫn đến những hạn chế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của

doanh nghiệp nông lâm nghiệp tỉnh như: Doanh thu đạt thấp, chi phí kinh

doanh không tương ứng với doanh thu, đặc biệt lãng phí chi phí nhân công,

chi phí nguyên vật liệu . làm cho hiệu quả sản xuất kinh doanh của các

doanh nghiệp nông lâm nghiệp tỉnh còn thấp

Để phát triển, hội nhập, nâng cao vị thế của mình, các doanh nghiệp

nông lâm nghiệp tỉnh phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên cơ sở

cải thiện các bất cập nêu trên. Điều đó có nghĩa phải thay đổi phương thức

quản lý sản xuất kinh doanh từ thủ công sang phương thức quản lý hiện đại,

chuyên nghiệp hơn. Và ứng dụng công nghệ thông tin là lựa chọn tất yếu để

xây dựng quy trình sản xuất kinh doanh hiện đại, chuyên nghiệp nhằm nâng

cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Xuất phát từ thực tế đó, tôi đã chọn đề tài: "Thực trạng và giải pháp

chủ yếu nhằm phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các

doanh nghiệp Nông Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên".

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan . i

Lời cảm ơn . ii

Mục lục iii

Danh mục các chữ viết tắt . vi

Danh mục các bảng . vii

Danh mục các hình vẽ, đồ thị . viii

MỞ ĐẦU . 1

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu . 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

4. Đóng góp mới của Luận văn 4

5. Bố cục của Luận văn . 4

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5

1.1. Doanh nghiệp

1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp 5

1.1.2. Khái niệm doanh nghiệp nông lâm nghiệp . 6

1.1.3. Vai trò của các doanh nghiệp nông lâm nghiệp trong nền

kinh tế của tỉnh .

7

1.1.4. Phân loại doanh nghiệp nông lâm nghiệp . 10

1.2. Công nghệ thông tin - vai trò và các ứng dụng trong hoạt

động kinh doanh của các doanh nghiệp .

13

1.2.1. Khái niệm công nghệ thông tin 13

1.2.2. Vị trí, vai trò của công nghệ thông tin . 14

1.2.3. Các ứng dụng của công nghệ thông tin trong hoạt động

sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp .

16

1.2.4. Những lợi ích của công nghệ thông tin trong hoạt động

sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp .

19 1.3. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trên thế giới 22

1.3.1. Hiện trạng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin

trên thế giới .

22

1.3.2. Kinh nghiệm của Mỹ . 22

1.3.3. Kinh nghiệm của Nhật Bản . 25

1.3.4. Kinh nghiệm của Sinhgapore 25

1.3.5. Kinh nghiệm của Trung Quốc . 27

1.4. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động

kinh doanh của các doanh nghiệp ở Việt Nam .

2.3.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất . 53

2.3.4. Internet và ứng dụng trong thương mại 53

2.3.5. Đánh giá chung việc ứng dụng công nghệ thông tin trong

các doanh nghiệp nông lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên . 54

2.3.6. Thực trạng về các chính sách của Nhà nước ảnh hưởng

đến ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp nông

lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 57

2.3.7. Đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong

hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nông lâm nghiệp

tỉnh Thái Nguyên 58

2.3.8 Nguyên nhân của việc ứng dụng công nghệ thông tin còn

hạn chế trong các doanh nghiệp nông lâm nghiệp tỉnh Thái

Nguyên 60

Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT

TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG

CÁC DOANH NGHIỆP NÔNG LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA

BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN.

62

3.1. Bối cảnh hiện nay của các doanh nghiệp 62

3.2. Quan điểm, mục tiêu phát triển ứng dụng công nghệ thông

tin trong doanh nghiệp

3.2.1. Quan điểm phát triển công nghệ thông tin 64

3.2.2. Mục tiêu tổng quát phát triển công nghệ thông tin . 65

3.3. Các giải pháp nhằm phát triển ứng dụng công nghệ thông

tin trong các doanh nghiệp Nông Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

66

3.3.1. Các giải pháp của tỉnh 67

3.3.2. Các giải pháp đối với các doanh nghiệp nông lâm nghiệp

tỉnh Thái Nguyên

70

3.3.3. Các giải pháp đối với các doanh nghiệp công nghiệp

công nghệ thông tin .

79

KẾT LUẬN . 81

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

28

1.4.1. Thực trạng 28

1.4.2. Hiệu quả ứng dụng CNTT của các doanh nghiệp 30

1.5. Phương pháp nghiên cứu 33

1.5.1. Câu hỏi nghiên cứu 33

1.5.2. Các phương pháp nghiên cứu . 33

1.5.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá và phương pháp phân tích . 34

Chương 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NÔNG

LÂM NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

37

2.1. Đặc điểm Tự nhiên - Kinh tế - Xã hội của tỉnh Thái

Nguyên

37

2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh

nghiệp Nông Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh .

38

2.2.1. Tình hình lao động và trình độ lao động . 38

2.2.2. Tình hình thu nhập bình quân của người lao động . 41

2.2.3. Đánh giá về hiệu quả kinh tế các loại hình doanh nghiệp

nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

42

2.3. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh

nghiệp Nông Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

47

2.3.1. Cơ sở vật chất về công nghệ thông tin . 47

2.3.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh

nghiệp

5

Xem thêm

Mã tài liệu: 221001

Danh sách sản phẩm xem gần đây