Tiểu luận kinh tế chính trị giá trị thặng dư

Mã tài liệu: 213774 Số trang: 27 Định dạng: doc

Mô tả

[FONT="]Mục lục

[FONT="]Trang

[FONT="]Phần mở đầu

[FONT="]2

[FONT="]Phần nội dung

[FONT="]3

[FONT="]Chương I: Mặt chất và mặt lượng của giá trị thặng dư . ý nghĩa thực tiễn rút ra

[FONT="]4

[FONT="]A. Mặt chất của giá trị thặng dư

[FONT="]4

[FONT="]I.Sự chuyển hoá tiền thành tư bản

[FONT="]4

[FONT="]II. Sản xuất giá trị thặng dư

[FONT="]7

[FONT="]B. Mặt lượng của giá trị thặng dư

[FONT="]11

[FONT="]I. Tỷ suất giá trị thặng dư

[FONT="]11

[FONT="]II. Khối lượng giá trị thặng dư

[FONT="]12

[FONT="]III. Sự thay đổi trong đại lượng giá trị thặng dư

[FONT="]13

[FONT="]IV. Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư

[FONT="]15

[FONT="]C. ý nghĩa thực tiễn rút ra của vấn đề nghiên cứu

[FONT="]18

[FONT="]Chương II. Thực trạng của việc nghiên cứu và vận dụng lý luận giá trị thặng dư

[FONT="]21

[FONT="]A. Quan điểm của Đảng về việc nghiên cứu và vận dụng lý luận giá trị thặng dư

[FONT="]21

[FONT="]B. Thực trạng nghiên cứu và vận dụng lý luận giá trị thặng dư

[FONT="]21

[FONT="]I. Tình hình nghiên cứu lý luận giá trị thặng dư

[FONT="]21

[FONT="]II. Thực trạng sản xuất giá trị thặng dư

[FONT="]22

[FONT="]Chương III. Một số giải pháp để vận dụng lý luận giá trị thặng dư nhằm phát triển nền kinh tế thì trường định hướng XHCN

[FONT="]25

[FONT="]Phần kết luậ

Xem thêm

Mã tài liệu: 213774

Danh sách sản phẩm xem gần đây