Tìm tài liệu

Dieu tra da dang loai va quan xa thuc vat cua rung phong ho Nam Hon Kho thanh pho Nha Trang tinh Khanh Hoa

Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

Upload bởi: kieulinhlove

Mã tài liệu: 300034

Số trang: 182

Định dạng: pdf

Dung lượng file: 5,642 Kb

Chuyên mục: Sinh học

Info

MS: LVSH-STH007

SỐ TRANG: 182

NGÀNH: SINH HỌC

CHUYÊN NGÀNH: SINH THÁI HỌC

TRƯỜNG: ĐHSP TPHCM

NĂM: 2008

CẤU TRÚC LUẬN VĂN

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU......................................................................5

1.1. Các nghiên cứu trước đây về đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng

hộ ven biển, trong và ngoài nước................................................................................5

1.2. Khái quát các nhóm nhân tố sinh thái phát sinh quần thể thực vật của rừng

phòng hộ ven biển ......................................................................................................6

1.2.1. Nhóm nhân tố tự nhiên......................................................................................6

1.2.2. Nhân tố con người...........................................................................................19

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................24

2.1. Phương pháp luận...............................................................................................24

2.2. Phương pháp nhiên cứu cụ thể...........................................................................25

2.2.1. Tổng hợp tư liệu và tài liệu đã có...................................................................25

2.2.2. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp...................................................................25

2.2.3. Khảo sát, thu thập số liệu ở thưc địa...............................................................26

2.2.4. Xác định và kiểm tra tên khoa học..................................................................28

2.2.5. Lập danh mục thực vật....................................................................................29

2.2.6. Thu mẫu và bảo quản tiêu bản thực vật..........................................................29

2.2.7. Cách lấy mẫu đất về phân tích........................................................................31

2.2.8. Phương pháp xử lí, phân tích số liệu...............................................................31

Chương 3: KẾT QỦA VÀ THẢO LUẬN.............................................................33 3.1. Thành phần loài thực vật của rừng phòng hộ ven biển Nam Hòn Khô – Tp. Nha

Trang – Tỉnh Khánh Hòa..........................................................................................33

3.1.1. Nhân tố bản địa...............................................................................................33

3.1.2. Nhân tố di cư...................................................................................................39

3.1.3. Giới thiệu một số loài thực vật của rừng phòng hộ ven biển Nam Hòn Khô –

Tp. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa............................................................................40

3.2. Các kiểu quần xã thực vật..................................................................................74

3.2.1. Kiểu rừng trên đất dốc ở chân.........................................................................74

3.2.2. Kiểu rừng trên đất dốc ở sườn.........................................................................87

3.2.3. Kiểu rừng trên đất dốc ở sườn gần đỉnh........................................................104

3.3. Nhận xét hiện trạng về mối quan hệ giữa loài, quần xã thực vật của rừng phòng

hộ ven biển Nam Hòn Khô – Tp. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa...........................110

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..............................................................................114

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
 • Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Điều tra thảm thực vật và thành phần loài ...

Upload: hero8xbmt

📎 Số trang: 106
👁 Lượt xem: 517
Lượt tải: 16

Đánh giá đa dạng di truyền của giống lan ...

Upload: ltuongvan

📎 Số trang: 90
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐA DẠNG DI TRUYỀN ...

Upload: mrfullmuc

📎
👁 Lượt xem: 367
Lượt tải: 16

ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ MỨC ĐỘ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA ...

Upload: ankieuan

📎
👁 Lượt xem: 379
Lượt tải: 16

Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải lên sinh ...

Upload: binhcomatel

📎 Số trang: 126
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ SINH THÁI HỌ ...

Upload: minhlh13

📎 Số trang: 84
👁 Lượt xem: 410
Lượt tải: 16

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NUÔI RONG SỤN Kappaphycus ...

Upload: sirnhphuong1987

📎 Số trang: 63
👁 Lượt xem: 472
Lượt tải: 16

Điều tra tổng thể hiện trạng đa dạng sinh ...

Upload: kienphong2000

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 562
Lượt tải: 17

Khảo sát khả năng sinh kháng sinh của các ...

Upload: khoanguyenpy

📎 Số trang: 104
👁 Lượt xem: 638
Lượt tải: 17

Nghiên cứu để xác định hàm lượng tannin của ...

Upload: sjeu_zaj_gaj_333

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 322
Lượt tải: 16

Nghiên cứu để xác định hàm lượng tannin của ...

Upload: only_love2525

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 380
Lượt tải: 16

Khảo sát thành phần loài phụ và thành phần ...

Upload: soicon289

📎
👁 Lượt xem: 455
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật ...

Upload: kieulinhlove

📎 Số trang: 182
👁 Lượt xem: 517
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học tự nhiên Sinh học
Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa MS: LVSH-STH007 SỐ TRANG: 182 NGÀNH: SINH HỌC CHUYÊN NGÀNH: SINH THÁI HỌC TRƯỜNG: ĐHSP TPHCM NĂM: 2008 CẤU TRÚC LUẬN VĂN Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình MỞ ĐẦU pdf Đăng bởi
5 stars - 300034 reviews
Thông tin tài liệu 182 trang Đăng bởi: kieulinhlove - 09/05/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 09/05/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa