Tìm tài liệu

Xay dung lop hoc truc tuyen ve chuyen dong co hoc chuong trinh vat ly dai cuong nham ho tro viec hoc vat ly bang tieng Anh

Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh

Upload bởi: chungkhoan79vn

Mã tài liệu: 300475

Số trang: 161

Định dạng: pdf

Dung lượng file: 2,437 Kb

Chuyên mục: Vật lý

Info

MS: LVVL-PPDH039

SỐ TRANG: 161

NGÀNH: VẬT LÝ

CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG: ĐHSP TPHCM

NĂM: 2009

GIỚI THIỆU LUẬN VĂN

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục các bảng và đồ thị

Danh mục các hình vẽ

MỞ ĐẦU ...................................................................................................................1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA LUẬN VĂN

1.1. Các khái niệm, các thuật ngữ chính.....................................................................7

1.2. Cơ sở lý luận dạy học.........................................................................................10

1.2.1. Lý luận dạy học đại học...........................................................................10

1.2.2. Tổng quan về e - learning........................................................................15

1.3. Cơ sở thực tiễn...................................................................................................21

1.3.1. Lớp học trực tuyến cho nhu cầu học mọi lúc, mọi nơi..........................21

1.3.2. Sự cần thiết phải xây dựng lớp học trực tuyến phần chuyển

động cơ học thuộc chương trình Vật lý đại cương................................24

1.3.3. Thực trạng dạy và học tiếng Anh ở một số trường Đại học, Cao

đẳng và sự cần thiết hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh. .................30

1.4. Kết luận chương 1..............................................................................................33

Chương 2: XÂY DỰNG LỚP HỌC TRỰC TUYẾN VỀ CHUYỂN

ĐỘNG CƠ HỌC .................................................................................35

2.1. Mục đích và đối tượng của lớp học trực tuyến..................................................35

2.1.1. Mục đích của lớp học trực tuyến.............................................................35

2.1.2. Đối tượng của lớp học trực tuyến............................................................36

2.2. Cấu trúc của lớp học trực tuyến .........................................................................37

2.3 Tổng quan về phần mềm Moodle và xây dựng lớp học trực tuyến....................39

2.3.1. Tổng quan về phần mềm Moodle............................................................39

2.3.2. Cách thức tạo một lớp học trực tuyến tại website

http://lophoc.thuvienvatly.com................................................................41

2.4. Xây dựng module nội dung chính của khóa học................................................43

2.4.1. Nội dung chính của khóa học..................................................................43

2.4.2. Xây dựng phần mô tả của khóa học.........................................................44

2.4.3. Xây dựng phần thứ nhất: Chuyển động cơ học.......................................45

2.4.4. Xây dựng phần thứ hai: Mechanical Motion...........................................48

2.4.5. Xây dựng phần thứ ba: Hỗ trợ học tập....................................................49

2.5. Sử dụng lớp học trực tuyến................................................................................56

2.6. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập......................................................................59

2.7. Kết luận chương 2..............................................................................................60

Chương 2: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

3.1. Mục đích và nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm.............................................62

3.1.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm........................................................62

3.1.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm.......................................................62

3.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm........................................................................63

3.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm...................................................................63

3.3.1. Chọn mẫu.................................................................................................63

3.3.2. Phương pháp tiến hành............................................................................63

3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm.............................................................64

3.4.1. Tiêu chí đánh giá.....................................................................................64

3.4.2. Kết quả thực nghiệm sư phạm.................................................................65

3.5. Kết luận chương 3..............................................................................................70

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. ...............................................................................72

TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................74

PHỤ LỤC.................................................................................................................79

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh
 • Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Xây dựng lớp học vật lý trực tuyến nhằm hỗ ...

Upload: imbrightlight

📎 Số trang: 173
👁 Lượt xem: 818
Lượt tải: 16

Xây dựng một số mô hình vật lý trên máy tính ...

Upload: terthanhthao

📎 Số trang: 163
👁 Lượt xem: 691
Lượt tải: 18

Xây dựng website www thuvienvatly com hỗ trợ ...

Upload: thanhhuy090

📎 Số trang: 77
👁 Lượt xem: 652
Lượt tải: 16

Vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học ...

Upload: ggg

📎 Số trang: 153
👁 Lượt xem: 1420
Lượt tải: 22

Thiết kế website hỗ trợ dạy học chương tính ...

Upload: daucongson2268

📎 Số trang: 137
👁 Lượt xem: 559
Lượt tải: 17

Xây dựng và sử dụng Từ điển thuật ngữ MOOPHY ...

Upload: Rolls_Royce

📎 Số trang: 152
👁 Lượt xem: 774
Lượt tải: 16

Phát huy tính tích cực tự lực của học sinh ...

Upload: phanbuiloitvgt

📎 Số trang: 101
👁 Lượt xem: 658
Lượt tải: 17

Xây dựng website hỗ trợ phương pháp dạy học ...

Upload: thanhkt_nd88

📎 Số trang: 151
👁 Lượt xem: 656
Lượt tải: 16

Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết ...

Upload: anhduongdt

📎 Số trang: 236
👁 Lượt xem: 1038
Lượt tải: 20

Xây dựng bộ câu hỏi định hướng cho việc dạy ...

Upload: phanvu0608

📎 Số trang: 122
👁 Lượt xem: 676
Lượt tải: 21

Xây dựng bản đồ khái niệm và vận dụng thiết ...

Upload: anh_muonlamtinh2000

📎 Số trang: 132
👁 Lượt xem: 654
Lượt tải: 16

Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm ...

Upload: dungdlth

📎 Số trang: 143
👁 Lượt xem: 759
Lượt tải: 23

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động ...

Upload: chungkhoan79vn

📎 Số trang: 161
👁 Lượt xem: 811
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học tự nhiên Vật lý
Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh MS: LVVL-PPDH039 SỐ TRANG: 161 NGÀNH: VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG: ĐHSP TPHCM NĂM: 2009 GIỚI THIỆU LUẬN VĂN Trang phụ bìa Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt Danh mục các bảng và đồ pdf Đăng bởi
5 stars - 300475 reviews
Thông tin tài liệu 161 trang Đăng bởi: chungkhoan79vn - 27/04/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/04/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh