Tìm tài liệu

Nhu cau va thai do hoc tap mon giao duc the chat cua sinh vien Hoc vien Bao chi va Tuyen truyen hien nay

Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

Upload bởi: pralupvn2012

Mã tài liệu: 117544

Số trang: 122

Định dạng: docx

Dung lượng file: 774 Kb

Chuyên mục: Báo chí

Info

Đảng và Nhà nươớc ta luụn luụn quan tõm tới cụng tỏc thể dục thể thao (TDTT) núi chung và giỏo dục thể chất (GDTC) cho học sinh, sinh viờn trong nhà trơường núi riờng, coi sức khoẻ là vốn quớ nhất của con ngư-ời. Ngày nay, những tiờu chuẩn để đỏnh giỏ trỡnh độ TDTT của mỗi nươớc là trỡnh độ TDTT thành tớch cao, mức độ sức khoẻ và thể chất của nhõn dõn, tớnh phổ cập của thể thao quần chỳng và cụng tỏc TDTT trươờng học (GDTC). Chỉ thị 36/CT-TƯ, ngày 24 thỏng 3 năm 1994 của Ban Bớ thươ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đó chỉ rừ: “Thực hiện giỏo dục thể chất trong tất cả cỏc trơường học” để giỏo dục thể chất đạt hiệu quả thỡ nhõn tố quyết định hàng đầu là nhu cầu và thỏi độ của sinh viờn với mụn học này, nú ảnh hưởng đến tinh thần, tự giỏc, tớch cực rốn luyện và học tập của học sinh, sinh viờn.

Học viện Bỏo chớ và Tuyờn truyền là cỏi nụi đào tạo đội ngũ cỏn bộ làm cụng tỏc lý luận, cụng tỏc tươ tơưởng văn hoỏ của Đảng và Nhà nươớc. Sinh viờn Học viện Bỏo chớ và Tuyờn truyền được đào tạo toàn diện về cỏc mặt theo chương trỡnh đào tạo của Bộ Giỏo dục và Đào tạo. Ngoài những kiến thức về chuyờn mụn, về lý luận, về nghiệp vụ, kiến thức đại cương, trong đú cụng tỏc GDTC cho sinh đúng vai trũ quan trọng. Nhiệm vụ chủ yếu của cụng tỏc giỏo dục thể chất đối với sinh viờn Học viện Bỏo chớ và Tuyờn truyền là: Giỏo dục đạo đức cho sinh viờn, rốn luyện tinh thần tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật, xõy dựng cho họ niềm tin, lối sống tớch cực, lành mạnh, tinh thần tự giỏc học tập và rốn luyện thõn thể, chuẩn bị sức khoẻ để học tập, xõy dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là phải gợi mở nhu cầu rốn luyện thể chất của mỗi người, định hướng cho họ để họ cú thỏi độ đỳng đắn với mụn học GDTC.

Kết cấu đề tài:

CHƯƠNG 1.

NHƯNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU, THÁI ĐỘ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CHƯƠNG 2.

THỰC TRẠNG THÁI ĐỘ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CHƯƠNG 3.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TT

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
 • Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Báo chí với quá trình hình thành nhân cách ...

Upload: nguyenkhacke

📎 Số trang: 40
👁 Lượt xem: 617
Lượt tải: 18

Một số nhà báo cho rằng sinh viên báo chí ...

Upload: quangpro_hvtc

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 349
Lượt tải: 16

Báo chí với quá trình hình thành nhân cách ...

Upload: satthudatinh_004

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 551
Lượt tải: 19

Trung tâm báo chí học đường báo sinh viên ...

Upload: uh_thi_emkieu

📎 Số trang: 313
👁 Lượt xem: 1018
Lượt tải: 16

Nhà báo cán bộ truyền thông hiện đại đáp ứng ...

Upload: vuphuongnamvn

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 535
Lượt tải: 16

Thi pháp văn học và báo chí

Upload: duchai20022002

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 646
Lượt tải: 16

Giải thích câu nói Tờ báo không chỉ là người ...

Upload: noa9999lilom

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 431
Lượt tải: 17

Mô hình tập đoàn báo chí trên thế giới và ...

Upload: ttlinh02

📎 Số trang: 55
👁 Lượt xem: 568
Lượt tải: 16

Mô hình tập đoàn báo chí trên thế giới và ...

Upload: aveho

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 357
Lượt tải: 16

Mô hình tập đoàn báo chí trên thế giới và ...

Upload: khue64

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 587
Lượt tải: 16

Mô hình tập đoàn báo chí trên thế giới và ...

Upload: thinhvietmy

📎
👁 Lượt xem: 190
Lượt tải: 16

Đề án: tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính ...

Upload: bellvietnam

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 2128
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể ...

Upload: pralupvn2012

📎 Số trang: 122
👁 Lượt xem: 3098
Lượt tải: 29

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Báo chí
Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay Đảng và Nhà nươớc ta luụn luụn quan tõm tới cụng tỏc thể dục thể thao (TDTT) núi chung và giỏo dục thể chất (GDTC) cho học sinh, sinh viờn trong nhà trơường núi riờng, coi sức khoẻ là vốn quớ nhất của con ngư-ời. Ngày nay, những tiờu chuẩn để đỏnh docx Đăng bởi
5 stars - 117544 reviews
Thông tin tài liệu 122 trang Đăng bởi: pralupvn2012 - 03/05/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 03/05/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nhu cầu và thái độ học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay