Tìm tài liệu

Dap an mon hoc Kinh te chinh tri

Đáp án môn học Kinh tế chính trị

Upload bởi: longthanhvu511

Mã tài liệu: 48335

Số trang: 15

Định dạng: docx

Dung lượng file: 138 Kb

Chuyên mục: Chính trị học

Info

Phần 1:

Phần ngày lao động mà người công nhân tạo ra môt lượng giá trị ngang với giá trị sức lao động của mình gọi là thời gian lao động cần thiết và lao động trong khoảng thời gian đó là lao động cần thiết

Phần 2:

a)Cách hỏi 1:Kinh tế nhà nước là gì?Để kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo we fảI làm gì?

b)Cách hỏi 2:Phân tích các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng?

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Kinh tế chính trị.

  A - Thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN:

  Câu1:Thêi kú qu¸ ®é lµ g×?Anh chÞ nhËn thøc thÕ nµo vÒ tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH vµ qu¸ ®é lªn CNXH bá qua chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa ë VN:

  a)Thời kỳ quá độ là gì?

  Thời kỳ quá độ lên chủnghĩa xã hội là thời kỳ cảI biến cách mạng sâu sắc triệt để và toàn diện từ xã hội cò sang xã hội mới - XH XHCN. Về mặt kinh tế đây là thời kỳ bao gồm những mảng, những phần, những bộ phận của CNTB và CNXH xen kẽ nhau, tác động với nhau, lồng vào nhau tức là thời kỳ tồn tại nhiều hình thức sở hữu về TLSX tương ứng với nó tồn tại nhiều thành phần kinh tế cả kinh tế TBCN, kinh tế XHCN, kinh tế sx hàng hoá nhỏ cùng tồn tại vừa hợp tác thống nhất vừa mâu thuẫn và cạnh tranh gay gắt với nhau.

  Thời kỳ này bắt đầu từ khi giai cấp vô sản giành đc chính quyền và kêt thóc khi xây dựng xong về cơ bản cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH.

  b)TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë VN:
  Thời kỳ quá độ là thời kỳ lịch sử mà bất kì một quóc gia nào đI lên CNXH còng đều phảI trảI qua, ngay cả đối với những nước đã có nền kinh tế rất phát triển, bởi lẽ các nước này tuy llsx đã phát triển cao but vẫn cần phảI cảI tạo và xây dựng qhsx mới, xd nền văn hoá mới. Dĩ nhiên đối với những nước này về khách quan có nhiều thuận lợi hơn, thời kỳ quá độ có thể diễn ra ngắn hơn. Đối với nước ta là một nước nông nghiệp lạc hậu thì thời kì quá độ càng phảI trảI qua mét thời kì lâu dàI và quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản là một tất yếu lịch sư đối với nước ta vì:

  - Toàn thế giới đã bước vào thời đại quá độ tõ CNTB lên CNXH. thực tiễn đã khẳng định CNTB là chế độ xã hội đã lỗi thời về mặt lịch sử, sớm hay muộn cũng phảI được thay bằng hình tháI kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là giai đoạn xã hội XHCN. Cho dù hiện nay, với những cố gắng để thích nghi với tình hình mới, CNTB thế giới vẫn đang có những thành tựu phát triển nhưng vẫn ko vượt ra khái những mâu thuẫn cơ bản của nó, những mâu thuẫn này ko dịu đI mà ngày càng phát triển gay gắt và sâu sắc. CNTB ko phảI là tương lai của loàI người. Đặc điểm của thời đại ngày nay là thời đại quá độ tõ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Quá trình cảI biến xã hội cũ xây dựng xã hội mới - xã họi XHCN ko phảI là quá trình cảI lương, duy ý chí mà là quá trình cách mạng sôI động trảI qua nhiều giai đoạn phát triển khách quan, hợp với quy luật của lịch sử. CNXH kho học, tự do dân chủ và nhân đạo mà nhân dân ta và loàI người tiến bộ đang vươn tới luôn đại diện cho những giá trị tiến bộ của nhân loại, đại diện lợi Ých của người lao động, là hình tháI kinh tế - xã hội cao hơn CNTB. Quá trình cách mạng đó vì sự nghiệp cao cả là giảI phóng con người, vì sự phát triển tự do và toàn diện của con người, vì tiến bộ chung của loàI người. ĐI theo dòng chảy của thời đại cũng tức là đI theo quy luật phát triển tự nhiên của lịch sử.

  - Cách mạng VN phát triển theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Tính tất yếu lịch sử Êy xuất hiện từ những năm 20 của thế kỷ XX. Nhờ đI con đường Êy nhân dân ta đã làm cách mạng tháng Tám thành công, đã tiến hành thắng lợi 2 cuộc kháng chiến hoàn thành sự nghiệp giảI phóng dân tộc. ngày nay chỉ có đI lên CNXH mới giữ vững đc độc lập, tự do cho dân tộc, mới thực hiện đc mục tiêu làm cho mọi người dân đc Êm no, tự do, hạnh phúc. Sự lựa chon con đường độc lập dân tộc và CNXH của nhân dân ta là sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc phù hợp với xu thế của thời đại.

  c)TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH bá qua chÕ ®é TBCN ë VN:

  *)TÝnh tÊt yÕu cña qu¸ ®é lªn CNXH bá qua chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa ë VN:

  VN vốn là nước phong kiến, nửa thuộc địa, llsx rất thấp chúng ta lựa chon con đường quá độ tiến thẳng lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là con đường đúng đắn với nước ta vì:

  Trước hết đây là con đường phù hợp với xu thế thời đai đó là thời đại quá độ lên CNXH, phù hợp với nguyện vọng đông đảo nhân dân lao động tiến bộ trên thế giới. và đây cũng là con đường phù hợp với nguyện vọng đông đảo quần chúng nhân dân lao động nước ta với mong muốn xây dựng mét xã hội mới dân chủ tự do Êm no , hạnh phúc.

  - Cách mạng VN phát triển theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Tính tất yếu lịch sử Êy xuất hiện từ những năm 20 của thế kỷ XX. Nhờ đI con đường Êy nhân dân ta đã làm cách mạng tháng Tám thành công, đã tiến hành thắng lợi 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ- 2 đế quốc lớn nhất trên thế giới, thực chất đây chính là chống CNTB, vì vậy khi hoà bình we ko thể lại đưa nước ta phát triển theo con đường TBCN.

  - thực tiễn đã khẳng định CNTB là chế độ xã hội đã lỗi thời về mặt lịch sử, sớm hay muộn cũng phảI được thay bằng hình tháI kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là giai đoạn xã hội XHCN. Cho dù hiện nay, với những cố gắng để thích nghi với tình hình mới, CNTB thế giới vẫn đang có những thành tựu phát triển nhưng vẫn ko vượt ra khái những mâu thuẫn cơ bản của nó, những mâu thuẫn này ko dịu đI mà ngày càng phát triển gay gắt và sâu sắc. CNTB ko phảI là tương lai của loàI người. Trên thế giới đã có nhiều nước phát triển theo con đường TBCN but kết quả chỉ có mét sè Ýt nước có nền kinh tế phát triển còn lại theo cách nói của tiến sỹ Kissinger”Châu phi đói, châu á nghèo, Châu Mỹ la tinh nợ nần chồng chất”.

  Con đường quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở nước ta là một tất yếu lịch sử, tuy là con đường đầy phức tạp gian khổ khó khăn, nhưng tránh đc con đường đầy máu và nước mắt của CNTB để lại.

  *)Kh¶ n¨ng vµ nhËn thøc vÒ qu¸ ®é lªn CNXH bá qua chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa ë VN:

  - Khả năng về quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở VN:

  Mặc dù kinh tế còn lạc hậu, Liên Xô và các nước XHCN Đông âu sụp đổ, nước ta vẫn có đầy đủ những điều kiện khách quan và chủ quan sau để quá độ tiến thẳng lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN:

  + Về đk khách quan: chúng ta đI lên CNXH trong diều kiện cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại trên thế giới phát triển hết sức mạnh mẽ làm cho llsx mang tính quốc tế hoá ngày càng cao và sù phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia trong quá trình phát triển ngày càng lớn. Đây là đk khách quan tạo ra những khả năng để các nước kém phát triển đI sau có thể tiếp thu và vận dụng vào nước mình những llsx hiện đại của thế giới và những kinh nghiệm của các nước đI trước để thực hiện”con đường phát triển rút ngắn”. Do đó muốn phát triẻn kinh tế, các nước phảI mở rộng quan hệ kinh tế với nước ngoàI, đó là xu thế tất yếu của thời đại. Quá trình đó cho phép và buộc we ta tranh thủ cơ hội, tận dụng, khai thác, use có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoàI, đặc biệt về nguồn vốn và kỹ thuật hiện đại, đồng thời phát huy đc lợi thế so sánh trong nước. Điều này tạo điều kiện để thúc đảy nền kinh tế phát triển nhanh, rút

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đáp án môn học Kinh tế chính trị
 • Đáp án môn học Kinh tế chính trị
 • Đáp án môn học Kinh tế chính trị
 • Đáp án môn học Kinh tế chính trị
 • Đáp án môn học Kinh tế chính trị
 • Đáp án môn học Kinh tế chính trị
 • Đáp án môn học Kinh tế chính trị
 • Đáp án môn học Kinh tế chính trị
 • Đáp án môn học Kinh tế chính trị
 • Đáp án môn học Kinh tế chính trị
 • Đáp án môn học Kinh tế chính trị
 • Đáp án môn học Kinh tế chính trị
 • Đáp án môn học Kinh tế chính trị
 • Đáp án môn học Kinh tế chính trị
 • Đáp án môn học Kinh tế chính trị

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Đáp án môn chính trị học về Hệ thống chính ...

Upload: fatifishsales

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 4119
Lượt tải: 28

Tích cực hóa phương pháp thuyết trình trong ...

Upload: haivxc123

📎 Số trang: 156
👁 Lượt xem: 610
Lượt tải: 16

Đáp án môn học: Luật

Upload: tamheou

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 1790
Lượt tải: 17

Đáp án Môn: Hành chính công

Upload: vietstock2012

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 2453
Lượt tải: 34

Đáp án môn học : Luật kinh doanh bảo hiểm - ...

Upload: lyanbinh

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 9588
Lượt tải: 48

Lý luận hình thái kinh tế xã hội với những ...

Upload: suminsect

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 565
Lượt tải: 16

Đáp án môn học về Nhà nước thực hiện quyền ...

Upload: baotinh_1990

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 2951
Lượt tải: 29

Đáp án môn học : Vấn đề cơ bản của triết học ...

Upload: songtrang306

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 55714
Lượt tải: 76

Đáp án môn Nhà nước và pháp luật

Upload: dainao27

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 28984
Lượt tải: 387

Đổi mới phương pháp thuyết trình trong dạy ...

Upload: trungnn

📎 Số trang: 115
👁 Lượt xem: 663
Lượt tải: 16

Đổi mới phương pháp thuyết trình trong dạy ...

Upload: pbtdanh

📎 Số trang: 115
👁 Lượt xem: 683
Lượt tải: 16

Những lý luận kinh tế chính trị về tổng sản ...

Upload: tuanngoan_tp

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 4687
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Đáp án môn học Kinh tế chính trị

Upload: longthanhvu511

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 2334
Lượt tải: 20

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Chính trị học
Đáp án môn học Kinh tế chính trị Phần 1: Phần ngày lao động mà người công nhân tạo ra môt lượng giá trị ngang với giá trị sức lao động của mình gọi là thời gian lao động cần thiết và lao động trong khoảng thời gian đó là lao động cần thiết Phần 2: a)Cách hỏi 1:Kinh tế nhà nước là docx Đăng bởi
5 stars - 48335 reviews
Thông tin tài liệu 15 trang Đăng bởi: longthanhvu511 - 20/02/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/02/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đáp án môn học Kinh tế chính trị