Tìm tài liệu

Dap an mon hoc: Luat

Đáp án môn học: Luật

Upload bởi: tamheou

Mã tài liệu: 48329

Số trang: 8

Định dạng: docx

Dung lượng file: 133 Kb

Chuyên mục: Chính trị học

Info

1. người bị tạm giữ

a. Khái niệm: là người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp, phạm tội quả tang, người bị bắt theo quyết định truy nã hoặc người phạm tội tự thú, đầu thú và đối với họ đã có quyết định tạm giữ

b. Quyền:

- Được biết lý do mình bị tạm giữ; được nghe đọc biên bản bắt người và ghi ý kiến không đồng ý của mình vào biên bản và ký xác nhận

- Được giải thích quyền và nghĩa vụ

- Trình bày lời khai

- Tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa

- Đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu

- Khiếu nại về việc tạm giữ, quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng

c. Nghĩa vụ: thực hiện các quy định về tạm giữ theo quy định của pháp luật

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG

  1. NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ

  a. Kh¸i niÖm: lµ ng­êi bÞ b¾t trong tr­êng hîp khÈn cÊp, ph¹m téi qu¶ tang, ng­êi bÞ b¾t theo quyÕt ®Þnh truy n· hoÆc ng­êi ph¹m téi tù thó, ®Çu thó vµ ®èi víi hä ®· cã quyÕt ®Þnh t¹m gi÷

  b. QuyÒn:

  - §­îc biÕt lý do m×nh bÞ t¹m gi÷; ®­îc nghe ®äc biªn b¶n b¾t ng­êi vµ ghi ý kiÕn kh«ng ®ång ý cña m×nh vµo biªn b¶n vµ ký x¸c nhËn

  - §­îc gi¶i thÝch quyÒn vµ nghÜa vô

  - Tr×nh bµy lêi khai

  - Tù bµo ch÷a hoÆc nhê ng­êi kh¸c bµo ch÷a

  - §­a ra tµi liÖu, ®å vËt, yªu cÇu

  - KhiÕu n¹i vÒ viÖc t¹m gi÷, quyÕt ®Þnh, hµnh vi tè tông cña c¬ quan ng­êi cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh tè tông

  c. NghÜa vô: thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ t¹m gi÷ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt

  2. BỊ CAN

  a. Kh¸i niÖm: lµ ng­êi ®· bÞ khëi tè vÒ h×nh sù vµ tham gia tè tông tõ khi cã quyÕt ®Þnh khëi tè bÞ can ®èi víi hä.

  - BÞ can tham gia vµo giai ®o¹n ®iÒu tra, truy tè vµ 1 phÇn giai ®o¹n xÐt xö s¬ thÈm.

  - T­ c¸ch tè tông cña bÞ can sÏ chÊm døt khi C¬ quan ®iÒu tra ®×nh chØ ®iÒu tra; VKS ®×nh chØ vô ¸n; Toµ ¸n ®×nh chØ vô ¸n (trong giai ®o¹n chuÈn bÞ xÐt xö) ®èi víi bÞ can; hoÆc Toµ ¸n ra quyÕt ®Þnh ®­a vô ¸n ra xÐt xö.

  b. QuyÒn

  - §­îc biÕt m×nh bÞ khëi tè vÒ téi g×

  - §­îc gi¶i thÝch quyÒn vµ nghÜa vô

  - Tr×nh bµy lêi khai

  - §­a ra tµi liÖu, ®å vËt, yªu cÇu

  - §Ò nghÞ thay ®æi ng­êi tiÕn hµnh tè tông, ng­êi gi¸m ®Þnh, ng­êi phiªn dÞch

  - Tù bµo ch÷a hoÆc nhê ng­êi kh¸c bµo ch÷a

  - §­îc nhËn quyÕt ®Þnh khëi tè; quyÕt ®Þnh ¸p dông, thay ®æi hoÆc huû bá biÖn ph¸p ng¨n chÆn; quyÕt ®Þnh ®×nh chØ, t¹m ®×nh chØ ®iÒu tra, quyÕt ®Þnh ®×nh chØ, t¹m ®×nh chØ vô ¸n; b¶n c¸o tr¹ng, quyÕt ®Þnh truy tè; c¸c quyÕt ®Þnh tè tông kh¸c theo quy ®Þnh cña luËt tè tông h×nh sù

  - KhiÕu n¹i quyÕt ®Þnh, hµnh vi tè tông cña c¬ quan; ng­êi cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh tè tông

  c. NghÜa vô: bÞ can ph¶i cã mÆt theo giÊy triÖu tËp cña C¬ quan ®iÒu tra, ViÖn kiÓm s¸t; nÕu v¾ng mÆt kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng th× cã thÓ bÞ ¸p gi¶i, nÕu bá trèn th× bÞ truy n·.

  3. BỊ CÁO

  a. Kh¸i niÖm: lµ ng­êi bÞ Toµ ¸n quyÕt ®Þnh ®­a ra xÐt xö

  - BÞ c¸o tham gia tè tông tõ khi cã quyÕt ®Þnh ®­a vô ¸n ra xÐt xö ®Õn khi b¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt

  b. QuyÒn

  - §­îc nhËn quyÕt ®Þnh ®­a vô ¸n ra xÐt xö; quyÕt ®Þnh ¸p dông, thay ®æi hoÆc huû bá biÖn ph¸p ng¨n chÆn; quyÕt ®Þnh ®×nh chØ vô ¸n; b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña toµ; c¸c quyÕt ®Þnh tè tông kh¸c theo quy ®Þnh cña Bé luËt Tè tông H×nh sù

  - Tham gia phiªn toµ

  - §­îc gi¶i thÝch quyÒn vµ nghÜa vô

  - §­a ra tµi liÖu, ®å vËt, yªu cÇu

  - §Ò nghÞ thay ®æi ng­êi tiÕn hµnh tè tông, ng­êi gi¸m ®Þnh, ng­êi phiªn dÞch

  - Tù bµo ch÷a hoÆc nhê ng­êi kh¸c bµo ch÷a

  - Tr×nh bµy ý kiÕn, tranh luËn t¹i phiªn toµ

  - Nãi lêi sau cïng tr­íc khi nghÞ ¸n

  - Kh¸ng c¸o b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n

  - KhiÕu n¹i quyÕt ®Þnh, hµnh vi tè tông cña c¬ quan; ng­êi cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh tè tông

  c. NghÜa vô: bÞ can ph¶i cã mÆt theo giÊy triÖu tËp cña Toµ ¸n; nÕu v¾ng mÆt kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng th× cã thÓ bÞ ¸p gi¶i, nÕu bá trèn th× bÞ truy n·.

  4. NGƯỜI BỊ HẠI

  a. Kh¸i niÖm: lµ ng­êi bÞ thiÖt h¹i vÒ thÓ chÊt, tinh thÇn, tµi s¶n do téi ph¹m g©y ra

  - Ng­êi bÞ h¹i chØ lµ c«ng d©n; ph¸p nh©n hay tæ chøc x· héi kh«ng ®­îc coi lµ ng­êi bÞ h¹i

  - Ng­êi bÞ thiÖt h¹i vÒ thÓ chÊt, tinh thÇn, tµi s¶n do téi ph¹m g©y ra chØ trë thµnh ng­êi bÞ h¹i trong Tè tông H×nh sù khi hä ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng nhËn lµ ng­êi bÞ h¹i th«ng qua hµnh vi triÖu tËp hä ®Õn khai b¸o víi t­ c¸ch lµ ng­êi bÞ h¹i

  b. QuyÒn

  - §­a ra tµi liÖu, ®å vËt, yªu cÇu

  - §­îc th«ng b¸o vÒ kÕt qu¶ ®iÒu tra

  - §Ò nghÞ thay ®æi ng­êi tiÕn hµnh tè tông, ng­êi gi¸m ®Þnh, ng­êi phiªn dÞch

  - §Ò nghÞ møc båi th­êng vµ c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o båi th­êng

  - Tham gia phiªn toµ; tr×nh bµy ý kiÕn, tranh luËn t¹i phiªn toµ ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh

  - KhiÕu n¹i quyÕt ®Þnh, hµnh vi tè tông cña c¬ quan, ng­êi cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh tè tông

  - Kh¸ng c¸o b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n vÒ phÇn båi th­êng còng nh­ h×nh ph¹t ®èi víi c¸c bÞ c¸o

  - Trong tr­êng hîp vô ¸n ®­îc khëi tè theo yªu cÇu cña ng­êi bÞ h¹i th× ng­êi bÞ h¹i hoÆc ng­êi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä tr×nh bµy lêi buéc téi t¹i phiªn toµ  

  c. NghÜa vô:

  - Ph¶i cã mÆt theo giÊy triÖu tËp cña c¬ quan ®iÒu tra, ViÖn kiÓm s¸t, Toµ ¸n

  - Ph¶i cã nghÜa vô khai b¸o, cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt gióp cho viÖc lµm s¸ng tá sù thËt vô ¸n

  5. NGUYÊN ĐƠN DÂN SỰ

  a. Kh¸i niÖm: lµ c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc bÞ thiÖt h¹i do téi ph¹m g©y ra vµ cã ®¬n yªu cÇu båi th­êng thiÖt h¹i

  b. QuyÒn

  - §­a ra tµi liÖu, ®å vËt, yªu cÇu

  - §­îc th«ng b¸o vÒ kÕt qu¶ ®iÒu tra

  - §Ò nghÞ thay ®æi ng­êi tiÕn hµnh tè tông, ng­êi gi¸m ®Þnh, ng­êi phiªn dÞch

  - §Ò nghÞ møc båi th­êng vµ c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o båi th­êng

  - Tham gia phiªn toµ; tr×nh bµy ý kiÕn, tranh luËn t¹i phiªn toµ ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh

  - KhiÕu n¹i quyÕt ®Þnh, hµnh vi tè tông cña c¬ quan, ng­êi cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh tè tông

  - Kh¸ng c¸o b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n vÒ phÇn båi th­êng thiÖt h¹i

  c. NghÜa vô: ph¶i cã mÆt theo giÊy triÖu tËp cña c¬ quan ®iÒu tra, ViÖn kiÓm s¸t, Toµ ¸n vµ tr×nh bµy trung trung thùc nh÷ng t×nh tiÕt liªn quan ®Õn viÖc ®ßi båi th­êng thiÖt h¹i

  6. SO SÁNH KHÁI NIỆM: NGƯỜI BỊ HẠI VÀ NGUYÊN ĐƠN DÂN SỰ TRONG TÈ TÔNG HÌNH SỰ

  Ng­êi bÞ h¹i

  Nguyªn ®¬n d©n sù

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đáp án môn học: Luật
 • Đáp án môn học: Luật
 • Đáp án môn học: Luật
 • Đáp án môn học: Luật
 • Đáp án môn học: Luật
 • Đáp án môn học: Luật
 • Đáp án môn học: Luật
 • Đáp án môn học: Luật
 • Đáp án môn học: Luật
 • Đáp án môn học: Luật

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Đáp án Môn: Hành chính công

Upload: vietstock2012

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 2453
Lượt tải: 34

Đáp án môn học Kinh tế chính trị

Upload: longthanhvu511

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 2333
Lượt tải: 20

Đáp án môn Nhà nước và pháp luật

Upload: dainao27

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 28984
Lượt tải: 387

Đáp án môn chính trị học về Hệ thống chính ...

Upload: fatifishsales

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 4119
Lượt tải: 28

Đáp án môn học : Luật kinh doanh bảo hiểm - ...

Upload: lyanbinh

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 9588
Lượt tải: 48

Đáp án môn học về Nhà nước thực hiện quyền ...

Upload: baotinh_1990

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 2951
Lượt tải: 29

Đáp án môn học : Vấn đề cơ bản của triết học ...

Upload: songtrang306

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 55714
Lượt tải: 76

Bài dạy môn triết học

Upload: phamngocdu2009

📎 Số trang: 78
👁 Lượt xem: 815
Lượt tải: 17

Bài dạy môn triết học 1

Upload: datnt2702

📎 Số trang: 78
👁 Lượt xem: 701
Lượt tải: 17

Đề cương môn Lịch sử Đảng

Upload: hichucmungnammoi

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 524
Lượt tải: 17

Đề cương ôn tập môn lịch sử Đảng

Upload: lethanhhaimos

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 469
Lượt tải: 17

Bản tóm tắt bảo vệ luận án tại hội đồng bộ ...

Upload: anhtuanbeo

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 462
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Đáp án môn học: Luật

Upload: tamheou

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 1790
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Chính trị học
Đáp án môn học: Luật 1. người bị tạm giữ a. Khái niệm: là người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp, phạm tội quả tang, người bị bắt theo quyết định truy nã hoặc người phạm tội tự thú, đầu thú và đối với họ đã có quyết định tạm giữ b. Quyền: - Được biết lý do mình bị tạm docx Đăng bởi
5 stars - 48329 reviews
Thông tin tài liệu 8 trang Đăng bởi: tamheou - 12/03/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 12/03/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đáp án môn học: Luật