Tìm tài liệu

Nhung van de het suc co ban ve ban chat, thuoc tinh cua Dang, nguyen li, nguyen tac xay dung Dang

Những vấn đề hết sức cơ bản về bản chất, thuộc tính của Đảng, nguyên lí, nguyên tắc xây dựng Đảng

Upload bởi: hovthu

Mã tài liệu: 48324

Số trang: 20

Định dạng: docx

Dung lượng file: 88 Kb

Chuyên mục: Chính trị học

Info

- Điều lệ Đại hội VI diễn đạt về bản chất giai cấp công nhân, tính tiên phong của Đảng: “ Đảng công sản Việt nam là Đảng của giai câp công nhân Việt nam, là đội tiền phong, bộ tham mưu chiến đấu có tổ chức và tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân Việt nam. Đảng đại biểu trung thích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc”. Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội VII, nhiều ý kiến cán bộ, đảng viên cho rằng: hiện nay Đảng ta là Đảng cầm quyền, Đảng không những chăm lo cho lợi ích của giai cấp công nhân mà còn phải chịu trách nhiệm trước lợi ích và vận mệnh của toàn dân tộc. Đảng phải là của toàn dân tọc. Nói Đảng của giai cấp công nhân là rơi vào chủ nghĩa biẹt phái, tách Đảng khỏi dân tộc. Cần khẳng định rõ giai cấp công nhân, tính tiên phong, tính đại biểu lợi ích của Đảng. Đại hội VII thảo luận kỹ vấn đề này và sửa đổi cách diễn đạt về bản chất của Đảng. Điều đó khẳng định sự phát triển tư duy về Đảng và công tác xây dựng Đảng.

- Điều lệ Đại hội VII; Đại hội VIII; Đại hôi IX phát triển, hoàn thiện và diễn đạt: “ Đảng cộng sản Việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”. Trong điều kiện mới, có nhiều ý kiến đề nghị cần thể hiện đầy đủ hơn, phản ánh sát thực hơn bản chất vốn có của Đảng công sản Việt nam- một Đảng ra đời từ phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

- Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng trình Đại hội X đề xuất: “ Đảng cộng sản Việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc” ( 76,83% đại biểu tán thành;

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

  ĐỔI MỚI CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

  VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG.

  -----

   

  I - CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 5 NĂM QUA VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUA 20 NĂM ĐỔI MỚI.

  1 - Khái quát mét sè nét về tình hình Đảng:

  a - Ưu điểm:

  Mét là, trước những khó khăn thách thức. . . Đảng ta đã giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, kiên định chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; Kiên trì đường lối đổi mới; Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

  Hai là, Đảng có bước phát triển về tư duy; Đề ra và lãnh đạo đường lối đổi mới đúng đắn. Nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng đã đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng. Đảng và nhà nước đã tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý xã hội trong điều kiện mới.

  Ba là, dân chủ trong Đảng, trong xã hội, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc có nhiều tiến bộ. Đa số cán bộ, Đảng viên phát huy vai trò tiên phong, làm nũng cốt trong công cuộc đổi mới.

  Bèn là, thực hiện tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được nhân dân đồng tình. Đảng lãnh đạo xây dựng nhà nước, phát huy quyền làm chủ XHCN có tiến bộ. Vai trò của mặt trận và các đoàn thể nhân dân được nâng lên. Qui chế dân chủ ở cơ sở, quan hệ gắn bó giữa Đảng và nhân dân được phát huy.

   

  b - Khuyết điểm, yếu kém:

  Mét là, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng còn nhiều mặt chưa đáp ứng được yêu cầu; chậm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận; chậm cụ thể hóa, thể chế hóa mét sè quan điểm lớn; tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu.

  Hai là, dân chủ trong Đảng và trong xã hội còn bị vi phạm; kỷ cương, kỷ luật ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực không nghiêm; đoàn kết ở không Ýt cấp ủy còn yếu; quan hệ Đảng- nhân dân có lúc, có nơi bị xói mòn.

  Ba là, không Ýt tổ chức Đảng yếu kém, nhất là ở cơ sở, thậm chí bị tê liệt, mất sức chiến đấu.

  Bèn là, mét bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên yếu kém cả về phẩm chất và năng lực. Thoái hóa biến chất về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn ra nghiêm trọng, kéo dài làm giảm lòng tin của nhân dân. Đó là nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ.

  2 - Công tác xây dựng Đảng:

  a - Ưu điểm:

  Mét là, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được coi trọng. Đẩy mạnh hơn công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực hiện.

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Những vấn đề hết sức cơ bản về bản chất, thuộc tính của Đảng, nguyên lí, nguyên tắc xây dựng Đảng
 • Những vấn đề hết sức cơ bản về bản chất, thuộc tính của Đảng, nguyên lí, nguyên tắc xây dựng Đảng
 • Những vấn đề hết sức cơ bản về bản chất, thuộc tính của Đảng, nguyên lí, nguyên tắc xây dựng Đảng
 • Những vấn đề hết sức cơ bản về bản chất, thuộc tính của Đảng, nguyên lí, nguyên tắc xây dựng Đảng
 • Những vấn đề hết sức cơ bản về bản chất, thuộc tính của Đảng, nguyên lí, nguyên tắc xây dựng Đảng
 • Những vấn đề hết sức cơ bản về bản chất, thuộc tính của Đảng, nguyên lí, nguyên tắc xây dựng Đảng
 • Những vấn đề hết sức cơ bản về bản chất, thuộc tính của Đảng, nguyên lí, nguyên tắc xây dựng Đảng
 • Những vấn đề hết sức cơ bản về bản chất, thuộc tính của Đảng, nguyên lí, nguyên tắc xây dựng Đảng
 • Những vấn đề hết sức cơ bản về bản chất, thuộc tính của Đảng, nguyên lí, nguyên tắc xây dựng Đảng
 • Những vấn đề hết sức cơ bản về bản chất, thuộc tính của Đảng, nguyên lí, nguyên tắc xây dựng Đảng
 • Những vấn đề hết sức cơ bản về bản chất, thuộc tính của Đảng, nguyên lí, nguyên tắc xây dựng Đảng
 • Những vấn đề hết sức cơ bản về bản chất, thuộc tính của Đảng, nguyên lí, nguyên tắc xây dựng Đảng
 • Những vấn đề hết sức cơ bản về bản chất, thuộc tính của Đảng, nguyên lí, nguyên tắc xây dựng Đảng
 • Những vấn đề hết sức cơ bản về bản chất, thuộc tính của Đảng, nguyên lí, nguyên tắc xây dựng Đảng
 • Những vấn đề hết sức cơ bản về bản chất, thuộc tính của Đảng, nguyên lí, nguyên tắc xây dựng Đảng

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MÁC ...

Upload: botat

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 670
Lượt tải: 19

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác ...

Upload: nhanhp82

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 601
Lượt tải: 16

Bài tập môn những nguyên lí cơ bản

Upload: hoanghdb

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 624
Lượt tải: 17

Những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường

Upload: dh21b3

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 522
Lượt tải: 17

Các đảng cộng sản bảo vệ phát triển và vận ...

Upload: moonlight89_86

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 454
Lượt tải: 16

Những ưu điểm cơ bản trong quá trình nhận ...

Upload: vietloi_nh

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 460
Lượt tải: 16

Công tác vận động nông dân của Đảng bộ tỉnh ...

Upload: thuynp84

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 668
Lượt tải: 17

Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò ...

Upload: danghoang0176

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 566
Lượt tải: 16

Nhận xét về bản luận án tiến sĩ sử học với ...

Upload: nguyentuan85

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 673
Lượt tải: 16

Nguyên tắc khách quan với vấn đề xây dựng ...

Upload: chungfb

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 586
Lượt tải: 18

Xây dựng Đảng

Upload: hoatuyet8

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 1386
Lượt tải: 21

Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình ...

Upload: toiyeutuyhoaxxx

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 628
Lượt tải: 20

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Những vấn đề hết sức cơ bản về bản chất, ...

Upload: hovthu

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 1401
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Chính trị học
Những vấn đề hết sức cơ bản về bản chất, thuộc tính của Đảng, nguyên lí, nguyên tắc xây dựng Đảng - Điều lệ Đại hội VI diễn đạt về bản chất giai cấp công nhân, tính tiên phong của Đảng: “ Đảng công sản Việt nam là Đảng của giai câp công nhân Việt nam, là đội tiền phong, bộ tham mưu chiến đấu có tổ chức và tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân docx Đăng bởi
5 stars - 48324 reviews
Thông tin tài liệu 20 trang Đăng bởi: hovthu - 26/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Những vấn đề hết sức cơ bản về bản chất, thuộc tính của Đảng, nguyên lí, nguyên tắc xây dựng Đảng