Tìm tài liệu

Quan diem co ban cua Ho Chi Minh ve moi quan he giua van de dan toc va giai cap trong thoi dai ngay nay

Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong thời đại ngày nay

Upload bởi: ha_can

Mã tài liệu: 69833

Số trang: 12

Định dạng: docx

Dung lượng file: 29 Kb

Chuyên mục: Chính trị học

Info

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mark-Lenin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.Từ hoạt động thực tiễn,Hồ Chí Minh đã khám phá các quy luật vận động xã hội,đời sống văn hóa và cuộc đấu tranh của các dân tộc trong hoàn cảnh cụ thể của các quốc gia và thời đại mới để khái quát thành lí luận,đem lí luận chỉ đạo thực tiễn , qua kiểm nghiệm của thực tiễn để hoàn thiện ,làm cho lí luận có giá trị khách quan, tính cách mạng và khoa học. Trong đó ,tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp chính là sự vận dụng sang tạo chủ nghĩa Mark-Lenin vào điều kiện lịch sử thực tiễn của Việt Nam. Đó như là kim chỉ nam và có tác dụng lớn lao trong việc tập hợp lực lượng cách mạng ở Việt Nam nói riêng và các nước thuộc địa nói chung.

nội dung:

-Phần 1 : Cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn cho sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp.

-Phần 2 : Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong thời đại ngày nay.

-Phần 3 : Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong sự nghiệp đổi mới của Việt Nam hiện nay.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • LỜI MỞ ĐẦU:

     Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mark - Lenin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.Từ hoạt động thực tiễn, Hồ Chí Minh đã khám phá các quy luật vận động xã hội, đời sống văn húa và cuộc đấu tranh của các dân tộc trong hoàn cảnh cụ thể của các quốc gia và thời đại mới để khái quát thành lí luận, đem lí luận chỉ đạo thực tiễn , qua kiểm nghiệm của thực tiễn để hoàn thiện , làm cho lí luận có giá trị khách quan, tính cách mạng và khoa học. Trong đó , tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp chính là sự vận dụng sang tạo chủ nghĩa Mark - Lenin vào điều kiện lịch sử thực tiễn của Việt Nam. Đó như là kim chỉ nam và có tác dụng lớn lao trong việc tập hợp lực lượng cách mạng ở Việt Nam nói riêng và các nước thuộc địa nói chung.

    Bài tiểu luận với nội dung là đi sâu nghiên cứa mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh,bao gồm những phần chính như sau:

  - Phần 1 : Cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn cho sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp.

  - Phần 2 : Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong thời đại ngày nay.

  - Phần 3 : Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong sự nghiệp đổi mới của Việt Nam hiện nay.

     Bài tiểu luận chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những nội dung cần tiếp tục bổ sung và sửa đổi, do đó em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy và các bạn để bài viết đầy đủ, chính xác và hoàn thiện hơn.

    Em xin chân thành cảm ơn !

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong thời đại ngày nay
 • Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong thời đại ngày nay
 • Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong thời đại ngày nay
 • Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong thời đại ngày nay
 • Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong thời đại ngày nay
 • Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong thời đại ngày nay
 • Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong thời đại ngày nay
 • Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong thời đại ngày nay
 • Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong thời đại ngày nay
 • Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong thời đại ngày nay
 • Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong thời đại ngày nay
 • Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong thời đại ngày nay

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ ...

Upload: tranphuonglan8_1968

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 559
Lượt tải: 16

Biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp ...

Upload: vietnammergers

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 479
Lượt tải: 17

Làm rõ mối quan hệ về sức mạnh dân tộc với ...

Upload: cosolanvinh

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 517
Lượt tải: 16

Biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp ...

Upload: qp696969

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 516
Lượt tải: 16

Biện chứng về vấn đề giai cấp và vấn đề dân ...

Upload: namduocchuanamnhan

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 573
Lượt tải: 17

Biện chứng các vấn đề về dân tộc và giai cấp ...

Upload: sonvn2010

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 542
Lượt tải: 16

Phân tích các quan điểm của chủ tịch Hồ Chí ...

Upload: magic010485

📎 Số trang: 47
👁 Lượt xem: 1585
Lượt tải: 16

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân ...

Upload: lampt2002

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 1022
Lượt tải: 22

Thực trạng về mối quan hệ giữa phát huy nội ...

Upload: thydrartene

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 410
Lượt tải: 16

Trong diễn văn tại lễ kỉ niệm 105 ngày sinh ...

Upload: cloudnail

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Lí luận quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin tư ...

Upload: traiviet_d

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 2427
Lượt tải: 19

Sự vận dụng tư tưởng việt nam muốn làm bạn ...

Upload: buivandanghp

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 575
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về mối quan ...

Upload: ha_can

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 724
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Chính trị học
Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong thời đại ngày nay Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa docx Đăng bởi
5 stars - 69833 reviews
Thông tin tài liệu 12 trang Đăng bởi: ha_can - 15/02/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 15/02/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong thời đại ngày nay