Tìm tài liệu

Tang cuong lanh dao xay dung va bao ve Nha nuoc phap quyen XHCN

Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN

Upload bởi: muadiudang17

Mã tài liệu: 129384

Số trang: 239

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Chính trị học

Info

Nhà nước là vấn đề trung tâm của đời sống chính trị trong xã hội có giai cấp. Thực tế lịch sử loài người cho thấy, giai cấp nào muốn thống trị xã hội, cải tạo xã hội phục vụ cho lợi ích của giai cấp mình đều phải giành lấy công cụ quan trọng nhất là chính quyền. Nhà nước trở thành vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng. Vì vậy nhiệm vụ trung tâm của các Đảng Cộng sản trong quá trình lãnh đạo cách mạng là phải giành lấy chính quyền và quan trọng hơn là phải thường xuyên xây dựng, củng cố và bảo vệ chính quyền cách mạng.

Xây dựng và bảo vệ Nhà nước cách mạng là một quá trình lâu dài, khó khăn, phức tạp, "giữ vững chính quyền thì khó hơn là giành lấy chính quyền" [87, 585], cuộc đấu tranh đó đòi hỏi không chỉ có tinh thần cách mạng kiên cường mà còn phải có những nhận thức và sự phát triển tư duy khoa học về Nhà nước cũng như sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với Nhà nước. Thường xuyên củng cố và giữ vững bản chất dân chủ của Nhà nước cách mạng, bảo đảm nguyên tắc "mọi quyền lực thuộc về nhân dân" chính là mục tiêu, là nguồn động lực đồng thời chính là thước đo hiệu lực của Nhà nước cách mạng.

Nhà nước cách mạng Việt Nam ra đời và phát triển đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Ra đời từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngay buổi đầu, Nhà nước ta đã thể hiện bản chất tốt đẹp của một Nhà nước gắn bó chặt chẽ và phục vụ lợi ích của dân tộc, của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng tiên phong của giai cấp công nhân. Từ đó đến nay, Nhà nước ta không ngừng lớn mạnh, làm tròn nhiệm vụ của mình, xứng đáng là công cụ đắc lực của nhân dân trong quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng cuộc sống mới, xã hội mới. Chính vì vậy tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp đó của Nhà nước ta là đòi hỏi khách quan của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước XHCN trong giai đoạn cách mạng mới. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong quá trình phát triển, Nhà nước ta đã bộc lộ những khuyết điểm đó là: bộ máy nhà nước ta chưa thật trong sạch vững mạnh, tổ chức bộ máy còn nặng nề, quản lý nhà nước chưa ngang tầm với đòi hỏi của thời kỳ mới, sự lãnh đạo của Đảng chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của Nhà nước, đặc biệt tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, ức hiếp nhân dân không những chưa bị ngăn chặn, giảm bớt mà ngược lại có nơi, có lúc, có việc còn trở nên trầm trọng hơn, gây bất bình trong dư luận, làm giảm lòng tin của nhân dân, làm nản lòng những nhà đầu tư, kinh doanh muốn làm ăn hợp pháp và chính đáng, kìm hãm quá trình phát triển của đất nước... Tất cả những điều đó đã và đang làm xói mòn bản chất dân chủ tốt đẹp của Nhà nước kiểu mới, làm giảm hiệu lực quản lý và hiệu quả hoạt động, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Nhà nước XHCN.

Kết cấu của đề tài:

Chương 1: Đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN từ năm

Chương 2: Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN từ năm

Chương 3: Một số thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
 • Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình xây ...

Upload: l3ducanh

📎 Số trang: 238
👁 Lượt xem: 601
Lượt tải: 17

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng ...

Upload: nguyenhuuhieu_ialy

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 519
Lượt tải: 16

Nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng Nhà ...

Upload: nhantv106

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 604
Lượt tải: 32

Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh để bảo vệ chính ...

Upload: vnnthang2

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 532
Lượt tải: 22

Mục tiêu, phương hướng và các giải pháp chủ ...

Upload: traianhdep59

📎 Số trang: 99
👁 Lượt xem: 649
Lượt tải: 16

Các biện pháp để tăng cường vai trò chủ đạo ...

Upload: anhduongdt

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 406
Lượt tải: 16

Vai trò nhà nước pháp quyền trong việc xây ...

Upload: women_in_love80

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 596
Lượt tải: 18

Một số giải pháp xây dựng nhà nước pháp ...

Upload: shisha

📎 Số trang: 115
👁 Lượt xem: 926
Lượt tải: 17

Mối quan hệ giữa việc xây dựng nhà nước pháp ...

Upload: tvc84vn

📎 Số trang: 174
👁 Lượt xem: 837
Lượt tải: 16

Đảng lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa ...

Upload: binhdinh2909

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 526
Lượt tải: 16

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh ...

Upload: rosatram

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 601
Lượt tải: 17

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh ...

Upload: support01tls

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 599
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà ...

Upload: muadiudang17

📎 Số trang: 239
👁 Lượt xem: 666
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Chính trị học
Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN Nhà nước là vấn đề trung tâm của đời sống chính trị trong xã hội có giai cấp. Thực tế lịch sử loài người cho thấy, giai cấp nào muốn thống trị xã hội, cải tạo xã hội phục vụ cho lợi ích của giai cấp mình đều phải giành lấy công cụ quan trọng nhất docx Đăng bởi
5 stars - 129384 reviews
Thông tin tài liệu 239 trang Đăng bởi: muadiudang17 - 19/12/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 19/12/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN