Tìm tài liệu

Vai tro kinh te cua Nha nuoc trong nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia o nuoc ta hien nay

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay

Upload bởi: thinhassd

Mã tài liệu: 272149

Số trang: 45

Định dạng: zip

Dung lượng file: 247 Kb

Chuyên mục: Chính trị học

Info

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I: VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC VÀ TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VỀ VAI TRÒ QUẢN LÝ VĨ MÔ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ 4

I. NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC NÓI CHUNG TRONG LỊCH SỬ 4

1. Nguồn gốc của nhà nước. 4

2. Bản chất của Nhà nước. 5

3. Đặc trưng cơ bản của Nhà nước. 6

4. Chức năng cơ bản của Nhà nước. 6

II. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN QUẢN LÝ VĨ MÔ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ 8

1. Cơ chế kinh tế cũ và sự cần thiết phải đổi mới 8

2. Quá trình chuyển đổi cơ chế cũ sang cơ chế mới:cơ chế thị trường có sự định hướng của Nhà nước 10

3. Tính tất yếu khách quan quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế 14

CHƯƠNG II : VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 17

I. VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THÌ TRƯỜNG 17

1. Định hướng, dẫn dắt nền kinh tế xã hội 17

2.Giữ vững ổn định chính trị - kinh tế - xã hội và thiết lập khuôn khổ pháp luật 18

3.Điều phối, điều tiết nền kinh tế 18

4.Đảm bảo công bằng xã hội 19

5.Kiểm soát ổn định kinh tế vĩ mô 20

II. ĐẶC TRƯNG CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM VÀ THỰC TRẠNG KINH TẾ. 21

1. Đặc trưng của kinh tế thị trưởng định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 21

2.Thực trạng nền kinh tế nước ta. 27

3. Vai trò của Nhà nước Việt Nam trong thời kỳ chuyển nền kinh kế sang vận hành theo cơ chế thị trường 32

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰ ĐỔI MỚI VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY 36

I. CÁC CÔNG CỤ ĐỂ NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ VĨ MÔ NỀN KINH TẾ 36

1. Hệ thống pháp luật là: 37

2. Kế hoạch là: 37

3. Lược lượng kinh tế của Nhà nước là: 38

4. Các chinh sách kinh tế là: 38

4.1. Chính sách tài chính: 38

4.2. Chính sách tiền tệ: 39

5.Các công cụ điều tiết kinh tế đối ngoại: 39

II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN NHẰM ĐỔI MỚI VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY 39

1. Xác định mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở nước ta và bối cảnh quốc tế hiện nay 39

2. Tăng trưởng kinh tế và điều kiện đảm bảo tăng trưởng cao và bền vững. 40

3. Đổi mới cơ chế quản lý và sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước tránh hai khuynh hướng 41

4. Xây dựng hệ thông pháp luật hoàn chỉnh đông bộ 41

5. Cải cách hành chính gắn liền với đổi mới kinh tế 42

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay
 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay
 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay
 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay
 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay
 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay
 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay
 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay
 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay
 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay
 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay
 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay
 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay
 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay
 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay
 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay
 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay
 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay
 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay
 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay
 • Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tăng cường vai trò nhà nước trong nền kinh ...

Upload: vthiep

📎 Số trang: 107
👁 Lượt xem: 687
Lượt tải: 17

Tăng cường vai trò nhà nước trong nền kinh ...

Upload: haitacvungsahara

📎 Số trang: 107
👁 Lượt xem: 695
Lượt tải: 16

Tăng cường vai trò nhà nước trong nền kinh ...

Upload: nguyentancanh09

📎 Số trang: 103
👁 Lượt xem: 671
Lượt tải: 16

Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó ...

Upload: 8386HongCK

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 524
Lượt tải: 16

Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó ...

Upload: redcode9

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 397
Lượt tải: 16

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh ...

Upload: checkout39000

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 642
Lượt tải: 16

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh ...

Upload: boyfriendly83

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 506
Lượt tải: 16

Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường ...

Upload: thaitngoc

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 399
Lượt tải: 17

Những mâu thuẫn trong quá trình phát triển ...

Upload: btlong

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 1120
Lượt tải: 17

Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị ...

Upload: nhavietkich

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 562
Lượt tải: 18

Đặc trưng của kinh tế thị trường theo định ...

Upload: sonlc

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 730
Lượt tải: 17

Quan điểm lịch sử cụ thể về việc xây dựng và ...

Upload: kienlong_hut

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 455
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh ...

Upload: thinhassd

📎 Số trang: 45
👁 Lượt xem: 677
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Chính trị học
Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNG I: VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC VÀ TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VỀ VAI TRÒ QUẢN LÝ VĨ MÔ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ 4 I. NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC NÓI CHUNG TRONG LỊCH SỬ 4 1. Nguồn gốc của nhà nước. 4 2. Bản zip Đăng bởi
5 stars - 272149 reviews
Thông tin tài liệu 45 trang Đăng bởi: thinhassd - 24/11/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/11/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ơ nước ta hiện nay