Tìm tài liệu

Giai quyet viec lam cho lao dong bi thu hoi dat Nong nghiep o huyen Thach That tinh Ha Tay

Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây

Upload bởi: Anhmuonnoirang_emlatatca

Mã tài liệu: 286355

Số trang: 48

Định dạng: zip

Dung lượng file: 270 Kb

Chuyên mục: Xã hội học

Info

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3

PHẦN MỞ ĐẦU 4

1. Lý do chọn đề tài 4

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 5

2.1 Mục tiêu nghiên cứu 5

2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 5

3. Phạm vi nghiên cứu 6

4. Mẫu khảo sát 6

5. Vấn đề nghiên cứu. 6

6. Giả thuyết nghiên cứu. 6

7. Phương pháp nghiên cứu. 6

8. Kết cấu báo cáo thực tập tốt nghiệp. 6

PHẦN NỘI DUNG. 8

CHƯƠNG I. GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 8

1.1. Khái niệm việc làm, giải quyết việc làm và các khái niệm có liên quan 8

1.1.1. Lao động 8

1.1.2. Việc làm và người có việc làm 8

1.1.3. Thất nghiệp và người thất nghiệp 10

1.1.4. Giải quyết việc làm 11

1.2. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về giải quyết việc làm. 14

1.2.1. Cần nhận thức đúng đắn về việc làm và thất nghiệp 14

1.2.2. Giải quyết việc làm cho lao động phải hướng vào tiếp tục giải phóng triệt để tiềm năng lao động phù hợp với hệ thống cơ chế, chính sách pháp luật theo tinh thần đổi mới 15

1.2.3. Giải quyết việc làm nhằm hoàn thiện số lượng, chất lượng nguồn nhân lực 15

1.2.4. Phải gắn liền vấn đề lao động-việc làm với chiến lược phát triển kinh tế xã hội cũng như các chương trình quốc gia khác. (giải quyết việc làm phải gắn với các chương trình, các dự án có vốn đầu tư từ nhiều nguồn trong và ngoài nước). 15

1.2.5. Hình thành và phát triển thị trường lao động trong hệ thống thị trường xã hội thống nhất. 16

CHƯƠNG II. 18

CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT Ở HUYỆN THẠCH THẤT 18

2.1. Khái quát đặc điểm, tình hình hoạt động của phòng Nội vụ Lao động thương binh & xã hội huyện Thạch Thất. 18

2.1.1. Lịch sử phát triển. 18

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ Lao động thương binh & xã hôi huyện Thạch Thất 19

2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn của phòng. 27

2.1.4. Những khuyến nghị 27

2.2. Đặc điểm tình hình kinh tế, chính trị -xã hội của huyện Thạch Thất. 28

2.2.1. Đặc điểm chung 28

2.2.2. Tình hình kinh tế, chính trị - xã hội 28

2.2.3. Mặt hạn chế 32

2.3. Thực trạng giải quyết việc làm ở huyện Thạch Thất. 33

2.3.1 Tổ chức bộ máy phục vụ nhu cầu giải quyết việc làm 33

2.3.2. Thực trạng lao động, việc làm hiện nay. 34

2.3.3. Những kết quả đạt được trong công tác giải quyết việc làm ở huyện Thạch Thất 36

2.3.4. Nguyên nhân đạt được 37

2.3.5. Một số hạn chế trong công tác giải quyết việc làm ở huyện Thạch Thất. 37

2.4. Thực trạng giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp ở huyện Thạch Thất 38

2.4.1. Tình hình thu hồi 38

2.4.2. Tình hình đời sống, việc làm của các hộ nông dân bị thu hồi đất 39

2.4.3. Những ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống, việc làm của người lao động 41

2.4.4. Mục tiêu, phương hướng, biện pháp giải quyết việc làmcho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất 45

KẾT LUẬN 50

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi ...

Upload: nghiadinh0101

📎 Số trang: 50
👁 Lượt xem: 433
Lượt tải: 17

Chính sách giải quyết việc làm cho nông dân ...

Upload: dangkhangct

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 409
Lượt tải: 18

Giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp ...

Upload: nguyendulong

📎 Số trang: 123
👁 Lượt xem: 685
Lượt tải: 17

Thực trạng và một số biện pháp giải quyết ...

Upload: nguyenngocan78

📎 Số trang: 64
👁 Lượt xem: 657
Lượt tải: 17

Việc làm cho nông dân khi thu hồi đất trong ...

Upload: nguyencanhduy

📎 Số trang: 133
👁 Lượt xem: 830
Lượt tải: 16

Đánh giá kết quả hoạt động các trung tâm ...

Upload: thanhbye

📎 Số trang: 120
👁 Lượt xem: 491
Lượt tải: 16

1số kiến nghị về việc giải quyết nhà ở cho ...

Upload: hongcam_1188

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 484
Lượt tải: 17

Thực trạng công tác giải quyết việc làm ở ...

Upload: datt2

📎 Số trang: 49
👁 Lượt xem: 935
Lượt tải: 16

Thực trạng và kết quả đạt được trong công ...

Upload: vietnguyenquoc1986

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 578
Lượt tải: 16

Thực trạng kinh tế xã hội ở Việt Nam, các ...

Upload: vanduy_do

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 726
Lượt tải: 16

Thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam

Upload: nguyenthebinhbtc

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 675
Lượt tải: 16

Thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam

Upload: girliuprince

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 554
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi ...

Upload: Anhmuonnoirang_emlatatca

📎 Số trang: 48
👁 Lượt xem: 510
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Xã hội học
Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3 PHẦN MỞ ĐẦU 4 1. Lý do chọn đề tài 4 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 5 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 5 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 5 3. Phạm vi nghiên cứu 6 4. Mẫu khảo sát 6 5. Vấn đề nghiên cứu. 6 6. Giả thuyết nghiên zip Đăng bởi
5 stars - 286355 reviews
Thông tin tài liệu 48 trang Đăng bởi: Anhmuonnoirang_emlatatca - 16/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 16/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây