Tìm tài liệu

Tim hieu nhu cau su dung internet cua sinh vien hien nay

Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay

Upload bởi: doidai71

Mã tài liệu: 223534

Số trang: 180

Định dạng: doc

Dung lượng file: 4,530 Kb

Chuyên mục: Xã hội học

Info

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1

1.1 Lý do chọn đề tài 1

1.2. Đối tượng - Khách thể - Phạm vi nghiên cứu 3

1.2.1. Đối tượng nghiên cứu 3

1.2.2. Khách thể nghiên cứu 3

1.2.3. Phạm vi nghiên cứu 3

1.3. Mục tiêu – nhiệm vụ nghiên cứu 4

1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 4

1.3.1.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 4

1.3.1.2. Mục tiêu cụ thể 4

1.3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 4

1.4.1. Phương pháp nghiên cứu định lượng 5

1.4.2. Phương pháp nghiên cứu định tính 6

1.4.3. phương pháp xử lý số liệu 6

1.4.4. Một số phương pháp liên ngành khác 6

1.5 Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của đề tài 6

1.5.1. Ý nghĩa lí luận 6

1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn 7

1.6. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 7

1.7 Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình làm đề tài 8

1.7.1 Những thuận lợi 8

1.7.2 Những khó khăn 8

1.8 Kết cấu của khóa luận 8

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 10

2.1 Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Internet trên Thế giới và Việt Nam 10

2.1.1 Thời kì phôi thai 10

2.1.2 Thời kì bùng nổ lần thứ nhất của internet 11

2.1.3 Bùng nổ lần thứ hai với sự xuất hiện của www 12

2.1.4 Thời kì phổ biến của Mạng không dây 12

2.2 Thực trạng sử dụng Internet 13

2.3 Các đề tài nghiên cứu liên quan 15

CHƯƠNG III: CƠ SỞ LÝ LUẬN 21

3.1 Cách tiếp cận và Lý thuyết áp dụng trong nghiên cứu 21

3.1.1 Cách tiếp cận lối sống 21

3.1.2 Lý thuyết toàn cầu hóa 23

3.2 Một số khái niệm 26

3.3 Mô hình khung phân tích và Giả thuyết nghiên cứu 32

3.3.1 Khung phân tích 32

3.3.2 Giả thuyết nghiên cứu 32

3.4 Mô tả mẫu nghiên cứu 33

3.5 Mô tả địa bàn nghiên cứu 35

CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37

4.1 Vai trò của Internet và nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên 37

4.1.1 Đánh giá của sinh viên về vai trò của Internet 37

4.1.2 Nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên hiện nay 41

4.2 Thực trạng sử dụng Internet của sinh viên hiện nay. 49

4.2.1 Tình hình sử dụng Internet của sinh viên hiện nay. 49

4.2.2 Nhu cầu sử dụng Internet cho việc học tập của sinh viên. 56

4.2.3 Nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên cho việc giải trí. 63

4.2.4 Nhu cầu sử dụng Internet cho việc tìm việc làm của sinh viên. 70

4.3 Những tác động tích cực và tiêu cực của Internet đối với đời sống học tập của sinh viên. 79

4.3.1 Tác động tích cực của Internet. 80

4.3.2 Tác động tiêu cực của Internet. 84

4.4 giải pháp 90

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 92

Kết luận 93

Một số khuyến nghị 96

GIỚI HẠN CỦA KHÓA LUẬN 99

TÀI LIỆUTHAM KHẢO 100

PHỤ LỤC 103

PHỤ LỤC 1 103

PHỤ LỤC 2 116

PHỤ LỤC 3 118

PHỤ LỤC 4 15

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

TÌM HIỂU NHU CẦU SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH ...

Upload: taikhoan123456

📎 Số trang: 191
👁 Lượt xem: 621
Lượt tải: 18

Tìm hiểu thực trạng việc sống thử của sinh ...

Upload: aquatexbentre

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 876
Lượt tải: 25

Tìm hiểu thực trạng việc sống thử của sinh ...

Upload: dtk_vir

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 30674
Lượt tải: 49

Tìm hiểu thực trạng việc sống thử của sinh ...

Upload: sangleminh2008

📎 Số trang: 10
👁

Tìm hiểu thực trạng việc sống thử của sinh ...

Upload: lanck99

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 960
Lượt tải: 28

Tìm hiểu thực trạng nhu cầu giải trí của cư ...

Upload: xuanthanh999

📎 Số trang: 63
👁 Lượt xem: 423
Lượt tải: 19

Tìm hiểu thực trạng nhu cầu giải trí của cư ...

Upload: hungcao18

📎 Số trang: 63
👁 Lượt xem: 482
Lượt tải: 16

Luận văn sử dụng Internet trong SInh viên

Upload: phongk27

📎
👁 Lượt xem: 374
Lượt tải: 17

Lệch lạc xã hội từ việc sử dụng ngôn ngữ ...

Upload: dtquang58

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 782
Lượt tải: 16

Tìm hiểu nhu cầu tôn giáo tín ngưỡng của các ...

Upload: vnthangs

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 405
Lượt tải: 16

Tìm hiểu nhu cầu tôn giáo tín ngưỡng của các ...

Upload: duyhuy08

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 350
Lượt tải: 16

Nhu cầu thông tin thư viện của sinh viên ...

Upload: hkdl06

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 453
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh ...

Upload: doidai71

📎 Số trang: 180
👁 Lượt xem: 925
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Xã hội học
Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1 1.1 Lý do chọn đề tài 1 1.2. Đối tượng - Khách thể - Phạm vi nghiên cứu 3 1.2.1. Đối tượng nghiên cứu 3 1.2.2. Khách thể nghiên cứu 3 1.2.3. Phạm vi nghiên cứu 3 1.3. Mục tiêu – nhiệm vụ nghiên cứu 4 1.3.1. Mục tiêu doc Đăng bởi
5 stars - 223534 reviews
Thông tin tài liệu 180 trang Đăng bởi: doidai71 - 05/01/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 05/01/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tìm hiểu nhu cầu sử dụng internet của sinh viên hiện nay