Tìm tài liệu

Co hoi va thach thuc doi voi chu DNVN moi thanh lap

Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập

Upload bởi: lenghiath

Mã tài liệu: 43476

Số trang: 63

Định dạng: docx

Dung lượng file: 412 Kb

Chuyên mục: Đề án môn học kinh tế

Info

Từ công cuộc đổi mới do Đảng và Nhà nước khởi xướng và lãnh đạo, đội ngũ các chủ DN xuất hiện và ngày càng tăng, khẳng định được vai trò to lớn của mình đối với sự phát triển của đất nước. Họ được đánh giá là nguyên khí của quốc gia, đội ngũ tiên phong của công cuộc đổi mới. Bác Hồ đã từng viết : “Việc nước, việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau, nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng". Vì thế, Việt Nam muốn phồn vinh, sánh vai với các cường quốc phát triển trên thế giới thì phải tạo dựng được một đội ngũ chủ DN hùng mạnh, trong đó có đội ngũ chủ DNV&N.

Trong những năm gần đây các DNV&N đã được hình thành, phát triển và đóng góp một phần đáng kể cho sự tăng trưởng của nền kinh tế ở Việt Nam trong suốt thập kỷ qua. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều nhà kinh tế, các DNV&N hiện nay chưa phát huy được hết tiềm năng của mình, còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân một phần do bản thân các DNV&N chưa có nhiều kinh nghiệm nhất định trong nền kinh tế thị trường, chưa đủ năng động và sáng tạo trong kinh doanh; mặt khác quan trọng hơn, là do chưa có một khung khổ chính sách rõ ràng của Nhà nước trong việc đưa ra những biện pháp hữu hiệu tạo điều kiện cho các DNV&N phát huy hết khả năng của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.

Nội dung gồm 3 phần:

Phần I: Lý luận chung về DNV&N

Phần II: Thực trạng của đội ngũ chủ DNV&N mới thành lập ở Việt Nam, cơ hội và thách thức

Phần III: Một số khuyến nghị chủ yếu hỗ trợ chủ DNV&N mới thành lập Việt Nam

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • LỜI NểI ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài. 

       Tõ công cuộc đổi mới do Đảng và Nhà nước khởi xướng và lãnh đạo, đội ngũ các chủ DN xuất hiện và ngày càng tăng, khẳng định được vai trò to lớn của mình đối với sự phát triển của đất nước. Họ được đánh giá là nguyên khí của quốc gia, đội ngũ tiên phong của công cuộc đổi mới. Bác Hồ đã từng viết : “Việc nước, việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau, nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sù kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng". Vì thế, Việt Nam muốn phồn vinh, sánh vai với các cường quốc phát triển trên thế giới thì phải tạo dựng được một đội ngũ chủ DN hùng mạnh, trong đó có đội ngũ chủ DNV&N.

  Trong những năm gần đây các DNV & N đã được hình thành, phát triển và đóng góp một phần đáng kể cho sù tăng trưởng của nền kinh tế ở Việt Nam trong suốt thập kỷ qua. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều nhà kinh tế, các DNV & N hiện nay chưa phát huy được hết tiềm năng của mình, còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân một phần do bản thân các DNV & N chưa có nhiều kinh nghiệm nhất định trong nền kinh tế thị trường, chưa đủ năng động và sáng tạo trong kinh doanh; mặt khác quan trọng hơn, là do chưa có mét khung khổ chính sách rõ ràng của Nhà nước trong việc đưa ra những biện pháp hữu hiệu tạo điều kiện cho các DNV & N phát huy hết khả năng của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.

  Tõ những cấp thiết đó, nhóm chúng tôi xin chọn đề tài “Cơ hội và thách thức đối với chủ DNV & N mới thành lập

  2. Mục đích nghiên cứu.

  - Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về chủ DNV & N mới thành lập trong khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam 

  - Trên cơ sở đó, đề tài hướng tới một cách nhìn đúng đắn hơn về đội ngũ chủ DNV & N hiện nay. Đề tài đưa ra những thành công, đóng góp và cơ hội của họ đối với

  63

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập
 • Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Bài tập: Quá trình hình thành đường lối đổi ...

Upload: songthanck

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 611
Lượt tải: 16

Đề án Một số giải pháp đối với các doanh ...

Upload: anhtu

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 755
Lượt tải: 16

Khảo sát thái độ của sinh viên đại học kinh ...

Upload: hatho00191

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 2327
Lượt tải: 36

Duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp ...

Upload: huongnguyenthi1308@gmail.com

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 576
Lượt tải: 16

Vấn đề Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước - ...

Upload: mr_vietdung88

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 778
Lượt tải: 16

Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần đầu tư ...

Upload: ttvnol

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 1072
Lượt tải: 16

Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ...

Upload: duymanh1980

📎 Số trang: 55
👁 Lượt xem: 3166
Lượt tải: 18

Thực Trạng và giải pháp Của Chương Trình Nội ...

Upload: nhockon_b4

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 771
Lượt tải: 16

Báo cáo thực tập tại Vụ công nghiệp - Bộ kế ...

Upload: anhdungbvna

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 805
Lượt tải: 16

Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào ...

Upload: laphamhoanganh

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 682
Lượt tải: 16

Một số giải pháp huy động vốn để thúc đẩy sự ...

Upload: nttam03

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 786
Lượt tải: 18

Trên cơ sở của lý thuyết về nền kinh tế hỗn ...

Upload: lethanhtung219

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 1857
Lượt tải: 19

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới ...

Upload: lenghiath

📎 Số trang: 63
👁 Lượt xem: 847
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Đề án môn học kinh tế
Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập Từ công cuộc đổi mới do Đảng và Nhà nước khởi xướng và lãnh đạo, đội ngũ các chủ DN xuất hiện và ngày càng tăng, khẳng định được vai trò to lớn của mình đối với sự phát triển của đất nước. Họ được đánh giá là nguyên khí của quốc gia, đội ngũ tiên docx Đăng bởi
5 stars - 43476 reviews
Thông tin tài liệu 63 trang Đăng bởi: lenghiath - 06/03/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 06/03/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập