Tìm tài liệu

Hoan thien quan ly chi dau tu phat trien tu ngan sach nha nuoc tinh Quang Nam

Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam

Upload bởi: tat686868

Mã tài liệu: 43742

Số trang: 120

Định dạng: docx

Dung lượng file: 516 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung cần chú trọng tăng cường các biện pháp hữu hiệu để phòng, chống thiên tai; xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, khai thác cảng biển, vận tải biển, công nghiệp chế biến xuất khẩu, lọc hoá dầu, sản xuất vật liệu xây dựng, thuỷ điện, du lịch, nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản, trồng cây công nghiệp; phát triển có hiệu quả các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển gắn với các cảng biển, các đô thị mới và các tuyến hành lang Đông- Tây [30, tr.225-226].

Quảng Nam là địa bàn nằm giữa hai vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, do vậy chủ trương của Đảng về việc tập trung và ưu tiên đầu tư cho khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung, trong đó có Quảng Nam, nhằm tạo nên sự phát triển cân đối của đất nước...

Trong những năm gần đây, Quảng Nam đã huy động và đưa vào sử dụng một lượng vốn tương đối lớn cho ĐTPT. Riêng trong giai đoạn 2001-2005, tổng VĐT toàn tỉnh khoảng trên 13.200 tỷ đồng, chiếm 40% GDP, tỷ lệ tăng bình quân hàng năm xấp xỉ 32%. Trong đó vốn NSNN chiếm 44,4% (riêng NSNN tỉnh 29%), vốn tín dụng chiếm 7,2%, vốn doanh nghiệp 29,1%, vốn FDI 4,3%, các nguồn vốn khác 15% [29].

Tuy nhiên, từ một điểm xuất phát thấp, nguồn thu NSNN hạn hẹp, quy mô VĐT không lớn, cơ chế quản lý đầu tư thay đổi liên tục..., bên cạnh những giải pháp về huy động, thu hút VĐT, vấn đề hoàn thiện công tác quản lý chi ĐTPT từ NSNN tỉnh Quảng Nam cần phải được quan tâm hơn, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển một cách bền vững... ở góc độ quản lý, việc nâng cao chất lượng quản lý chi ĐTPT có tầm quan trọng và khả thi hơn là các biện pháp tăng vốn. Đó là lý do thúc đẩy tôi chọn đề tài: "Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam" làm luận văn thạc sĩ kinh doanh và quản lý, chuyên ngành: Quản lý kinh tế.

Chương 1: Một số nội dung cơ bản về chi và quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước

Chương 2: Thực trạng quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam

Chương 3: Những giải pháp chủ yếu hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •              

  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo dựa trênnhữngnguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lờnin, tư tưởng Hồ Chí Minh và xuấtphát từ thực tiễn đất nước, được toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện métcách chủ động và sáng tạo. Tõ mét nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu, Đảng ta đãliên tục đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chiÕn lược cho phát triểnKT - XH ở Việt Nam kể từ Đại hội VI (năm 1986) cho đến các Đại hội VII,VIII, IX và X của Đảng, nhằm tiến tới mục tiêu: " Dân giàu, nước mạnh, xãhộicông bằng, dân chủ, văn minh".

  ĐTPT luôn được xem là nhân tố quyết định đến sùtăng trưởng và phát triển KT - XH của đất nước. Trong điều kiệnnguồn vốn còn hạn hẹp, nhu cầu cho ĐTPT ngày càng lớn, bên cạnh việc huyđộng vốn, bài toán quản lý chi ĐTPTNSNN đã và đang trở thành mối quan tâm đặcbiệt của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ bước vào thế kỹ XXI, thờikỳđẩy mạnh CNH, HĐH và tiến đến nền kinh tế tri thức.

  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X khẳng định mục tiêu và phươnghướng tổng quát của 5 năm 2006 - 2010:

  Nâng cao năng lực lãnh đạo và sứcchiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diệncông cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệphoá, hiện đại hoá đất nước; phát triển văn hoá; thực hiện tiến bộ và côngbằng xã hội; tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại;chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị - xãhội; sớm đưa nước ta ra khái tình trạng kém phát triển; tạo nền tảngđể đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướnghiện đại [30, tr.23].

   

   

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Quản lý sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ...

Upload: brandnguyen

📎 Số trang: 114
👁 Lượt xem: 22
Lượt tải: 10

Quản lý sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ...

Upload: chienphamkt

📎 Số trang: 88
👁 Lượt xem: 16
Lượt tải: 11

Hoàn thiện phân cấp quản lý Ngân sách Nhà ...

Upload: Tiendungbn019

📎 Số trang: 111
👁 Lượt xem: 362
Lượt tải: 20

Hoàn thiện phân cấp quản lý Ngân sách Nhà ...

Upload: bluewater_pham

📎 Số trang: 108
👁 Lượt xem: 22
Lượt tải: 1

Hoàn thiện phân cấp quản lý Ngân sách Nhà ...

Upload: Tiendungbn019

📎 Số trang: 108
👁 Lượt xem: 20
Lượt tải: 2

Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với đầu tư ...

Upload: aotrang_xq

📎 Số trang: 258
👁 Lượt xem: 2846
Lượt tải: 20

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước ...

Upload: lumberjackvn

📎 Số trang: 117
👁 Lượt xem: 348
Lượt tải: 8

Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân ...

Upload: ck002006

📎 Số trang: 110
👁 Lượt xem: 23
Lượt tải: 3

Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu ...

Upload: quan_daf

📎 Số trang: 88
👁 Lượt xem: 952
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng ...

Upload: phaml16

📎 Số trang: 105
👁 Lượt xem: 344
Lượt tải: 13

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước ...

Upload: chienphamkt

📎 Số trang: 101
👁 Lượt xem: 300
Lượt tải: 19

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn ...

Upload: khoedep_24h

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 684
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ...

Upload: tat686868

📎 Số trang: 120
👁 Lượt xem: 1064
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung cần chú trọng tăng cường các biện pháp hữu hiệu để phòng, chống thiên tai; xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, khai thác cảng biển, vận tải biển, công nghiệp chế biến xuất khẩu, lọc hoá dầu, sản xuất vật liệu docx Đăng bởi
5 stars - 43742 reviews
Thông tin tài liệu 120 trang Đăng bởi: tat686868 - 13/12/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 13/12/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam