Tìm tài liệu

To chuc hach toan chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham voi viec tang cuong quan tri doanh nghiep tai Cong ty QL & SCDB 474

Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474

Upload bởi: trade2winvn

Mã tài liệu: 69127

Số trang: 73

Định dạng: docx

Dung lượng file: 648 Kb

Chuyên mục: Kế toán - Kiểm toán

Info

Trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế các nước trong khu vực cũng như trên thế giới Việt Nam đã và đang đổi mới về mọi mặt để hoàn thiện và phát triển đất nước vững mạnh. Điều đó có nghĩa chúng ta phải xây dựng được một đất nước có hệ thống cơ sở hạ tầng phong phú, đa dạng mà chúng đã thể hiện qua ngành xây dựng cơ bản nói riêng và ngành sản xuất kinh doanh nói chung. Vấn đề đó ta luôn thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư vốn, làm sao sử dụng vốn có hiệu quả nhất. Để khắc phục tình trạng lảng phí, thất thoát vốn trong sản xuất kinh doanh xây lắp cũng như một số doanh nghiệp kinh doanh khác. Chính vì thế chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là thước đo trình độ sản xuất, cũng như việc hạch toán đúng chi phí sản xuất, tính đúng giá thành sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn chính xác về thực trạng khản năng kinh doanh của mình.

Tuy nhiên để một doanh nghiệp đứng vững trong điều kiện cạnh tranh khắc nhiệt như hiện nay đòi hỏi nhà quản trị phải có phương hướng kế hoạch cụ thể làm sao giảm được chi phí, hạ được giá thành, tăng khản năng cạnh tranh trên thị trường, mới đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận. Chính vì vậy hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vốn đã là một phần hành cơ bản của công tác kế toán lại càng có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp xây lắp.

Nội dung của luận văn ngoài Lời nói đầu và Kết luận gồm có 3 phần:

Phần I: Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.

PhầnII: Thực trang hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty sửa chữa và quản lý đường bộ 474.

Phần III: Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty sửa chữa và quản lý đường bộ 474.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

  Lời nói đầu

   

  Trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế các nước trong khu vực cũng như trên thế giới Việt Nam đã và đang đổi mới về mọi mặt để hoàn thiện và phát triển đất nước vững mạnh. Điều đó có nghĩa chúng ta phải xây dựng được một đất nước có hệ thống cơ sở hạ tầng phong phó, đa dạng mà chúng đã thể hiện qua ngành xây dựng cơ bản nói riêng và ngành sản xuất kinh doanh nói chung. Vấn đề đó ta luôn thu hút sù quan tâm của các nhà đầu tư vốn, làm sao sử dụng vốn có hiệu quả nhất. Để khắc phục tình trạng lảng phí, thất thoát vốn trong sản xuất kinh doanh xây lắp cũng như mét sè doanh nghiệp kinh doanh khác. Chính vì thế chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là thước đo trình độ sản xuất, cũng như việc hạch toán đúng chi phí sản xuất, tính đúng giá thành sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn chính xác về thực trạng khản năng kinh doanh của mình.

  Tuy nhiên để mét doanh nghiệp đứng vững trong điều kiện cạnh tranh khắc nhiệt như hiện nay đòi hỏi nhà quản trị phải có phương hướng kế hoạch cụ thể làm sao giảm được chi phí, hạ được giá thành, tăng khản năng cạnh tranh trên thị trường, mới đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận. Chính vì vậy hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vốn đã là một phần hành cơ bản của công tác kế toán lại càng có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp xây lắp.

  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, em đã chọn đề tài “ Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474”

  Nội dung của luận văn ngoài Lời nói đầu và Kết luận gồm có 3 phần:

  Phần I: Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.

                     PhầnII: Thực trang hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty sửa chữa và quản lý đường bộ 474.

       Phần III: Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty sửa chữa và quản lý đường bộ 474              PhÇn III: Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty söa ch÷a vµ qu¶n lý ®­êng bé 474.

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474
 • Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính ...

Upload: hungdvsc

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 313
Lượt tải: 16

Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính ...

Upload: hiepsygiay

📎 Số trang: 115
👁 Lượt xem: 191
Lượt tải: 16

Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính ...

Upload: kentstock

📎 Số trang: 115
👁 Lượt xem: 102
Lượt tải: 16

Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính ...

Upload: dongv4

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 210
Lượt tải: 16

Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính ...

Upload: bnack_snake

📎 Số trang: 115
👁 Lượt xem: 114
Lượt tải: 16

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành ...

Upload: solider0126

📎 Số trang: 59
👁 Lượt xem: 240
Lượt tải: 16

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành ...

Upload: bichchieu2004

📎 Số trang: 56
👁 Lượt xem: 197
Lượt tải: 16

Tổ chức công tác Hạch toán chi phí sản xuất ...

Upload: tuanmonhs8

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 310
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi ...

Upload: tridatknorr2002

📎 Số trang: 81
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi ...

Upload: fulldell

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi ...

Upload: hientayho75

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi ...

Upload: haha_ha11104

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 361
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính ...

Upload: trade2winvn

📎 Số trang: 73
👁 Lượt xem: 207
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474 Trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế các nước trong khu vực cũng như trên thế giới Việt Nam đã và đang đổi mới về mọi mặt để hoàn thiện và phát triển đất nước vững mạnh. Điều đó có nghĩa chúng ta phải xây dựng được một đất nước có hệ thống cơ docx Đăng bởi
5 stars - 69127 reviews
Thông tin tài liệu 73 trang Đăng bởi: trade2winvn - 18/02/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 18/02/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty QL & SCĐB 474