Tìm tài liệu

Ke´ toa´n nguyen va?t lie?u de? may a´o Jacket 3 lo´p co´ mu~ ta?i Cong ty co? pha`n Happytex - Vie?t Nam

Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam

Upload bởi: hoangvu96

Mã tài liệu: 43077

Số trang: 82

Định dạng: docx

Dung lượng file: 869 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Kể từ sau khi Việt Nam gia nhập WTO, chủ động mở cửa hội nhập với bạn bè trong khu vực và trên thế giới, nền kinh tế nước ta đang đứng trước những cơ hội và những thách thức lớn. Để có thể tồn tại và đứng vững trên thị trường các doanh nghiệp trong nền kinh tế cần phải tự chủ về tài chính dựa trên nguyên tắc lấy thu bù chi để từ đó hướng tới mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nguyên vật liệu là một bộ phận quan trọng của tư liệu sản xuất, là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm của doanh nghiệp, là cơ sở sản xuất để cấu thành nên thực thể của sản phẩm. Trong quá trình tham gia vào chu kỳ sản xuất để tạo ra sản phẩm, NVL không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu mà chuyển toàn bộ giá trị vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Xét về mặt hiện vật: NVL chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất nhất định. Và khi tham gia vào quá trình sản xuất, dưới tác động của lao động chúng sẽ chuyển toàn bộ vào chi phí sản xuất dưới dạng chi phí tiêu hao để hình thành giá trị của sản phẩm.

Xét về mặt kinh tế thì chi phí về NVL chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Doanh nghiệp muốn hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận thì phải giảm chi phí.

Xét về mặt vốn thì nguyên vật liệu là thành phần quan trọng trong vốn lưu động của doanh nghiệp. Như vậy có thể nói NVL quyết định đến toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc hạch toán nguyên vật liệu rất quan trọng, thông qua đó doanh nghiệp có thể biết được rằng doanh nghiệp mình đã sử dụng hợp lý nguyên vật liệu hay chưa, có phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và những nguyên tắc quản lý tài chính hay không, có đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp hay không từ đó có thể đưa ra các biện pháp quản lý và sử dụng NVL nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Mặt khác, thông qua công tác hạch toán nguyên vật liệu một cách đầy đủ, chính xác còn là cơ sở để doanh nghiệp mở rộng thị trường và tạo lập thương hiệu.

Hiện nay do chế độ kế toán có nhiều thay đổi nên trong quá trình áp dụng các chính sách, chuẩn mực kế toán tại doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, chưa bắt kịp với những thay đổi đó.

Xuất phát từ tầm quan trọng của nguyên vật liệu và thực trạng tại các doanh nghiệp hiện nay đã và đang đặc biệt quan tâm tới chi phí sản xuất cụ thể là chi phí hàng tồn kho trong đó nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn, tính toán việc sử dụng nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ sao cho hợp lý và đạt hiệu quả cao nhất, chất lượng tốt và phù hợp với giá cả thị trường.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • CHƯƠNG I: Tễ̉NG QUAN NGHIấN CỨU Vấ̀ NGUYấN VẬT LIậ́U TRONG DOANH NGHIậ́P SẢN XUẤT

   

  1. 1Tính cừ́p thiờ́t nghiờn cứu đờ̀ tài.

  1. 1. 1 Vờ̀ mặt lý luự̀n

  Kể từ sau khi Việt Nam gia nhập WTO, chủ động mở cửa hội nhập với bạn bè trong khu vực và trên thế giới, nền kinh tế nước ta đang đứng trước những cơ hội và những thách thức lớn. Để có thể tồn tại và đứng vững trên thị trường các doanh nghiệp trong nền kinh tế cần phải tự chủ về tài chính dựa trên nguyên tắc lấy thu bù chi để từ đó hướng tới mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận.

  Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nguyờn vọ̃t liợ̀u là mụ̣t bụ̣ phọ̃n quan trọng của tư liợ̀u sản xuṍt, là mụ̣t trong ba yờ́u tụ́ cơ bản của quá trình sản xuṍt đờ̉ tạo ra sản phõ̉m của doanh nghiợ̀p, là cơ sở sản xuṍt đờ̉ cṍu thành nờn thực thờ̉ của sản phõ̉m. Trong quá trình tham gia vào chu kỳ sản xuṍt đờ̉ tạo ra sản phõ̉m, NVL không giữ nguyờn hình thái vọ̃t chṍt ban đõ̀u mà chuyờ̉n toàn bụ̣ giá trị vào chi phí sản xuṍt kinh doanh.

  Xét vờ̀ mặt hiợ̀n vọ̃t: NVL chỉ tham gia vào mụ̣t chu kỳ sản xuṍt nhṍt định. Và khi tham gia vào quá trình sản xuṍt, dưới tác đụ̣ng của lao đụ̣ng chúng sẽ chuyờ̉n toàn bụ̣ vào chi phí sản xuṍt dưới dạng chi phí tiêu hao đờ̉ hình thành giá trị của sản phõ̉m.

  Xét vờ̀ mặt kinh tờ́ thì chi phí vờ̀ NVL chiờ́m tỷ trọng lớn trong toàn bụ̣ chi phí sản xuṍt và giá thành sản phõ̉m. Doanh nghiợ̀p muụ́n hạ giá thành sản phõ̉m, tăng lợi nhuọ̃n thì phải giảm chi phí.

  Xét vờ̀ mặt vụ́n thì nguyên vọ̃t liợ̀u là thành phõ̀n quan trọng trong vụ́n lưu đụ̣ng của doanh nghiợ̀p. Như vọ̃y có thờ̉ nói NVL quyờ́t định đờ́n toàn bụ̣ quá trình sản xuṍt kinh doanh của doanh nghiợ̀p.

  Việc hạch toán nguyên vật liệu rất quan trọng, thông qua đó doanh nghiệp có thể biết được rằng doanh nghiệp mình đã sử dụng hợp lý nguyên vật liệu hay chưa, có phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và những nguyên tắc quản lý tài chính hay không, có đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp hay không từ đó có thể đưa ra các biện pháp quản lý và sử dụng NVL nhằm tối đa húa lợi nhuận.

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam
 • Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu ...

Upload: vietnammergers

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 225
Lượt tải: 4

Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ...

Upload: anhhuyhn75

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 503
Lượt tải: 16

Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ...

Upload: bluewater_pham

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 221
Lượt tải: 3

Kế toán chi phí và tính giá thành ...

Upload: haingalove

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 262
Lượt tải: 4

Kế toán tiền lương và các khoản trích ...

Upload: frozens111

📎 Số trang: 59
👁 Lượt xem: 206
Lượt tải: 4

Kế toán tiền lương và các khoản trích ...

Upload: fantasy85222

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 24
Lượt tải: 12

Công ty cổ phần May 19

Upload: thanhkt_nd88

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 137
Lượt tải: 4

Công ty cổ phần vận tải thủy I

Upload: dtck6688

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 187
Lượt tải: 12

Thực trạng công tác kế toán tại công ...

Upload: locgovap

📎 Số trang: 59
👁 Lượt xem: 242
Lượt tải: 21

Báo cáo thực tập tổng hợp Một số ...

Upload: luna_happy8x

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 552
Lượt tải: 16

Kế toán bán hàng Neo tại công ty TNHH ...

Upload: khachluhanh1987

📎 Số trang: 45
👁 Lượt xem: 435
Lượt tải: 16

Tổng quan về Nhà máy Sợi – Tổng công ...

Upload: dtck6688

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 141
Lượt tải: 3

Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào ...

Upload: nickynguyen1988

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 180
Lượt tải: 10

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Kế toán nguyên vật liệu để may áo ...

Upload: hoangvu96

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 1268
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam Kể từ sau khi Việt Nam gia nhập WTO, chủ động mở cửa hội nhập với bạn bè trong khu vực và trên thế giới, nền kinh tế nước ta đang đứng trước những cơ hội và những thách thức lớn. Để có thể tồn tại và đứng vững trên thị trường các doanh nghiệp trong docx Đăng bởi
5 stars - 43077 reviews
Thông tin tài liệu 82 trang Đăng bởi: hoangvu96 - 23/03/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/03/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Kế toán nguyên vật liệu để may áo Jacket 3 lớp có mũ tại Công ty cổ phần Happytex - Việt Nam