Tìm tài liệu

Chien luoc nang cao nang luc cong nghe san xuat cua Cong ty co khi Ha Noi den nam 2010 1

Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1

Upload bởi: vietdungtql

Mã tài liệu: 178297

Số trang: 166

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Quản trị chiến lược

Info

Chương I : Cơ sở lý luận về năng lực công nghệ và chiến lược công nghệ trong doanh nghiệp

Chương II : Thực trạng năng lực công nghệ của Công ty cơ khí Hà Nội

Chương III : Một số kiến nghị giải pháp và lựa chọn thực hiện chiến lược nâng cao năng lực công nghệ của Công ty cơ khí Hà Nội

Chương I : Cơ sở lý luận về năng lực công nghệ và chiến lược công nghệ trong doanh nghiệp

Phần con người ( H : Human ware )

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

   

  Lời nói đầu

  rong mét thế giới mà toàn cầu hoá đang chiếm gam màu chủ đạo, chưa bao giờ người ta thấy cạnh tranh để tồn tại và phát triển giữa các quốc gia nói chung và giữa các doanh nghiệp với nhau nói riêng lại gay gắt nh­ ngày nay. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ thông tin đang chi phối gần như toàn bộ nền thương mại thế giới… buộc các doanh nghiệp muốn tồn tại để khẳng định được chổ đứng của mình trên thương trường không còn con đường lựa chọn nào khác là nâng cao năng lực công nghệ và đổi mới các trang thiết bị, ứng dụng công nghệ tự động hoá vào sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm đây là yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định.

     Con đường công nghiệp hoá - hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước cần và có thể rút ngắn thời gian nhưng phải phát huy được những lợi thế so sánh của đất nước, tận dụng mọi khả năng để đạt được trình độ công nghệ tiên tiến. Từ máy móc công nghiệp để tạo ra máy móc sản xuất, phụ tùng, công cụ dùng cho các ngành công nghiệp khác và phục vụ cho cả CNH nông nghiệp nông thôn là rất cấp bách.              Con ®­êng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i hãa (CNH-H§H) ®Êt n­íc cÇn vµ cã thÓ rót ng¾n thêi gian nh­ng ph¶i ph¸t huy ®­îc nh÷ng lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt n­íc, tËn dông mäi kh¶ n¨ng ®Ó ®¹t ®­îc tr×nh ®é c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Tõ m¸y mãc c«ng nghiÖp ®Ó t¹o ra m¸y mãc s¶n xuÊt, phô tïng, c«ng cô dïng cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c vµ phôc vô cho c¶ CNH n«ng nghiÖp n«ng th«n lµ rÊt cÊp b¸ch.

    Điều đó đặt ra cho ngành cơ khí               §iÒu ®ã ®Æt ra cho ngµnh c¬ khÝ nh­ Văn kiện Đại hội IX của nước ta khẳng định “Ngành cơ khí phải tập trung đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, thiết bị, hiện đại hoá mét sè khâu then chốt trong chế tạo. Tăng khả năng chế tạo các dây chuyền thiết bị toàn bộ, thiết bị lẻ cho công nghiệp chế biến, nông cụ và máy công nghiệp, các loại thiết bị cho các cơ sở công nghiệp vừa và nhỏ; phương tiện vận tải, máy công cụ, máy xây dựng, cơ khí tiêu dùng. Phát triển mét sè lĩnh vực hiện đại như cơ điện tử, từng

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1
 • Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản ...

Upload: ngoc_ha_trang0701

📎 Số trang: 166
👁 Lượt xem: 539
Lượt tải: 16

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược ...

Upload: toi_yeu_viet_nam2004

📎 Số trang: 86
👁 Lượt xem: 411
Lượt tải: 16

Chiến lược mở rộng thị trường của Công ty ...

Upload: ifarm3r

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 173
Lượt tải: 16

Chiến lược mở rộng thị trường của Công ty ...

Upload: motlanroinhomai

📎 Số trang: 64
👁 Lượt xem: 302
Lượt tải: 16

Chiến lược mở rộng thị trường của Công ty ...

Upload: tuananhnguyen55

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Phân tích và đề xuất chiến lược kinh doanh ...

Upload: canonindclassic

📎 Số trang: 111
👁 Lượt xem: 409
Lượt tải: 16

Thị trường rượu và một số giải pháp nhằm ...

Upload: tinhsi30

📎 Số trang: 94
👁 Lượt xem: 147
Lượt tải: 16

thị trường rượu và một số giải pháp nhằm ...

Upload: vnguyen

📎 Số trang: 94
👁 Lượt xem: 257
Lượt tải: 16

Chiến lược phát triển của công ty xuất nhập ...

Upload: thang_docco

📎 Số trang: 91
👁 Lượt xem: 550
Lượt tải: 16

Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập ...

Upload: ducxd1982

📎 Số trang: 41
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập ...

Upload: dungtuv

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 249
Lượt tải: 16

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược ...

Upload: tran_tuyen330

📎 Số trang: 84
👁 Lượt xem: 443
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản ...

Upload: vietdungtql

📎 Số trang: 166
👁 Lượt xem: 497
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Quản trị chiến lược
Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1 Chương I : Cơ sở lý luận về năng lực công nghệ và chiến lược công nghệ trong doanh nghiệp Chương II : Thực trạng năng lực công nghệ của Công ty cơ khí Hà Nội Chương III : Một số kiến nghị giải pháp và lựa chọn thực hiện chiến lược nâng cao năng lực docx Đăng bởi
5 stars - 178297 reviews
Thông tin tài liệu 166 trang Đăng bởi: vietdungtql - 21/07/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/07/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Chiến lược nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của Công ty cơ khí Hà Nội đến năm 2010 1