Tìm tài liệu

Giai phap phat trien thi truong tieu thu san pham tai cong ty giay Thuong Dinh Ha Noi

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội

Upload bởi: nguyen_1964

Mã tài liệu: 20076

Số trang: 139

Định dạng: docx

Dung lượng file: 639 Kb

Chuyên mục: Quản trị marketing

Info

Trong những năm gần đây, khi nền kinh tế nước ta ngày một phát triển, vấn đề tìm hiểu thị trường và sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng đặt ra càng cấp thiết, đặc biệt đối với những Công ty sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng. Do nước ta đang trong quá trình hội nhập, mở cửa nền kinh tế nên yếu tố cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Không những các Công ty trong nước phải cạnh tranh với nhau để tồn tại mà các Công ty còn phải cạnh tranh với tất cả các công ty ở nước ngoài trong đó có những Công ty rất hùng mạnh về mặt tài chính, họ lại có kinh nghiệm hàng chục thậm chí hàng trăm năm, cho nên về thế và lực họ mạnh hơn ta rất nhiều. Để tồn tại trong cuộc cạnh tranh không cân sức này, chúng ta cần phải nâng cao hiệu quả kinh doanh trong đó vấn đề tiêu thụ được sản phẩm đầu ra là vô cùng quan trọng.

Mặt khác, các doanh nghiệp phải hoạt động trong một môi trường đầy biến động, với các đối thủ cạnh tranh, với những tiến bộ khoa học kỹ thuật luôn thay đổi một cách nhanh chóng, cùng với đó là sự giảm sút lòng trung thành của khách hàng, sự ra đời của nhiều điều luật mới, những chính sách quản lý thương mại của nhà nước. Do vậy các doanh nghiệp cần phải giải quyết hàng loạt các vấn đề mang tính thời sự cấp bách.

Một trong những vấn đề tìm đầu ra cho sản phẩm đó là vấn đề phát triển thị trường tiêu thụ. Trong lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dùng, nhất là sản phẩm mang tính mùa vụ và nhu cầu luôn thay đổi như ngành giầy thì vấn đề làm sao bán được hàng là vấn đề rất khó khăn. Nếu một công ty kinh doanh giầy không biết đâu là thị trường bán của công ty, không biết được xu hướng giầy của khách hàng trong từng mùa, từng khu vực, từng năm thì công ty đó không thể sản xuất và làm ăn có lãi. Tiêu thụ sản phẩm thực hiện mục đích của sản xuất và tiêu dùng. Nó là khâu lưu thông hàng hoá, là cầu nối trung gian một bên là sản xuất, phân phối một bên là tiêu dùng.Vì vậy, một công ty kinh doanh có hiệu quả, nhất thiết phải quan tâm đến thị trường tiêu thụ của mình. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên tôi mạnh dạn chọn đề tài: Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • LỜI MỞ ĐẦU               1

  Chương ILí LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG TIấU THỤ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG               3

  1.1. Mét sè vấn đề về thị trường và thị trường tiêu thụ               3

  1.1.1     Khái niệm và phân loại 33              3

  1.1.2     Vai trò và chức năng của thị trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp77              7

  1. 2Nội dung và hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp1313              13

  1.1.3     Nội dung1313              13

  1.1.4     Hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường1717              17

  1.3. Nhân tố ảnh hưởng và chỉ tiêu đánh giá thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp3333              33

  1.1.5     Nhân tố ảnh hưởng3333              33

  1.1.6     Chỉ tiêu đánh giỏ3636              36

   

  Chương II. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CễNG TY GIẦY THƯỢNG ĐèNH4040              40

  2.1.Giới thiệu khái quát về công ty giầy Thượng Đỡnh4040              40

  2. 1. 1 Khái quát chung về công ty giầy Thượng Đỡnh4040              40

  2. 1. 2 Cơ cấu tổ chức của công ty4444              44

  2. 2Đặc điểm chung về hoạt động kinh doanh của công ty ảnh hưởng đến phát triển thị trường4848              48

  2. 2. 1 Sản phẩm kinh doanh4848              48

  2. 2. 2 Đặc điểm về lao động4949              49

  2. 2. 3 Đặc trưng về kỹ thuật công nghệ và nguồn lực5151              51

  2. 3Thị trường và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của

  công ty5555              55

  2.3.1. Khái quát về thị trường tiêu thụ và sản phẩm của công ty5555              55

  2.3.2. Hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ và kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty5959              59

  2. 3. 2. 1. Hoạt động phát triển thị trường trong nước5959              59

  2.3.2.2. Hoạt động phát triển thị trường xuất khẩu5959              59

  2.3.3. Kết quả sản xuất kinh doanh7777              77

  2. 3. 3. 1. Vốn và nguồn vốn của Công ty giầy Thượng Đỡnh7777              77

  2.3.3.2.Khả năng thanh toán của Công ty7979              79

  2. 3. 3. 3. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giầy Thượng Đỡnh8181              81

  2. 4.Kết luận rút ra qua phân tích thị trường doanh nghiệp8585              85

  Chương IIIPHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIấU THỤ SẢN PHẨM CỦA CễNG TY GIẦY THƯỢNG ĐèNH8888              88

  3. 1.Mục tiêu và phương hướng nhằm phát triển thị trường trong thời gian tới8888              88

  3.1.1. dự báo về sự phát triển thị trường giày dép Việt Nam trong những năm tới8888              88

  3.1.2. Xu hướng và mục tiêu phát triển ngành giày dép Việt Nam đến năm 20109191              91

  3.1.3. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới9393              93

  3. 2.Các giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm9696              96

  3. 3.Những điều kiện tiền đề để phát triển thị trường tiêu thụ

  sản phẩm109109              109

  3. 3. 1. Kiến nghị từ phía Nhà nước109109              109

  3. 3. 2. Kiến nghị tầm vi mô. 111111              111

   

  KẾT LUẬN. 113 113              113

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 114 114              114

  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong những năm gần đây, khi nền kinh tế nước ta ngày một phát triển, vấn đề tìm hiểu thị trường và sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng đặt ra càng cấp thiết, đặc biệt đối với những Công ty sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng. Do nước ta đang trong quá trình hội nhập, mở cửa nền kinh tế nên yếu tố cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Không những các Công ty trong nước phải cạnh tranh với nhau để tồn tại mà các Công ty còn phải cạnh tranh với tất cả các công ty ở nước ngoài trong đó có những Công ty rất hùng mạnh về mặt tài chính, họ lại có kinh nghiệm hàng chục thậm chí hàng trăm năm, cho nên về thế và lực họ mạnh hơn ta rất nhiều. Để tồn tại trong cuộc cạnh tranh không cân sức này, chúng ta cần phải nâng cao hiệu quả kinh doanh trong đó vấn đề tiêu thụ được sản phẩm đầu ra là vô cùng quan trọng.

         Mặt khác, các doanh nghiệp phải hoạt động trong mét môi trường đầy biến động, với các đối thủ cạnh tranh, với những tiến bộ khoa học kỹ thuật luôn thay đổi một cách nhanh chóng, cùng với đó là sự giảm sút lòng trung thành của khách hàng, sù ra đời của nhiều điều luật mới, những chính sách quản lý thương mại của nhà nước. Do vậy các doanh nghiệp cần phải giải quyết hàng loạt các vấn đề mang tính thời sự cấp bách. Mặt khác, các doanh nghiệp phải hoạt động trong mét môi trường đầy biến động, với các đối thủ cạnh tranh, với những tiến bộ khoa học kỹ thuật luôn thay đổi một cách nhanh chóng, cùng với đó là sự giảm sút lòng trung thành của khách hàng, sù ra đời của nhiều điều luật mới, những chính sách quản lý thương mại của nhà nước. Do vậy các doanh nghiệp cần phải giải quyết hàng loạt các vấn đề mang tính thời sự cấp bách.              MÆt kh¸c, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng trong mét m«i tr­êng ®Çy biÕn ®éng, víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, víi nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt lu«n thay ®æi mét c¸ch nhanh chãng, cïng víi ®ã lµ sù gi¶m sót lßng trung thµnh cña kh¸ch hµng, sù ra ®êi cña nhiÒu ®iÒu luËt míi, nh÷ng chÝnh s¸ch qu¶n lý th­¬ng m¹i cña nhµ n­íc. Do vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i gi¶i quyÕt hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù cÊp b¸ch.

       Mét trong những vấn đề tìm đầu ra cho sản phẩm đó là vấn đề phát triển thị trường tiêu thụ. Trong lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dùng, nhất là sản

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội
 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản ...

Upload: facare109

📎 Số trang: 115
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản ...

Upload: nienthanh67

📎 Số trang: 115
👁 Lượt xem: 516
Lượt tải: 16

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản ...

Upload: tnx1586

📎 Số trang: 115
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản ...

Upload: boylangthang985

📎 Số trang: 115
👁 Lượt xem: 32
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ ...

Upload: trananhphong87

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 473
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ ...

Upload: lebamui

📎 Số trang: 86
👁 Lượt xem: 346
Lượt tải: 16

Giải pháp marketing nhằm phát triển thị ...

Upload: conduitbox

📎 Số trang: 106
👁 Lượt xem: 248
Lượt tải: 12

Giải pháp marketing nhằm phát triển thị ...

Upload: cnkdzj

📎 Số trang: 91
👁 Lượt xem: 21
Lượt tải: 12

Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao khả ...

Upload: hoantc1986

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 248
Lượt tải: 17

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản ...

Upload: thai_nghean

📎 Số trang: 73
👁 Lượt xem: 287
Lượt tải: 16

Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của ...

Upload: thanhnguyenbmcc

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 32
Lượt tải: 16

Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của ...

Upload: hanh19894

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 418
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản ...

Upload: nguyen_1964

📎 Số trang: 139
👁 Lượt xem: 555
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Quản trị marketing
Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội Trong những năm gần đây, khi nền kinh tế nước ta ngày một phát triển, vấn đề tìm hiểu thị trường và sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng đặt ra càng cấp thiết, đặc biệt đối với những Công ty sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng. Do nước ta docx Đăng bởi
5 stars - 20076 reviews
Thông tin tài liệu 139 trang Đăng bởi: nguyen_1964 - 21/12/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/12/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội