Tìm tài liệu

Nang cao chat luong nguon nhan luc trong su nghiep cong nghiep hoa hien dai hoa o tinh Thanh Hoa 1

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1

Upload bởi: tien_cao299

Mã tài liệu: 129765

Số trang: 134

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Quản trị nhân lực

Info

Trong thời đại ngày nay, con người được coi là một tài nguyên, một nguồn lực. Bởi vậy, việc phát triển con người phát triển nguồn nhân lực trở thành vấn đề chiếm vị trí trung tâm trong hệ thống phát triển các nguồn lực. Chăm lo đầy đủ đến con người là yếu tố chắc chắn nhất cho sự phồn vinh thịnh vượng của mọi quốc gia. Đầu tư vào con người là cơ sở chắc chắn nhất cho sự phát triển bền vững. Ngay từ những năm 60 của thế kỷ XX, nhiều nước đã tăng trưởng kinh tế thông qua quá trình công nghiệp hóa, hay nói cách khác là thông qua việc phát triển của khoa học - công nghệ gắn liền với việc phát triển nguồn nhân lực. Lịch sử phát triển kinh tế thế giới đãchứng minh để đạt được sự tăng trưởng kinh tế cao và ổn định phải thông qua việc nâng cao chất lượng đội ngũ lao động kỹ thuật - nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Việt Nam đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi nguồn lao động với chất lượng cao. Vận mệnh của đất nước, tương lai phát triển, khả năng đi lên của Việt Nam đều phụ thuộc vào chính bản thân con người Việt Nam. Vì vậy, để phát triển đất nước, chúng ta không thể không quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là vấn đề mà mỗi quốc gia đều phải quan tâm chăm sóc, bồi dưỡng, phát triển và tìm cách phát huy có hiệu quả trên con đường phát triển văn minh tiến bộ của mình.

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực nên Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ: "Phát triển mạnh nguồn lực con người Việt Nam với yêu cầu ngày càng cao" nhằm bảo đảm nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa [41, tr. 65].

Kết cấu của đề tài:

Chương 1:Vai trò của nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Chương 2:Thực trạng vấn đề nâng cao chất lượng

Chương 3:Phương hướng và những giải pháp chủ yếu

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự ...

Upload: hungtatin

📎 Số trang: 131
👁 Lượt xem: 1203
Lượt tải: 18

Nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp ...

Upload: hothuhien80

📎 Số trang: 98
👁 Lượt xem: 1241
Lượt tải: 16

Nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp ...

Upload: longit7

📎 Số trang: 98
👁 Lượt xem: 313
Lượt tải: 16

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ...

Upload: bao6779

📎 Số trang: 100
👁 Lượt xem: 173
Lượt tải: 13

Những giải pháp nâng cao chất lượng nguồn ...

Upload: phvntoan9185

📎 Số trang: 108
👁 Lượt xem: 341
Lượt tải: 16

Vấn đề nguồn lực con người trong sự nghiệp ...

Upload: p4_wm

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 508
Lượt tải: 16

Phát triển nguồn lực con người trong sự ...

Upload: web24gcom

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 415
Lượt tải: 16

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng ...

Upload: nvhoa97

📎 Số trang: 108
👁 Lượt xem: 706
Lượt tải: 16

Vấn đề về đào tạo nguồn nhân lực con người ...

Upload: duytuanht

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 412
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả ...

Upload: DangCap

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 526
Lượt tải: 16

Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực trong ...

Upload: oldwomen1980

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 644
Lượt tải: 19

Vấn đề về đào tạo nguồn nhân lực con người ...

Upload: traitimhinhsinbk

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 341
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự ...

Upload: tien_cao299

📎 Số trang: 134
👁 Lượt xem: 840
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Quản trị nhân lực
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1 Trong thời đại ngày nay, con người được coi là một tài nguyên, một nguồn lực. Bởi vậy, việc phát triển con người phát triển nguồn nhân lực trở thành vấn đề chiếm vị trí trung tâm trong hệ thống phát triển các nguồn lực. Chăm lo đầy đủ đến con người docx Đăng bởi
5 stars - 129765 reviews
Thông tin tài liệu 134 trang Đăng bởi: tien_cao299 - 18/01/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 18/01/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1