Tìm tài liệu

Xay dung doi ngu cong chuc hien nay - Thuc trang va giai phap

Xây dựng đội ngũ công chức hiện nay - Thực trạng và giải pháp

Upload bởi: khoainguyen

Mã tài liệu: 20001

Số trang: 27

Định dạng: docx

Dung lượng file: 83 Kb

Chuyên mục: Quản trị nhân lực

Info

Nước ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế, quá trình toàn cầu hoá đang diễn ra trên hầu hết các lĩnh vực. Bối cảnh đó vừa là điều kiện thuận lợi vừa là thách thức to lớn đối với yêu cầu hiện đại hoá, chuyên nghiệp hoá nền công vụ của nước nhà. Nó đòi hỏi đội ngũ công chức phải có đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, trình độ chuyên môn ở một tầm cao mới đủ để giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và đảo bảo công bằng xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trên thực tế, chất lượng công chức của ta chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới, phát triển kinh tế – xã hội. Đội ngũ công chức bị trì trệ, thiếu tính nhạy bén, yếu kém về năng lực để thực hiện nhiệm vụ. Một bộ phận công chức suy thoái phẩm chất, đạo đức, thiếu tu dưỡng, rèn luyện bản thân, phai nhạt lý tưởng, mất cảnh giác, giảm sút ý chí, kém ý thức tổ chức kỷ luật, tha hoá về lối sống; hoặc né tránh, thiếu bản lĩnh đấu tranh với những hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực. Một số công chức nhà nước, chưa thực sự lấy việc phục vụ nhân dân làm mục tiêu hàng đầu, làm thước đo chủ yếu nhất cho mức độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình. Quan hệ của họ với nhân dân thậm chí còn mang dấu ấn cai trị theo kiểu ban phát, thiếu bình đẳng. thiếu tôn trọng. Từ đó, dẫn đến tình trạng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà đối với nhân dân và lợi dụng chức trách, thẩm quyền được Nhà nước và nhân dân giao phó để nhận hối lộ, tham nhũng, buôn lậu, làm biến dạng những giá trị và tiêu chuẩn đích thực của người “công bộc của nhân dân”, rơi vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Thực trạng của những khuyết, nhược điểm của công chức trên đây có phần do nguyên nhân khách quan, song chủ yếu do những nguyên nhân chủ quan. Không ít công chức còn xem thường những chuẩn mực nhân cách, nên thiếu nghiêm khắc với bản thân, không thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng mình. Cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát của tổ chức và thủ trưởng trực tiếp cũng như của nhân dân đối với hoạt động của công chức còn

hạn chế, chưa thường xuyên, nghiêm túc và thiếu đồng bộ. Việc xử lý các vi phạm của công chức chưa nghiêm đã dẫn đến hạn chế kết quả răn đe, giáo dục.

Kết cấu chuyên đề:

Chương 2

Thực tiễn xây dựng đội ngũ

Chương 3

Phương hướng và giải pháp

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Phần mở đầu

   

  1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

  Nước ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế, quá trình toàn cầu hoá đang diễn ra trên hầu hết các lĩnh vực. Bối cảnh đó vừa là điều kiện thuận lợi vừa là thách thức to lớn đối với yêu cầu hiện đại hoá, chuyên nghiệp hoá nền công vụ của nước nhà. Nú đòi hỏi đội ngũ công chức phải có đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, trình độ chuyên môn ở một tầm cao mới đủ để giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và đảo bảo công bằng xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Trên thực tế, chất lượng công chức của ta chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới, phát triển kinh tế – xã hội. Đội ngũ công chức bị trì trệ, thiếu tính nhạy bén, yếu kém về năng lực để thực hiện nhiệm vụ. Mét bộ phận công chức suy thoái phẩm chất, đạo đức, thiếu tu dưỡng, rèn luyện bản thân, phai nhạt lý tưởng, mất cảnh giác, giảm sút ý chí, kém ý thức tổ chức kỷ luật, tha hoá về lối sống; hoặc né tránh, thiếu bản lĩnh đấu tranh với những hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực. Mét sè công chức nhà nước, chưa thực sự lấy việc phục vụ nhân dân làm mục tiêu hàng đầu, làm thước đo chủ yếu nhất cho mức độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình. Quan hệ của họ với nhân dân thậm chí còn mang dấu Ên cai trị theo kiểu ban phát, thiếu bình đẳng. thiếu tôn trọng. Từ đó, dẫn đến tình trạng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà đối với nhân dân và lợi dụng chức trách, thẩm quyền được Nhà nước và nhân dân giao phó để nhận hối lộ, tham nhũng, buôn lậu, làm biến dạng những giá trị và tiêu chuẩn đích thực của người “cụng bộc của nhân dõn”, rơi vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Thực trạng của những khuyết, nhược điểm của công chức trên đây có phần do nguyên nhân khách quan, song chủ yếu do những nguyên nhân chủ quan. Không Ýt công chức còn xem thường những chuẩn mực nhân cách, nên thiếu nghiêm khắc với bản thân, không thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng mình. Cơ chế quản lý, kiểm tra,

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Xây dựng đội ngũ công chức hiện nay - Thực trạng và giải pháp
 • Xây dựng đội ngũ công chức hiện nay - Thực trạng và giải pháp
 • Xây dựng đội ngũ công chức hiện nay - Thực trạng và giải pháp
 • Xây dựng đội ngũ công chức hiện nay - Thực trạng và giải pháp
 • Xây dựng đội ngũ công chức hiện nay - Thực trạng và giải pháp
 • Xây dựng đội ngũ công chức hiện nay - Thực trạng và giải pháp
 • Xây dựng đội ngũ công chức hiện nay - Thực trạng và giải pháp
 • Xây dựng đội ngũ công chức hiện nay - Thực trạng và giải pháp
 • Xây dựng đội ngũ công chức hiện nay - Thực trạng và giải pháp
 • Xây dựng đội ngũ công chức hiện nay - Thực trạng và giải pháp
 • Xây dựng đội ngũ công chức hiện nay - Thực trạng và giải pháp
 • Xây dựng đội ngũ công chức hiện nay - Thực trạng và giải pháp
 • Xây dựng đội ngũ công chức hiện nay - Thực trạng và giải pháp
 • Xây dựng đội ngũ công chức hiện nay - Thực trạng và giải pháp
 • Xây dựng đội ngũ công chức hiện nay - Thực trạng và giải pháp

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao ...

Upload: jukov_007

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 691
Lượt tải: 17

Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao ...

Upload: matmotmihn

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 582
Lượt tải: 19

Những giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản ...

Upload: naluvtj5

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 319
Lượt tải: 16

Những giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản ...

Upload: nguoidoi6000

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 362
Lượt tải: 16

Tìm hiểu chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ...

Upload: viettunghn

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 502
Lượt tải: 19

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế vĩ ...

Upload: hienduy01

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 470
Lượt tải: 16

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượn đội ...

Upload: electronvn

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 412
Lượt tải: 17

Các giải pháp cơ bản nâng cao trình độ của ...

Upload: huynhdacduyvu

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 402
Lượt tải: 16

Phát triển đội ngũ công nhân ngành công ...

Upload: qthuanhg

📎 Số trang: 131
👁 Lượt xem: 483
Lượt tải: 16

Các giải pháp cơ bản nâng cao trình độ của ...

Upload: chupibubu

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 445
Lượt tải: 16

Các giải pháp cơ bản nâng cao trình độ của ...

Upload: anhoe33

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 473
Lượt tải: 16

Các giải pháp cơ bản nâng cao trình độ của ...

Upload: bluelion

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Các giải pháp cơ bản nâng cao trình độ của ...

Upload: asmsaomai

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 27
Lượt tải: 11

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Xây dựng đội ngũ công chức hiện nay - Thực ...

Upload: khoainguyen

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 25240
Lượt tải: 60

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Quản trị nhân lực
Xây dựng đội ngũ công chức hiện nay - Thực trạng và giải pháp Nước ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế, quá trình toàn cầu hoá đang diễn ra trên hầu hết các lĩnh vực. Bối cảnh đó vừa là điều kiện thuận lợi vừa là thách thức to lớn đối với yêu cầu docx Đăng bởi
5 stars - 20001 reviews
Thông tin tài liệu 27 trang Đăng bởi: khoainguyen - 02/03/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 02/03/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Xây dựng đội ngũ công chức hiện nay - Thực trạng và giải pháp