Tìm tài liệu

Tin dung trong nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia o Viet Nam

Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Upload bởi: f_for_freee

Mã tài liệu: 118811

Số trang: 31

Định dạng: docx

Dung lượng file: 118 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

-Tín dụng được hiểu theo nghĩa đơn giản đó là mối quan hệ vay mượn, nhưng nó lại có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường nói chung và trong nền kinh tế thị trường định hướng xà hội chủ nghĩa ở Việt Nam nói riêng.

- Mục đích của bài viết là mong một phần làm sáng tỏ, nêu bật nên được tầm quan trọng của quan hệ tín dụng trong nền kinh tế thị trường nói chung và đặc biệt là quan hệ tín dụng trong nền kinh thị trường định hướng xà hội chủ nghĩa ở Việt Nam nói riêng thông qua việc phân tích bản chất , chức năng, vai trò cũng như các hình thức tồn tại của quan hệ tín dụng , đồng thời có đặt nó trong điều kiện cụ thể của nước ta -một nước đang ở trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

kết cấu của đề tài:

I, Bản chất và chức năng của quan hệ tín dụng

II,Vai trò và các hình thức của tín dụng trong nền kinh tế thị trường địng hướng x• hội chủ nghĩa Việt Nam

III, Thực trạng ,quan điểm và những giải pháp đổi mới quan hệ tín dụng ở Việt Nam

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

  LỜI NÓI ĐẦU

        - Tín dụng được hiểu theo nghĩa đơn giản đó là mối quan hệ vay mượn,                                                                                                                                                        nhưng nó lại có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường nói chung và trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nói riêng.

        - Mục đích của bài viết là mong mét phần làm sáng tỏ, nêu bật nên được tầm quan trọng của quan hệ tín dụng trong nền kinh tế thị trường nói chung và đặc biệt là quan hệ tín dụng trong nền kinh thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nói riêng thông qua việc phân tích bản chất , chức năng, vai trò cũng như các hình thức tồn tại của quan hệ tín dụng , đồng thời có đặt nã trong điều kiện cụ thể của nước ta  - mét nước đang ở trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đề tài: Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

   

      

  NỘI DUNG CHÍNH

  I, Bản chất và chức năng của quan hệ tín dụng:

    1, Bản chất của quan hệ tín dụng:

      Tín dụng là một phạm trù kinh tế gắn liền với sản xuất hàng hoá và lưu thông hàng hoá. Trong nền kinh tế hàng hoá không có ai chỉ mua hàng hoá hoặc ngược lại. Các doanh nghiệp khi thì họ đóng vai trò người mua mua các yếu tố đầu vào từ các hé gia đình và khi thì họ lại đóng vai trò người bán bán hàng hoá, dịch vụ trên thị trường hàng hoá và dịch vụ. Hé gia đình thì mua hàng hoá, dịch vụ tõ các doanh nghiệp và bán các yếu tố sản xuất như sức lao động cho các doanh nghiệp trên thị trường các yếu tố sản xuất. Còn ở địa vị của chính phủ thì khi họ đóng vai trò người mua hàng hoá, khi thì họ là người                 đầu tư hay người bán. Như vậy sẽ nảy sinh tình huống sự vận động của tiền tệ trong quá trình sản xuất không ăn khớp với nhau về thời gian và không gian nảy sinh ra tình hình sau: Có những doanh nghiệp đã tiêu thụ được hàng hoá nhưng chưa đến kỳ trả công cho người lao động, chưa phải mua nguyên vật liệu, hoặc các khoản chi chưa phải thanh toán. . v. v. . tức là doanh nghiệp có tồn tại khoản tiền tạm thời nhàn rỗi, không sinh lời. Ngược lại, có doanh ngiệp chưa tiêu thụ được hàng hoá, nhưng lại có nhu cầu tiền mua sắm trang thiết bị. . v. v. . Mặt khác, trong các tầng lớp dân cư có bộ phận không tiêu hết

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định ...

Upload: thanhthuycva88

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 527
Lượt tải: 16

Những mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế ...

Upload: choanhmotlan003x

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 437
Lượt tải: 16

Quản lý kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị ...

Upload: dung_yeuck

📎 Số trang: 50
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Vấn đề cơ bản về đổi mới quản lý kinh tế vĩ ...

Upload: damquangtien

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 580
Lượt tải: 16

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ...

Upload: thanhtungrb

📎 Số trang: 48
👁 Lượt xem: 496
Lượt tải: 17

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ...

Upload: jameborn0209

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 498
Lượt tải: 16

Lý luận của Mác- Lênin về kinh tế thị trường ...

Upload: thanhtuan_nguyen

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 662
Lượt tải: 19

Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường ...

Upload: tichcocphongco

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 430
Lượt tải: 16

Kinh tế thị trường đinh hướng xã hội chủ ...

Upload: hpg3000cd

📎 Số trang: 45
👁 Lượt xem: 588
Lượt tải: 16

Để làm tốt vai trò chủ đạo của kinh tế nhà ...

Upload: chuleematdep

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 538
Lượt tải: 16

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ...

Upload: vietnguyenquoc1986

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 839
Lượt tải: 16

Cơ sở lý luận về kinh tế thị trường theo ...

Upload: sir_esposito

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 729
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định ...

Upload: f_for_freee

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 581
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam -Tín dụng được hiểu theo nghĩa đơn giản đó là mối quan hệ vay mượn, nhưng nó lại có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường nói chung và trong nền kinh tế thị trường định hướng xà hội chủ nghĩa ở Việt Nam nói riêng. - Mục đích của bài docx Đăng bởi
5 stars - 118811 reviews
Thông tin tài liệu 31 trang Đăng bởi: f_for_freee - 12/06/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 12/06/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam