Tìm tài liệu

Nghien cuu che tao vat lieu polyme compozit tren co so nhua epoxy novolac epoxy cacdanol gia cuong bang soi lanh

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh

Upload bởi: leanhtuan137

Mã tài liệu: 220812

Số trang: 39

Định dạng: doc

Dung lượng file: 880 Kb

Chuyên mục: Công nghệ hóa học

Info

[FONT=Times New Roman]MỤC LỤC

[FONT=Times New Roman]MỞ ĐẦU .1

[FONT=Times New Roman]CHƯƠNG I: TỔNG QUAN

[FONT=Times New Roman]I.1. Hiểu biết chung về vật liệu polyme compozit (PC) .3

[FONT=Times New Roman]I.1.1. Lịch sử phát triển của vật liệu PC .3

[FONT=Times New Roman]I.1.2. Đặc điểm và phân loại vật liệu PC 4

[FONT=Times New Roman]I.1.2.1. Đặc điểm chung .4

[FONT=Times New Roman]I.1.2.2. Phân loại 5

[FONT=Times New Roman]I.1.3. Các thành phần chính của vật liệu PC . .6

[FONT=Times New Roman]I.1.3.1. Cốt cho vật liệu PC 6

[FONT=Times New Roman]I.1.3.2. Nền cho vật liệu PC .8

[FONT=Times New Roman]I.1.3.3. Liên kết giữa nền và cốt trong vật liệu PC . 9

[FONT=Times New Roman]I.1.4. Tính chất và ứng dụng của vật liệu PC .10

[FONT=Times New Roman]I.1.4.1. Tính chất 10

[FONT=Times New Roman]I.1.4.2. Ứng dụng .11

[FONT=Times New Roman]I.2. Vật liệu PC gia cường bằng sợi tự nhiên .12

[FONT=Times New Roman]I.2.1. Giới thiệu chung .12

[FONT=Times New Roman]I.2.2. Sợi tự nhiên sử dụng trong vật liệu PC .12

[FONT=Times New Roman]I.2.2.1. Phân loại sợi tự nhiên 12

[FONT=Times New Roman]I.2.2.2. Đặc điểm của sợi tự nhiên .13

[FONT=Times New Roman]I.2.3. Nền cho vật liệu PC gia cường bằng sợi tự nhiên .14

[FONT=Times New Roman]I.3. Vật liệu PC từ nhựa epoxy-cacdanol và epoxy-novolac gia cường bằng

[FONT=Times New Roman]sợi lanh .15

[FONT=Times New Roman]I.3.1. Sợi lanh gia cường cho vật liệu PC .15

[FONT=Times New Roman]I.3.1.1. Giới thiệu về sợi lanh . . .15

[FONT=Times New Roman]I.3.1.2. Thành phần hoá học và cấu trúc của sợi lanh . .17

[FONT=Times New Roman]I.3.2. Nhựa epoxy-cacdanol . 19

[FONT=Times New Roman]I.3.2.1. Tổng hợp .19

[FONT=Times New Roman]I.3.2.2. Tính chất và ứng dụng .22

[FONT=Times New Roman]I.3.3. Nhựa epoxy-novolac .22

[FONT=Times New Roman]I.4. Các phương pháp gia công vật liệu PC từ epoxy-cacdanol, epoxy-novolac với sợi lanh . 24

[FONT=Times New Roman]CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

[FONT=Times New Roman]II.1.Các phương pháp phân tích nguyên liệu đầu và sản phẩm 26

[FONT=Times New Roman]II.1.1.Phương pháp phân tích hàm lượng phenol .26

[FONT=Times New Roman]II.1.2.Phương pháp phân tích hàm lượng fomandehyt .26

[FONT=Times New Roman]II.1.3.Phương pháp phân tích hàm lượng nhóm epoxy 27

[FONT=Times New Roman]II.1.4.Phương pháp xác định hàm lượng phenol tự do trong nhựa novolac .28

[FONT=Times New Roman]II.1.5.Phương pháp xác định hàm lượng phần gel .29

[FONT=Times New Roman]II.2.Các phương pháp phân tích tính chất cơ lý của vật liệu 30

[FONT=Times New Roman]II.2.1.Phương pháp xác định độ bền uốn .30

[FONT=Times New Roman]II.2.2.Phương pháp xác định độ bền kéo .30

[FONT=Times New Roman]II.2.3.Phương pháp xác định độ bền va đập .31

[FONT=Times New Roman]II.2.4.Phương pháp xác định khối lượng riêng .31

[FONT=Times New Roman]CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

[FONT=Times New Roman]III.1.Nguyên liệu đầu .32

[FONT=Times New Roman]III.2.Tổng hợp nhựa novolac 32

[FONT=Times New Roman]III.3.Lựa chọn tỷ lệ phối trộn giữa nhựa epoxy DER331 với nhựa novolac 33

[FONT=Times New Roman]III.4.Lựa chọn dung môi hoà tan nhựa epoxy – novolac .33

[FONT=Times New Roman]III.5.Nghiên cứu tìm nhiệt độ và hàm lượng xúc tác để đóng rắn nhựa epoxy – novolac .34

[FONT=Times New Roman]III.6. Tìm điều kiện gia công prepregs 35

[FONT=Times New Roman]III.7. Tổng hợp nhựa epoxy – cacdanol .36

[FONT=Times New Roman]III.8. Tính chất cơ lý của vật liệu PC gia cường bằng sợi lanh 37

[FONT=Times New Roman]III.8.1.Với nhựa nền epoxy – cacdanol 37

[FONT=Times New Roman]III.8.2.Với nhựa nền epoxy – novolac .39

[FONT=Times New Roman]KẾT LUẬN .42

[FONT=Times New Roman]TÀI LIỆU THAM KHẢO

[FONT=Times New Roman]TÀI LIỆU THAM KHẢO

[FONT=Times New Roman]1. [FONT=Times New Roman]Trần Vĩnh Diệu, Lê Thị Phái, Phan Minh Ngọc, Lê Phương Thảo, Lê Hồng Quang.

[FONT=Times New Roman]“Nghiên cứu chế tạo vật liệu PC trên cơ sở nhựa polypropylen gia cường bắng sợi đay”.

[FONT=Times New Roman]Tạp chí hoá học, T.40, 2002, tr. 8.

[FONT=Times New Roman]2. [FONT=Times New Roman]Trần Vĩnh Diệu, Lê Thị Phái.

[FONT=Times New Roman]Vật liệu compozit. Các vấn đề khoa học, hướng phát triển và ứng dụng.

[FONT=Times New Roman]Trung tâm KHKT và CNQG. Trung tâm thông tin tư liệu. 1998.

[FONT=Times New Roman]3. [FONT=Times New Roman]Trần Vĩnh Diệu, Lê Thị Phái.

[FONT=Times New Roman]“Hướng phát triển của vật liệu PC”.

[FONT=Times New Roman]Báo cáo khoa học- Hội nghị khoa học vật liệu Việt Nam-1994.

[FONT=Times New Roman]4. [FONT=Times New Roman]Vật liệu học.

[FONT=Times New Roman]Chủ biên Lê Công Dưỡng.

[FONT=Times New Roman]Nhà xuất bản KHKT, 1997.

[FONT=Times New Roman]5. [FONT=Times New Roman]Trần Ích Thịnh.

[FONT=Times New Roman]Vật liệu compozit- Cơ học và tính toán kết cấu.

[FONT=Times New Roman]Nhà xuất bản giáo dục, 1994.

[FONT=Times New Roman]6. [FONT=Times New Roman]Nguyễn Hoa Thịnh, Nguyễn Đình Đức.

[FONT=Times New Roman]Vật liệu compozit- Cơ học và công nghệ.

[FONT=Times New Roman]Nhà xuất bản KHKT, 2002.

[FONT=Times New Roman]7. [FONT=Times New Roman]V.M.Nhikitin.

[FONT=Times New Roman]Hoá học gỗ và xenlulo.

[FONT=Times New Roman]Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1964.

[FONT=Times New Roman]8. [FONT=Times New Roman]Đặng Văn Luyến, Nguyễn Thị Hồng Quế, Nguyễn Quốc Trung.

[FONT=Times New Roman]“Sử dụng lignin để sản xuất chất dẻo”.

[FONT=Times New Roman]Tạp chí hoá học, T.1, No4, 1963, tr. 37-40.

[FONT=Times New Roman]9. Bạch Trọng Phúc.

[FONT=Times New Roman]“Tổng hợp chất đóng rắn cho nhựa epoxy sử dụng trong các lĩnh vực

[FONT=Times New Roman]sơn chống ăn mòn, keo dán kết cấu và compozit”.

[FONT=Times New Roman]Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1996, tr. 8-15, 37-38.

[FONT=Times New Roman]10. Nguyễn Thị Hồng Anh.

[FONT=Times New Roman]“Nghiên cứu nâng cao độ bền cơ lý của vật liệu Polyme Compozit trên

[FONT=Times New Roman]cơ sở nhựa epoxy và vải thuỷ tinh”.

[FONT=Times New Roman]Tiểu luận khoa học – Thạc sĩ Hoá học, 1993.

[FONT=Times New Roman]11. A.K.Bledzki, J.Gassan.

[FONT=Times New Roman]Progress in Polyme Science.

[FONT=Times New Roman]“Compozit Reinforced with Cenllulose Based Fibres”.

[FONT=Times New Roman]Vol.24, 1999, p. 221-274.

[FONT=Times New Roman]12. C.Baley.

[FONT=Times New Roman]Composites, part A.

[FONT=Times New Roman]“Analysis of the Flax Tensile Behaviour and Analysis of the Tensile

[FONT=Times New Roman]Stiffness Increase”.

[FONT=Times New Roman]Vol.33, 2002, p. 939-948.

[FONT=Times New Roman]13. Reymond B. Seymour.

[FONT=Times New Roman]Polymer Composites.

[FONT=Times New Roman]Utrecht[FONT=Times New Roman], The Netherlands, 1990, p. 1-9, 43-59.

[FONT=Times New Roman]14. Composite Engineering Laminates.

[FONT=Times New Roman]Edited by Albert G.H. Dietz.

[FONT=Times New Roman]The MIT Press 1972, p. 114-118.

[FONT=Times New Roman]15. Composite Material, Vol.3.

[FONT=Times New Roman]Engineering Application of Composite.

[FONT=Times New Roman]Academic Press. New York and London. 1974.

[FONT=Times New Roman]16. Composite Materials.

[FONT=Times New Roman]Ullmann’s Encyclopedia of Industrials Chemistry, Vol.A7, 1986, p.

[FONT=Times New Roman]369-409.

[FONT=Times New Roman]Federal Republic of Germany.

[FONT=Times New Roman]17. John Wiley and Sons.

[FONT=Times New Roman]Advances in Polymer Technology.

[FONT=Times New Roman]Vol. 18, N0.4, p. 351- 363, 1999.

[FONT=Times New Roman]thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ 01699421922

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ ...

Upload: xuanduc_2004

📎 Số trang: 72
👁 Lượt xem: 378
Lượt tải: 17

Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu ...

Upload: bay_bimbip

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 448
Lượt tải: 17

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit ...

Upload: vhh201050

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 354
Lượt tải: 17

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme blend ...

Upload: daoquyetthang_neu

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 494
Lượt tải: 16

Nghiên cứu ảnh hưởng của sét hữu cơ đến các ...

Upload: hoang_prince2000

📎 Số trang: 73
👁 Lượt xem: 344
Lượt tải: 16

Nghiên cứu Vật liệu polyme phân huỷ sinh học ...

Upload: bekamex136

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 774
Lượt tải: 19

Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend bền ...

Upload: bi04virgo

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 332
Lượt tải: 16

Nghiên cứu chế tạo và các tính chất của cảm ...

Upload: xanhximong8888

📎 Số trang: 155
👁 Lượt xem: 407
Lượt tải: 16

Nghiên cứu chế tạo vật liệu TiO2 sợi SiO2 để ...

Upload: tuananh12vn

📎
👁 Lượt xem: 340
Lượt tải: 16

Composite nhựa nền Polypropylene gia cường ...

Upload: diamondthings

📎 Số trang: 201
👁 Lượt xem: 950
Lượt tải: 18

Nghiên cứu phản ứng khâu mạch epoxy rắn DER ...

Upload: vanphu8784

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 533
Lượt tải: 16

Nghiên cứu và so sánh ảnh hưởng của chất độn ...

Upload: deptraikoem

📎 Số trang: 50
👁 Lượt xem: 165
Lượt tải: 18

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit ...

Upload: leanhtuan137

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 481
Lượt tải: 17

Kỹ thuật - Công nghệ Công nghệ hóa học
Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh [FONT=Times New Roman]MỤC LỤC [FONT=Times New Roman]MỞ ĐẦU .1 [FONT=Times New Roman]CHƯƠNG I: TỔNG QUAN [FONT=Times New Roman]I.1. Hiểu biết chung về vật liệu polyme compozit (PC) .3 [FONT=Times New Roman]I.1.1. Lịch sử phát triển của vật liệu PC doc Đăng bởi
5 stars - 220812 reviews
Thông tin tài liệu 39 trang Đăng bởi: leanhtuan137 - 25/10/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/10/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh