Tìm tài liệu

Nghien cuu tinh chat co ly cua vat lieu polyme compozit tren co so nhua polyvinyl ancol gia cuong bang soi nua

Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa

Upload bởi: bay_bimbip

Mã tài liệu: 255190

Số trang: 71

Định dạng: doc

Dung lượng file: 3,484 Kb

Chuyên mục: Công nghệ hóa học

Info

MỤC LỤC

[URL="/#_Toc135880224"]MỤC LỤC 2

[URL="/#_Toc135880225"]LỜI MỞ ĐẦU 4

[URL="/#_Toc135880226"]PHẦN 1: TỔNG QUAN 5

[URL="/#_Toc135880227"]I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VẬT LIỆU POLYME VÀ COMPOZIT 5

[URL="/#_Toc135880228"]I.1. Khái niệm, phân loại vật liệu polyme compozit 5

[URL="/#_Toc135880229"]I.2. Thành phần vật liệu PC 6

[URL="/#_Toc135880230"]II. SỢI GIA CƯỜNG 7

[URL="/#_Toc135880231"]II.1. Phân loại sợi 7

[URL="/#_Toc135880232"]II.2. Thành phần hóa học và cấu trúc của sợi 8

[URL="/#_Toc135880233"]II.3 Sợi nứa. 13

[URL="/#_Toc135880234"]II.4. Các phương pháp chế tạo sợi 18

[URL="/#_Toc135880235"]II.5. Các phương pháp xử lý sợi 20

[URL="/#_Toc135880236"]III. NHỰA NỀN 27

[URL="/#_Toc135880237"]III.1. Nhựa nhiệt dẻo. 27

[URL="/#_Toc135880238"]III.2. Nhựa nhiệt rắn. 28

[URL="/#_Toc135880239"]III.3 Nhựa nền PVA 28

[URL="/#_Toc135880240"]IV. VẬT LIỆU PC TRÊN CƠ SỞ NHỰA PVA GIA CƯỜNG BẰNG SỢI THỰC VẬT 34

[URL="/#_Toc135880241"]IV.1. Giới thiệu về vật liệu PC gia cường bằng sợi thực vật 34

[URL="/#_Toc135880242"]IV.2. Vật liệu PC gia cường bằng sợi tre nứa. 36

[URL="/#_Toc135880243"]IV.3. Vật liệu PC trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi thực vật 39

[URL="/#_Toc135880244"]PHẦN II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM . 42

[URL="/#_Toc135880245"]1. NGUYÊN LIỆU VÀ HÓA CHẤT 42

[URL="/#_Toc135880246"]2. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA SỢI NỨA 42

[URL="/#_Toc135880247"]2.1.Phương pháp tách và xử lý sợi nứa sử dụng trong nghiên cứu. 42

[URL="/#_Toc135880248"]2.2. Phương pháp khảo sát của chế độ xử lý đến tính chất của sợi 42

[URL="/#_Toc135880249"]3. PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO VẬT LIỆU COMPOZIT 45

[URL="/#_Toc135880250"]3.1. Phương pháp chế tạo mat nứa. 45

[URL="/#_Toc135880251"]3.2. Phương pháp chế tạo tấm compozit 46

[URL="/#_Toc135880252"]4. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT LIỆU COMPOZIT 47

[URL="/#_Toc135880253"]4.1. Độ bền kéo. 47

[URL="/#_Toc135880254"]4.2. Độ bền uốn. 47

[URL="/#_Toc135880255"]4.3. Độ bền va đập. 48

[URL="/#_Toc135880257"]5. Phương pháp đo độ hấp thụ ẩm của vật liệu PC trong các môi trường ẩm khác nhau. 48

[URL="/#_Toc135880258"]6. Phương pháp kính hiển vi điện tử quét 49

[URL="/#_Toc135880259"]PHẦN III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 50

[URL="/#_Toc135880260"]1.KHẢO SÁT NGUYÊN LIỆU ĐẦU 50

[URL="/#_Toc135880261"]1.1 Nhựa PVA . 50

[URL="/#_Toc135880262"]1.2. Sợi nứa 51

[URL="/#_Toc135880263"]2. KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT LIỆU PC TRÊN CƠ SỞ NHỰA NỀN PVA VÀ MAT NỨA 54

[URL="/#_Toc135880264"]2.1. ÉP NGUỘI TRONG KHUÔN . 54

[URL="/#_Toc135880265"]2.2. ÉP NÓNG TRONG KHUÔN 58

[URL="/#_Toc135880266"]3. KHẢO SÁT MỨC ĐỘ SUY GIẢM TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU PC TRONG CÁC MÔI TRƯỞNG ẨM KHÁC NHAU 62

[URL="/#_Toc135880267"]3.1. Độ khuếch tán nước vào vật liệu trong các môi trường ẩm khác nhau 62

[URL="/#_Toc135880268"]3.2. Khảo sát mức độ suy giảm tính chất của vật liệu PC trong các môi trường ẩm khác nhau 63

[URL="/#_Toc135880269"]4. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ PVA GIA CƯỜNG BẰNG MAT NỨA 65

[URL="/#_Toc135880270"]KẾT LUẬN 67

[URL="/#_Toc135880271"]TÀI LIỆU THAM KHẢO 6

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit ...

Upload: leanhtuan137

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 480
Lượt tải: 17

Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ ...

Upload: xuanduc_2004

📎 Số trang: 72
👁 Lượt xem: 378
Lượt tải: 17

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit ...

Upload: vhh201050

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 354
Lượt tải: 17

Nghiên cứu Vật liệu polyme phân huỷ sinh học ...

Upload: bekamex136

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 774
Lượt tải: 19

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme blend ...

Upload: daoquyetthang_neu

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 494
Lượt tải: 16

Ảnh hưởng của xử lý hóa học đến cơ tính của ...

Upload: ma1rangkhenh

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 370
Lượt tải: 16

Nghiên cứu và so sánh ảnh hưởng của chất độn ...

Upload: deptraikoem

📎 Số trang: 50
👁 Lượt xem: 165
Lượt tải: 18

Nghiên cứu chế tạo và các tính chất của cảm ...

Upload: xanhximong8888

📎 Số trang: 155
👁 Lượt xem: 407
Lượt tải: 16

Biến tính cao su thiên nhiên và polyme blend ...

Upload: streetkingvn123

📎 Số trang: 60
👁 Lượt xem: 620
Lượt tải: 16

Chế tạo và khảo sát tính chất của polyme ...

Upload: MrCalvados

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 443
Lượt tải: 18

Composite nhựa nền Polypropylene gia cường ...

Upload: diamondthings

📎 Số trang: 201
👁 Lượt xem: 950
Lượt tải: 18

Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend bền ...

Upload: bi04virgo

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 332
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu ...

Upload: bay_bimbip

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 448
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Kỹ thuật - Công nghệ Công nghệ hóa học
Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa MỤC LỤC [URL="/#_Toc135880224"]MỤC LỤC 2 [URL="/#_Toc135880225"]LỜI MỞ ĐẦU 4 [URL="/#_Toc135880226"]PHẦN 1: TỔNG QUAN 5 [URL="/#_Toc135880227"]I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VẬT LIỆU POLYME VÀ COMPOZIT 5 [URL="/#_Toc135880228"]I.1. Khái niệm, phân loại vật doc Đăng bởi
5 stars - 255190 reviews
Thông tin tài liệu 71 trang Đăng bởi: bay_bimbip - 09/06/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 09/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa