Tìm tài liệu

Thiet ke to chuc thi cong nha hoc chinh A2 – hoc vien cong nghe buu chinh vien thong - Phuong Van Mo - Quan Ha Dong - Ha Noi

Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội

Upload bởi: lqvinh75

Mã tài liệu: 39644

Số trang: 153

Định dạng: docx

Dung lượng file: 11,877 Kb

Chuyên mục: Kỹ thuật xây dựng

Info

Xây dựng cơ bản giữ một vai trũ quan trọng trong nền kinh tế quốc dõn trước hết thể hiện ở lượng vốn ngân sách nhà nước trực tiếp cấp phát cho đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng kinh tế và hạ tầng văn hoá xó hội, cũng như cho quốc phũng an ninh khỏ lớn. Đảm bảo tạo lập cơ sở hạ tầng cho chiến lược phát triển kinh tế xó hội, an ninh quốc phũng, chớnh trị quốc gia. Vai trũ và ý nghĩa của xõy dựng cơ bản có thể thấy rừ từ sự phõn tớch phần đóng góp của lĩnh vực sản xuất này trong quỏ trỡnh tỏi sản xuất tài sản cố định cho nền kinh tế quốc dân, từ ý nghĩa của các công trỡnh xõy dựng nờn và từ khối lượng vốn sản xuất to lớn được sử dụng trong xây dựng.

Xây dựng là hoạt động chủ yếu tạo dựng cỏc cụng trỡnh, cơ sở hạ tầng, tài sản cố định phục vụ cho mục tiêu phát triển các ngành, các thành phần kinh tế và phát triển toàn xó hội.

Cụ thể hơn xây dựng cơ bản là một trong những lĩnh vực sản xuất vật chất lớn nhất của nền kinh tế quốc dân, cùng các ngành sản xuất khác trước hết là ngành công nghiệp chế tạo máy và ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, nhiệm vụ của ngành xây dựng là trực tiếp thực hiện và hoàn thiện khâu cuối cùng của quá trỡnh hỡnh thành tài sản cố định (thể hiện ở những công trỡnh nhà xưởng bao gồm cả thiết bị, công nghệ được lắp đặt kèm theo) cho toàn bộ các lĩnh vực sản xuất của nền kinh tế quốc dân và các lĩnh vực phi sản xuất khác. ở đây nhiệm vụ chủ yếu của các đơn vị xây dựng là kiến tạo các kết cấu công trỡnh để làm vật bao che nâng đỡ, lắp đặt các máy móc cần thiết vào công trỡnh để đưa chúng vào sử dụng.

Ta thấy phần giỏ trị thiết bị mỏy múc chiếm một phần khỏ lớn cụng trỡnh xõy dựng, nhưng các thiết bị máy móc chưa qua bàn tay của người làm công tác xây dựng để lắp đặt vào công trỡnh thỡ chỳng chưa thể sinh lợi cho nền kinh tế quốc dân.

Cụng trỡnh do lĩnh vực xõy dựng cơ bản dựng nên có ý nghĩa rất lớn về mặt kinh tế, chớnh trị, xó hội, nghệ thuật.

Về mặt kỹ thuật, cỏc cụng trỡnh sản xuất được xây dựng nên là thể hiện cụ thể đường lối phát triển khoa học – kỹ thuật của đất nước, là kết tinh của thành tựu khoa học – kỹ thuật đó đạt được ở chu kỳ trước và sẽ góp phần mở ra một chu kỳ phát triển mới của khoa học và kỹ thuật ở giai đoạn tiếp theo.

Về mặt kinh tế, cỏc cụng trỡnh được xây dựng lên là thể hiện cụ thể đường lối phát triển kinh tế của nền kinh tế quốc dân, góp phần tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho đất nước, làm thay đổi cơ cấu kinh tế của nền kinh tế quốc dân, đẩy mạnh nhịp điệu và tốc độ tăng năng suất lao động xó hội và phỏt triển nền kinh tế quốc dõn.

Về mặt chớnh trị và xó hội, cỏc cụng trỡnh sản xuất được xây dựng nên góp phần mở mang đời sống cho nhân dân đồng thời làm phong phú thêm cho nền nghệ thuật đất nước. Đáp ứng ngày càng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát triển văn hoá, tôn tạo các công trỡnh kiến trỳc dõn tộc. Đầu tư xây dựng có mối quan hệ chặt chẽ với các hệ thống, thành phần trong nền kinh tế quốc dân, trong xó hội. Nú gắn liền với việc quy hoạch sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và luôn đụng chạm đến lợi ích của cộng đồng.

Kết cấu đề tài:

Chương I: Giới thiệu công trình, điều kiện thi công, phương hướng thi công tổng quát

Chương II: Lập và lựa chọn phương án thi công các tổ hợp công tác chủ yếu

Chương III: Thiết kế tổng tiến độ thi công

Chương IV: Tổng hợp nhu cầu sử dụng các nguồn lực và lên kế hoạch cung ứng

Chương V: Tính toán giá thành và các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •   TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG                                                        ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Vai trò, ý nghĩa của t chc xõy dựng

           Xây dựng cơ bản giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân trước hết thể hiện ở lượng vốn ngân sách nhà nước trực tiếp cấp phát cho đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng kinh tế và hạ tầng văn hoá xã hội, cũng như cho quốc phòng an ninh khá lớn. Đảm bảo tạo lập cơ sở hạ tầng cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, chính trị quốc gia. Vai trò và ý nghĩa của xây dựng cơ bản có thể thấy rõ từ sự phân tích phần đóng góp của lĩnh vực sản xuất này trong quá trình tái sản xuất tài sản cố định cho nền kinh tế quốc dân, từ ý nghĩa của các công trình xây dựng nên và từ khối lượng vốn sản xuất to lớn được sử dụng trong xây dựng.

              Xây dựng là hoạt động chủ yếu tạo dựng các công trình, cơ sở hạ tầng, tài sản cố định phục vụ cho mục tiêu phát triển các ngành, các thành phần kinh tế và phát triển toàn xã hội.

         Cụ thể hơn xây dựng cơ bản là một trong những lĩnh vực sản xuất vật chất lớn nhất của nền kinh tế quốc dân, cùng các ngành sản xuất khác trước hết là ngành công nghiệp chế tạo máy và ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, nhiệm vụ của ngành xây dựng là trực tiếp thực hiện và hoàn thiện khâu cuối cùng của quá trình hình thành tài sản cố định (thể hiện ở những công trình nhà xưởng bao gồm cả thiết bị, công nghệ được lắp đặt kèm theo) cho toàn bộ các lĩnh vực sản xuất của nền kinh tế quốc dân và các lĩnh vực phi sản xuất khác. ở đây nhiệm vụ chủ yếu của các đơn vị xây dựng là kiến tạo các kết cấu công trình để làm vật bao che nâng đỡ, lắp đặt các máy móc cần thiết vào công trình để đưa chúng vào sử dụng.

         Ta thấy phần giá trị thiết bị máy móc chiếm một phần khá lớn công trình xây dựng, nhưng các thiết bị máy móc chưa qua bàn tay của người làm công tác xây dựng để lắp đặt vào công trình thì chúng chưa thể sinh lợi cho nền kinh tế quốc dân.

        Công trình do lĩnh vực xây dựng cơ bản dựng nên có ý nghĩa rất lớn về mặt kinh tế, chính trị, xã hội, nghệ thuật.

              Về mặt kỹ thuật, các công trình sản xuất được xây dựng nên là thể hiện cụ thể đường lối phát triển khoa học – kỹ thuật của đất nước, là kết tinh của thành tựu khoa học – kỹ thuật đã đạt được ở chu kỳ trước và sẽ góp phần mở ra một chu kỳ phát triển mới của khoa học và kỹ thuật ở giai đoạn tiếp theo.

              Về mặt kinh tế, các công trình được xây dựng lên là thể hiện cụ thể đường lối phát triển kinh tế của nền kinh tế quốc dân, góp phần tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho đất nước, làm thay đổi cơ cấu kinh tế của nền kinh tế quốc dân, đẩy mạnh nhịp điệu và tốc độ tăng năng suất lao động xã hội và phát triển nền kinh tế quốc dân.

              Về mặt chính trị và xã hội, các công trình sản xuất được xây dựng nên góp phần mở mang đời sống cho nhân dân đồng thời làm phong phú thêm cho nền nghệ thuật đất nước. Đáp ứng ngày càng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát triển văn hoá, tôn tạo các công trình kiến trúc dân tộc. Đầu tư xây dựng có mối quan hệ chặt chẽ với các hệ thống, thành phần trong nền kinh tế quốc dân, trong xã hội. Nú gắn liền với việc quy hoạch sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và luôn đụng chạm đến lợi ích của cộng đồng.

  VŨ VĂN SƠN - LỚP 51KT1                                                                MSSV: 7584. 51

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội
 • Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thiết kế các giải pháp tổ chức kỹ thuật thi ...

Upload: gianghlt

📎 Số trang: 354
👁 Lượt xem: 421
Lượt tải: 16

Thiết kế các giải pháp tổ chức kỹ thuật thi ...

Upload: xingau2000

📎 Số trang: 353
👁 Lượt xem: 460
Lượt tải: 16

Tổ chức thi công bê tông cốt thép thân nhà

Upload: citd133nct

📎 Số trang: 49
👁 Lượt xem: 373
Lượt tải: 16

Tổ chức thi công xây tường

Upload: acdajax02

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 327
Lượt tải: 17

Thiết kế biện pháp thi công dầm chuyển

Upload: vminhlien

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 2676
Lượt tải: 50

Tổ chức thi công công tác bê tông cốt thép ...

Upload: dangquoczung

📎 Số trang: 38
👁 Lượt xem: 701
Lượt tải: 16

Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép ...

Upload: damvmbkav

📎 Số trang: 76
👁 Lượt xem: 816
Lượt tải: 16

Quy trình một dây chuyền công nghệ thi công ...

Upload: Khucxake

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 404
Lượt tải: 16

Thi công

Upload: minhtuan2511

📎 Số trang: 107
👁 Lượt xem: 700
Lượt tải: 17

Lập kế hoạch tổng tiến độ thi công

Upload: dongsongtheme

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 467
Lượt tải: 17

Thi công hệ thồng tn mưa tại đô thị

Upload: panasonicviet@gmail.com

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 71
Lượt tải: 12

Thực tập tốt nghiệp tại công cty cổ phần tài ...

Upload: vlinh_kt2000

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 327
Lượt tải: 16

Báo cáo thực tập tại Công ty tư vấn Đại Học ...

Upload: hieu133

📎 Số trang: 55
👁 Lượt xem: 498
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – ...

Upload: lqvinh75

📎 Số trang: 153
👁 Lượt xem: 775
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kỹ thuật - Công nghệ Kỹ thuật xây dựng
Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội Xây dựng cơ bản giữ một vai trũ quan trọng trong nền kinh tế quốc dõn trước hết thể hiện ở lượng vốn ngân sách nhà nước trực tiếp cấp phát cho đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng kinh tế và hạ tầng văn hoá xó hội, cũng như cho quốc phũng an ninh khỏ docx Đăng bởi
5 stars - 39644 reviews
Thông tin tài liệu 153 trang Đăng bởi: lqvinh75 - 03/01/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 03/01/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – hoc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Phường Văn Mỗ - Quận Hà Đông - Hà Nội