Tìm tài liệu

Doi moi phuong thuc lanh dao cua Tinh uy Vinh Phuc doi voi Hoi dong nhan dan tinh trong giai doan hien nay

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay

Upload bởi: xeko23988

Mã tài liệu: 51394

Số trang: 109

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Hợp đồng

Info

Hiện nay, nước ta đang tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Tuy đã đạt được một số kết quả nhưng nhìn chung bộ máy nhà nước vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, sự phân công nhiệm vụ giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp nhiều khi chưa cụ thể, tính thống nhất của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước chưa cao, hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước còn hạn chế. Để thiết thực thực hiện tinh gọn bộ máy nhà nước, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XII đã ra nghị quyết về việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường. Theo tinh thần nghị quyết này, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND ở 7 huyện và 13 phường. Đây là nét mới trong thể chế hành chính, thể chế chính trị ở nước ta. Nhiều qui định trong Hiến pháp và pháp luật hiện hành sẽ phải điều chỉnh lại một số chức năng, nhiệm vụ của HĐND huyện, phường sẽ phải giao cho HĐND cấp trên, các tổ chức chính trị xã hội khác. Mối quan hệ công tác giữa Mặt trận Tổ quốc, UBND, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân sẽ phải điều chỉnh lại…

Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên, kịp thời và toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ và tìm ra những giải pháp trong thời gian tới, việc nghiên cứu đề tài luận văn thạc sĩ: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay” là có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn.

Chương 1

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới phương thức lãnh đạo của tỉnh ủy đối với hội đồng nhân dân tỉnh

Chương 2

Thực trạng, phương hướng và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của tỉnh ủy vĩnh phúc đối với hội đồng nhân dân tỉnh .

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • MĐẦU

                1.TÍNHCPTHITCAĐỀTÀI

               

                Hiđồngnhõndõnlàcơquanquynlcnhànướcđịaphương,đạidinchoýchí,nguynvngvàquynlàmchcanhõndõn,chutráchnhim  trướcnhõndõnđịaphươngvàcơquannhànướccptrên.Hiđồngnhõndõnquyếtđịnhnhngchtrươngbinphápquantrngđểpháthuytimnăngcađịaphương,xõydngđịaphươngvkinhtế-xóhi,anninh,qucphòng,khôngngngcithinđờisngvtcht,tinhthncanhõndõn.

                HiđồngnhõndõnburaUbannhõndõnvàthchinquyngiámsátvithườngtrcHĐND,UBND,Toàánnhõndõn,Vinkimsátnhõndõncùngcp,giámsátvicthihànhpháplutvàcácnghquyếtcaHĐNDđốivicáccơquanNhànướccáctchcchínhtr-xóhi,đơnvvũtrangvàcôngdõnđịaphương.

                ĐiulĐảngCngsnVitNamxácđịnh:ĐảngCngsnVitNam  lónhđạohthngchínhtrvàlàmtbphncahthngy.ĐảnglónhđạovàpháthuyvaitròcaNhànước,MttrnTqucVitNam,cácđoànthchínhtr-xóhihotđộngtrongkhuônkhHiếnphápvàpháplut.TchcvàhotđộngcaHĐNDcáccpphiđặtdướislónhđạocaĐảng.ĐólàvnđềcótínhnguyêntctrongtoànbtchcvàhotđộngcaHĐND.

                Tỉnh Vĩnh Phúc nằm ở tây - bắc thủ đô Hà Nội trong vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ,nối liền thủ đô với các tỉnh tây bắc của tổ quốc tổng diện tích tự nhiờn 1.231, 76 km2, dân số trên một triệu người, bao gồm 9 đơn vị hành chính cấp huyện 137 đơn vị hành chính cấp cơ sở. Là tỉnh có vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, xã hội thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

  TheoquiđịnhcaHiếnpháp,chínhquynđịaphươngđượcchiathành3cp,dovyHĐNDcũngđượchìnhthành3cp:HĐNDtnh, HĐNDcáchuyn,thxó,thànhphHĐNDcácxó,phường,thtrn.

  Trongnhngnămqua,cùngviviclónhđạo,chđạocáclĩnhvckinhtế-xóhi,anninh,qucphòng,cáccpuĐảngVĩnhPhúcđãnhnthcđúng

  119

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ...

Upload: nguyencong1283

📎 Số trang: 107
👁 Lượt xem: 1332
Lượt tải: 23

Quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt thuộc diện ...

Upload: sa_mac_trang001

📎 Số trang: 125
👁 Lượt xem: 553
Lượt tải: 17

ảnh hưởng của đạo Công giáo đối với đồng bào ...

Upload: typapie_1111

📎 Số trang: 87
👁 Lượt xem: 543
Lượt tải: 16

Đổi mới tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân ...

Upload: thaihaitvn

📎 Số trang: 92
👁 Lượt xem: 542
Lượt tải: 18

Đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc ở ...

Upload: yet378

📎 Số trang: 105
👁 Lượt xem: 447
Lượt tải: 18

Quản lý Ngân sách Huyện vĩnh tường, Tỉnh ...

Upload: haokhidonga20032000

📎 Số trang: 59
👁 Lượt xem: 596
Lượt tải: 16

Đổi mới quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng ...

Upload: tintucviahe

📎 Số trang: 124
👁 Lượt xem: 468
Lượt tải: 17

Vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ ...

Upload: tungvt410

📎 Số trang: 72
👁 Lượt xem: 535
Lượt tải: 17

Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ...

Upload: redsun1131

📎 Số trang: 111
👁 Lượt xem: 730
Lượt tải: 16

Nâng cao chất lượng hoạt động của Uỷ ban ...

Upload: xingau

📎 Số trang: 119
👁 Lượt xem: 542
Lượt tải: 16

Đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc ...

Upload: nguyenkhoai31

📎 Số trang: 206
👁 Lượt xem: 735
Lượt tải: 16

Bài học rút ra từ ý nghĩa của giá trị nhân ...

Upload: hoanit1988

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 1015
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ ...

Upload: xeko23988

📎 Số trang: 109
👁 Lượt xem: 856
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Luật Hợp đồng
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay Hiện nay, nước ta đang tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Tuy đã đạt được một số kết quả nhưng nhìn chung bộ máy nhà nước vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, sự phân công nhiệm vụ giữa các cơ quan lập pháp, docx Đăng bởi
5 stars - 51394 reviews
Thông tin tài liệu 109 trang Đăng bởi: xeko23988 - 14/02/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 14/02/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đối với Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn hiện nay