Tìm tài liệu

Danh gia dac tinh vat ly hoa hoc dat vuon trong cam quyt o huyen Lai Vung Dong Thap

Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp

Upload bởi: nguyenthethienbcl

Mã tài liệu: 232579

Số trang: 53

Định dạng: rar

Dung lượng file: 9,423 Kb

Chuyên mục: Nông Lâm nghiệp

Info

CẤU TRÚC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

MỞ ĐẦU

[FONT="]CHƯƠNG I .

[FONT="]CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN

[FONT="]ĐOÀN LẠP VÀ MỨC ĐỘ ĐÓNG VÁNG, KẾT CỨNG BỀ MẶT ĐẤT

[FONT="]1.1. Các tính chất vật lý đất trên đất trồng cam, quýt

[FONT="]1.1.1 Thành phần cơ giới

[FONT="]1.1.2. Tính chất các loại đất có thành phần cơ giới khác nhau .

[FONT="]1.1.3. Tính bền cấu đoàn lạp

[FONT="]1.1.3.1. Khái niệm .

[FONT="]1.1.3.2. Nguồn gốc phát sinh đoàn lạp đất

[FONT="]1.1.3.3. Ảnh hưởng của đoàn lạp đất lên đất trồng

[FONT="]1.1.3.4. Phân loại đất theo thành phần cơ giới .

[FONT="]1.1.4. Sự kết cứng và đóng ván trên bề mặt đất

[FONT="]1.1.5. [FONT="]Dung trọng .

[FONT="]1.2. Hoá học đất

[FONT="]1.2.1. Độ chua của đất .

[FONT="]1.2.2. Chất hữu cơ .

[FONT="]1.2.2.1. Khái niệm

[FONT="]1.2.2.2. Quá trình chuyển hoá chất hữu cơ trong đất .

[FONT="]1.2.2.3 Ảnh hưởng của chất mùn trên các tiến trình vật lý đất .

[FONT="]1.2.2.4 Ảnh hưởng của chất mùn trên các tiến trình hoá học của đất

[FONT="]1.3. Đặc điểm vùng nghiên cứu .

[FONT="]1.3.1. Vị trí địa lý

[FONT="]1.3.2- Đặc điểm địa chất với vấn đề chất lượng đất đai và khả năng sử dụng đất [FONT="]huyện Lai Vung

[FONT="]1.3.3- Đặc điểm địa hình với vấn đề chất lượng đất đai và khả năng sử dụng đất

[FONT="]1.3.4- Đặc điểm khí hậu

1.3.5. Thuỷ văn

[FONT="]1.3.6. Cảnh quan môi trường

[FONT="]CHƯƠNG 2

PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. PHƯƠNG TIỆN

[FONT="]2.1.1 Phương tiện nghiên cứu

[FONT="]2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

[FONT="]2.1.3. Địa điểm phân tích mẫu

[FONT="]2.2. Phương pháp nghiên cứu

[FONT="]2.2.1. Phương pháp phân tích các chỉ tiêu vật lý

[FONT="]2.2.1.1. Tính bền cơ học đất

2.2.1.2. Phương pháp xác định mức độ đóng váng và kết cứng của đất

[FONT="]2.2.1.3. Thành phần cơ giới đất

[FONT="]2.2.1.4. Dung trọng 33

[FONT="]2.2.2. Các chỉ tiêu phân tích hóa học

[FONT="]2.2.2.1. pH

[FONT="]2.2.2.2 Chất hữu cơ

[FONT="]CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ THẢO LUẬN

[FONT="]3.1. Đặc điểm canh tác cam, quýt tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp .

[FONT="]3.2. Tính chất đất trồng cam, quýt tại các vị trí nghiên cứu

[FONT="]3.2.1. Tính chất hóa học đất

[FONT="]3.2.1.1. pHH2O

[FONT="]3.2.1.2. pHKCl

[FONT="]3.2.1.3. Chất hữu cơ

[FONT="]3.2.2. Tính chất vật lý đất

[FONT="]3.2.2.1. Thành phần cơ giới đất

[FONT="]3.2.2.2. Đặc điểm của dung trọng đất trồng cam, quýt

[FONT="]3.2.2.3. Đánh giá tính bền cấu trúc đất trồng cam, quýt

[FONT="]3.2.2.4. Đánh giá mức độ đóng váng, kết cứng bề mặt đất trồng cam, quýt

[FONT="]3.3. Sự tương quan giữa tính bền đoàn lạp và các đặc tính của đất trồng cam, quýt tại vị trí nghiên cứu

[FONT="]3.3.1. Sự tương quan giữa tính bền đoàn lạp và % cấp hạt sét

[FONT="]3.3.2. Sự tương quan giữa tính bền đoàn lạp và % cát và thịt

[FONT="]3.3.3. Sự tương quan giữa tính bền đoàn lạp và % thịt

[FONT="]3.3.4. Sự tương quan giữa tính bền đoàn lạp và hàm lượng chất hữu cơ

[FONT="]3.3.5. Sự tương quan giữa hàm lượng chất hữu cơ và tính thấm của đất

[FONT="]3.3.6. Sự tương quan gữa tính bền đoàn lạp và tính thấm nước của lớp váng (Ks)

[FONT="]3.3.7. Sự tương quan giữa tính bền đoàn lạp và thời gian tối thiểu làm cho đất [FONT="]bị đóng váng (Tmin)

[FONT="]3.3.8. Sự tương quan giữa hàm lượng chất hữu cơ và độ cứng của lớp váng khi [FONT="]khô (RR)

[FONT="]CHƯƠNG 4

[FONT="]KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

[FONT="]4.1. KẾT LUẬN

[FONT="]4.2. KIẾN NGHỊ .

[FONT="]TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp
 • Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Đánh giá độ phì vật lý hoá học của vùng đất ...

Upload: huutin86nh

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 454
Lượt tải: 16

Đánh giá hiện trạng sản xuất và so sánh hiệu ...

Upload: ngoquanvnp

📎 Số trang: 127
👁 Lượt xem: 474
Lượt tải: 17

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ...

Upload: kuckupr

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 740
Lượt tải: 18

Ảnh hưởng của phân hữu cơ trong việc cải ...

Upload: duy_khung1907

📎 Số trang: 51
👁 Lượt xem: 570
Lượt tải: 16

Phân tích và đánh giá thực trạng lao động và ...

Upload: ngoctrang2304

📎 Số trang: 106
👁 Lượt xem: 348
Lượt tải: 16

Đánh giá hiệu quả canh tác trên đất dốc ở ...

Upload: baohoa_vn

📎 Số trang: 146
👁 Lượt xem: 444
Lượt tải: 17

Đánh giá hiệu quả canh tác trên đất dốc ở ...

Upload: phaleaoanh776

📎 Số trang: 146
👁 Lượt xem: 422
Lượt tải: 16

Đánh giá tiềm năng nuôi tôm thẻ chân trắng ...

Upload: manh_cuong2881

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 367
Lượt tải: 16

Đánh giá tiềm năng nuôi tôm thẻ chân trắng ...

Upload: hg_manly2510

📎 Số trang: 69
👁 Lượt xem: 417
Lượt tải: 16

Đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển ...

Upload: phongtth

📎 Số trang: 88
👁 Lượt xem: 339
Lượt tải: 16

Đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển ...

Upload: ngoctrader

📎 Số trang: 85
👁 Lượt xem: 312
Lượt tải: 16

Nghiên cứu một số đặc điểm dinh dưỡng và tập ...

Upload: laizhonghou

📎 Số trang: 41
👁 Lượt xem: 165
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn ...

Upload: nguyenthethienbcl

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 613
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Nông Lâm nghiệp
Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp CẤU TRÚC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MỞ ĐẦU [FONT=&quot]CHƯƠNG I . [FONT=&quot]CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN [FONT=&quot]ĐOÀN LẠP VÀ MỨC ĐỘ ĐÓNG VÁNG, KẾT CỨNG BỀ MẶT ĐẤT [FONT=&quot]1.1. Các tính chất vật lý đất trên đất zip Đăng bởi
5 stars - 232579 reviews
Thông tin tài liệu 53 trang Đăng bởi: nguyenthethienbcl - 29/07/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/07/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đánh giá đặc tính vật lý hóa học đất vườn trồng cam quýt ở huyện Lai Vung Đồng Tháp