Tìm tài liệu

Giam sat cua Quoc hoi doi voi hoat dong xet xu cua Toa an nhan dan

Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân

Upload bởi: tunguyen_vnfu

Mã tài liệu: 78728

Số trang: 95

Định dạng: docx

Dung lượng file: 546 Kb

Chuyên mục: Kinh tế nông nghiệp

Info

Trong bộ máy nhà nước nói riêng và trong hệ thống chính trị nói chung ở Việt Nam hiện nay, Tòa án nhân dân (TAND) có một vị trí đặc biệt quan trọng. Với những đặc trưng của hoạt động xét xử, hệ thống tòa án có khả năng đem đến cho các bên tranh tụng sự công bằng, góp phần thiết lập trật tự xã hội. Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống tòa án cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu những nguyên tắc sống còn của hoạt động tố tụng không được bảo đảm. Khi đó, không những quyền lợi chính đáng của các đương sự không được bảo đảm, mà uy tín của Nhà nước cũng bị giảm sút.

Trước tình hình trên, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ ba (khóa VIII), Đảng đã đặt vấn đề tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội, trong đó có giám sát hoạt động xét xử của TAND. Tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XI năm 2003, Quốc hội đã thông qua Luật hoạt động giám sát. Đây là đạo luật rất quan trọng, thể chế hóa đường lối của Đảng và cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước, về trình tự, thủ tục thẩm quyền giám sát của Quốc hội nói chung và hoạt động xét xử của hệ thống tòa án nói riêng. Trên cơ sở đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, những năm qua công tác giám sát của Quốc hội đối với công tác xét xử của Tòa án đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Thông qua hoạt động giám sát giúp cho hoạt động xét xử của Tòa án, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật hơn, tránh được những oan, sai trong xét xử... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát của Quốc hội đối với công tác xét xử của TAND cũng còn nhiều bất cập như: hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ này còn thiếu tính cụ thể. Công tác giám sát còn mang tính thời điểm, không thường xuyên. Kiến thức pháp luật nói chung và kiến thức pháp luật tố tụng nói riêng của các đại biểu đi giám sát còn hạn chế và không đồng đều… Tất cả những điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả, chất lượng đối với công tác giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của TAND. Vì lẽ đó việc nghiên cứu một cách tương đối toàn diện có hệ thống về giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của TAND ở Việt Nam là yêu cầu bức xúc, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Kết cấu của luận văn:

Chương 1: Cơ sở lý luận về giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân

Chương 2: Thực trạng giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của tòa án nhân dân

Chương 3: giải pháp bảo đảm giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

  mở Đầu

   

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Trong bộ máy nhà nước nói riêng và trong hệ thống chính trị nói chung ở Việt Nam hiện nay,Tũa án nhân dân (TAND) có một vị trí đặc biệt quan trọng. Với những đặc trưng của hoạt động xét xử, hệ thống tũa án có khả năng đem đến cho các bên tranh tụng sù công bằng, góp phần thiết lập trật tự xã hội. Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống tũa án cũng tiềm Èn nhiều nguy cơ nếu những nguyên tắc sống còn của hoạt động tè tông không được bảo đảm. Khi đó, không những quyền lợi chính đáng của các đương sự không được bảo đảm, mà uy tín của Nhà nước cũng bị giảm sút.

  Trước tình hình trên, tại Hội nghị Ban ChÊp hành Trung ương lần thứ ba (khúa VIII), Đảng đã đặt vấn đề tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội, trong đó có giám sát hoạt động xét xử củaTAND. Tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khúa XI năm 2003, Quốc hội đã thông qua Luật hoạt động giám sát. Đây là đạo luật rất quan trọng, thể chế húa đường lối của Đảng và cụ thể húa các quy định của Hiến pháp, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước, về trình tự, thủ tục thẩm quyền giám sát của Quốc hộinói chung và hoạtđộng xét xử của hệ thống tũa án nói riêng.Trên cơ sở đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, những năm qua công tác giám sát của Quốc hội đối với công tác xét xử của Tũa án đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Thông qua hoạt động giám sát giúp cho hoạt động xét xử của Tũa án, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật hơn, tránh được những oan, sai trong xét xử... Tuy nhiên, bên cạnh những kết qu đạt được, hoạt động giám sát của Quốc hộiđối với công tác xét xử của TAND còng còn nhiều bất cập như: hệ thốngpháp luật điều chỉnh quan hệ này còn thiếu tính cụ thể. Công tác giám sát còn mang tính thời điểm, không thường xuyên. Kiến thức pháp luật nói chung và kiến thức pháp luật tè tông nói riêng của các đại biểu

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân
 • Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân ...

Upload: anhdung10801

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 1010
Lượt tải: 16

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các ...

Upload: quanledinh

📎 Số trang: 47
👁 Lượt xem: 522
Lượt tải: 16

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát tối cao ...

Upload: canhtoan305

📎 Số trang: 122
👁 Lượt xem: 433
Lượt tải: 16

Thực trạng và phương hướng hoàn thiện hoạt ...

Upload: nguyentrungsiac

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 2620
Lượt tải: 16

Thực trạng và phương hướng hoàn thiện hoạt ...

Upload: letsreadpls

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 583
Lượt tải: 16

Quyền giám sát của Quốc hội

Upload: ankieuan

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 484
Lượt tải: 16

chức năng giám sát của Quốc hội

Upload: mrfullmuc

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 449
Lượt tải: 16

Mối quan hệ giữa pháp luật và luật tục ÊĐê ...

Upload: hayhonghot

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 890
Lượt tải: 16

Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả ...

Upload: dungnq73

📎 Số trang: 122
👁 Lượt xem: 610
Lượt tải: 16

Mối quan hệ giữa Chủ tịch nước và Quốc hội ...

Upload: goaphuaoden68

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 4359
Lượt tải: 24

Tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân

Upload: haihahoang

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 888
Lượt tải: 18

Chức năng giám sát được xác định là chức ...

Upload: lethuylanhuong

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 867
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét ...

Upload: tunguyen_vnfu

📎 Số trang: 95
👁 Lượt xem: 698
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân Trong bộ máy nhà nước nói riêng và trong hệ thống chính trị nói chung ở Việt Nam hiện nay, Tòa án nhân dân (TAND) có một vị trí đặc biệt quan trọng. Với những đặc trưng của hoạt động xét xử, hệ thống tòa án có khả năng đem đến cho các bên tranh docx Đăng bởi
5 stars - 78728 reviews
Thông tin tài liệu 95 trang Đăng bởi: tunguyen_vnfu - 22/12/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/12/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân