Tìm tài liệu

Mot so bien phap quan ly giao duc hoa nhap tre CPTTT trong cac truong MN

Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN

Upload bởi: hotihung

Mã tài liệu: 176077

Số trang: 137

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Giáo dục mầm non

Info

Chương I: Cơ sở lý luận của quản lý GDHN trẻ CPTTT ở các trường MN

Chương II: Thực trạng QL GDHN trẻ CPTTT trong các trường MN ở Hà Nội

Chương III: Một số biện pháp QL GDHN trẻ CPTTT ở các trường MN tại thành phố Hà Nội

Chương I: Cơ sở lý luận của quản lý GDHN trẻ CPTTT ở các trường MN

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

  Mở đầu

   

  I. Lý do chọn đề tài:

   

  Chưa bao giờ người ta lại nói nhiều đến yếu tố con người và vai trò của giáo dục nh­ hiện nay. Người ta còng cho rằng giáo dục là chiếc chìa khoá vàng tiến vào tương lai, mét nước nghèo cũng có thể phát triển được miễn là nó đầu tư đầy đủ vào vốn con người. Mà đầu tư vào vốn con người tức là đầu tư vào văn hoá, giáo dục. Ông Tony Blair, thủ tướng Anh khi được đề nghị nói ba từ quan trọng nhất hiện nay thì ông đã trả lời: "Education, Education and Education" (Giáo dục, giáo dục và giáo dục). Qua đó có thể thấy được vai trò vô cùng quan trọng của giáo dục, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, với xu thế toàn cầu hoá, khi cuộc cách mạng khoa học công nghệ làm chuyển biến nền kinh tế, làm xuất hiện bộ phận kinh tế tri thức. Hiểu rõ vai trò đó của giáo dục, Đảng ta còng nêu rõ “Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục - đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững” (Nghị quyết Trung ương Đảng khoá VIII). Tuy nhiên, đi đôi với sự phát triển giáo dục, chúng ta còn thực hiện sự công bằng trong giáo dục. Có thể nói vấn đề công bằng giáo dục được coi là trọng tâm và là nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục. Chính vỡ lẽ đó, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến những người thiệt thòi trong xã hội, nhất là đối với trẻ em trong đó có trẻ em bị khuyết tật về thể chất, tinh thần. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành pháp lệnh về người tàn tật (1998) và ký Lệnh công bố ngày 8 tháng 8 năm 1998. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/ 1999/ NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 1999, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh về người tàn tật.               Tuy nhiªn, ®i ®«i víi sù ph¸t triÓn gi¸o dôc, chóng ta cßn thùc hiÖn sù c«ng b»ng trong gi¸o dôc. Cã thÓ nãi vÊn ®Ò c«ng b»ng gi¸o dôc ®­îc coi lµ träng t©m vµ lµ nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ngµnh gi¸o dôc. ChÝnh v× lÏ ®ã, §¶ng vµ nhµ n­íc ta lu«n quan t©m ®Õn nh÷ng ng­êi thiÖt thßi trong x· héi, nhÊt lµ ®èi víi

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN
 • Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Môt số biện pháp giáo dục trẻ mầm non bảo vệ ...

Upload: abantincay

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 33269
Lượt tải: 286

Biện pháp rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho ...

Upload: manila10php

📎 Số trang: 104
👁 Lượt xem: 1732
Lượt tải: 17

Một số biện pháp nâng cao khả năng thể hiện ...

Upload: hoainam0307

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 7577
Lượt tải: 24

Một số biện pháp nâng cao khả năng thể hiện ...

Upload: anhoe33

📎 Số trang: 38
👁 Lượt xem: 993
Lượt tải: 17

Một số biện pháp nâng cao khả năng thể hiện ...

Upload: phuoctrandai

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 531
Lượt tải: 21

Một số biện pháp tổ chức hướng dẫn trò chơi ...

Upload: phong_lan_tim_142

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 20182
Lượt tải: 56

Một số biện pháp tổ chức hướng dẫn trò chơi ...

Upload: bichthuy12345

📎 Số trang: 60
👁 Lượt xem: 1501
Lượt tải: 18

Một số biện pháp tổ chức nâng cao hiệu quả ...

Upload: dieugianditrendoi

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 17000
Lượt tải: 54

Một số biện pháp kích thích hứng thú nhận ...

Upload: hungnguyenvan15

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 898
Lượt tải: 21

Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường ...

Upload: trungdelphi

📎 Số trang: 101
👁 Lượt xem: 1447
Lượt tải: 19

Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường ...

Upload: tvhung006

📎 Số trang: 101
👁 Lượt xem: 1840
Lượt tải: 24

Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường ...

Upload: nvn_hn

📎 Số trang: 98
👁 Lượt xem: 1130
Lượt tải: 21

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập ...

Upload: hotihung

📎 Số trang: 137
👁 Lượt xem: 1135
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Sư phạm Giáo dục mầm non
Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN Chương I: Cơ sở lý luận của quản lý GDHN trẻ CPTTT ở các trường MN Chương II: Thực trạng QL GDHN trẻ CPTTT trong các trường MN ở Hà Nội Chương III: Một số biện pháp QL GDHN trẻ CPTTT ở các trường MN tại thành phố Hà Nội Chương I: Cơ sở lý luận của docx Đăng bởi
5 stars - 176077 reviews
Thông tin tài liệu 137 trang Đăng bởi: hotihung - 25/06/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/06/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Một số biện pháp quản lý giáo dục hoà nhập trẻ CPTTT trong các trường MN