Tìm tài liệu

Van dung ly thuyet tam bien de khac phuc loi chinh ta cho hoc sinh tieu hoc Da Nang

Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng

Upload bởi: yeu_vnck

Mã tài liệu: 127810

Số trang: 176

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Giáo dục tiểu học

Info

1. Ngôn ngữ đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống của mỗi cộng đồng dân tộc cũng như với mỗi người. Trong xã hội, một ngôn ngữ văn hoá không thể không có chính tả thống nhất. Bởi vì chính tả có thống nhất thì việc giao tiếp bằng ngôn ngữ mới thuận lợi giữa các địa phương trong một nước cũng như giữa các thời đại, các thế hệ với nhau. Chính tả thống nhất biểu hiện trình độ phát triển văn hoá của một dân tộc. Vì chính tả có tầm quan trọng như vậy nên bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng rất chú trọng đến việc dạy cho học sinh nắm và xem đó là chìa khoá để “đọc thông, viết thạo” ngôn ngữ của dân tộc mình.

2. Đất nước ta đang ngày càng đổi mới với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Công cuộc đổi mới này đã chi phối ngành giáo dục, đòi hỏi ngành phải có những thay đổi cho phù hợp. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra những đường lối và chính sách nhằm đổi mới việc đào tạo, giáo dục con người ở mọi ngành học, bậc học. Văn kiện hội nghị lần thứ hai của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đã chỉ rõ:

“Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, bảo đảm điều kiện thời gian tự học, tự đào tạo thường xuyên và rộng khắp trong toàn dân, nhất là thanh niên. Tăng cường tự lực của học sinh để giải quyết các vấn đề trong chương trình giáo dục và đào tạo”. [41, 4]

Để thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giáo dục đã có những bước chuyển mình đáng kể. Điều này được thể hiện thông qua việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa nhằm đổi mới căn bản về phương pháp giáo dục. Cốt lõi của phương pháp đó là: phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.

Kết cấu đề tài:

Chương I: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc khắc phục lỗi chính tả theo lý thuyết tâm biên

Chương II: Hệ thống bài tập chính tả phương ngữ cho học sinh thành phố Đà Nẵng

Chương III: Thực nghiệm sư phạm

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • MỞ ĐẦU

  I. Lý DO CHọN Đề TàI

  1.Ngôn ngữ đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống của mỗi cộng đồng dân tộc còng nh­ với mỗi người.Trong xã hội, một ngôn ngữ văn hoá không thể không có chính tả thống nhất. Bởi vì chính tả có thống nhất thì việc giao tiếp bằng ngôn ngữ mới thuận lợi giữa các địa phương trong mét nước còng nh­ giữa các thời đại, các thế hệ với nhau. Chính tả thống nhất biểu hiện trình độ phát triển văn hoá của một dân tộc. Vì chính tả có tầm quan trọng nh­ vậy nên bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng rất chú trọng đến việc dạy cho học sinh nắm và xem đó là chìa khoá để “đọc thông, viết thạo” ngôn ngữ của dân tộc mình.

  2.Đất nước ta đang ngày càng đổi mới với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Công cuộc đổi mới này đã chi phối ngành giáo dục, đòi hỏi ngành phải có những thay đổi cho phù hợp. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra những đường lối và chính sách nhằm đổi mới việc đào tạo, giáo dục con người ở mọi ngành học, bậc học. Văn kiện hội nghị lần thứ hai của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đã chỉ rõ:

                “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, bảo đảm điều kiện thời gian tự học, tự đào tạo thường xuyên và rộng khắp trong toàn dân, nhất là thanh niên. Tăng cường tự lực của học sinh để giải quyết các vấn đề trong chương trình giáo dục và đào tạo”. [41, 4]

                Để thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giáo dục đã có những bước chuyển mình đáng kể. Điều này được thể hiện thông qua việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa nhằm đổi mới căn bản về phương pháp giáo dục. Cốt lõi của phương pháp đó là: phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
 • Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Xây dựng bài tập chính tả cho học sinh lớp 2 ...

Upload: saigon201001

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 1429
Lượt tải: 16

Ứng dụng phần mềm công cụ trong dạy học cắt ...

Upload: nguyentrang1402

📎 Số trang: 120
👁 Lượt xem: 1190
Lượt tải: 18

Phiếu thăm dò ý kiến ( dành cho học sinh ...

Upload: gianghoangsos

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 3550
Lượt tải: 21

Phiếu thăm dò ý kiến của giáo viên và học ...

Upload: babyheo2004

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 1894
Lượt tải: 20

Các biện pháp quản lý chất lượng học tập của ...

Upload: thanhan2005t

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 2065
Lượt tải: 18

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh ...

Upload: tranquy_bn06

📎 Số trang: 150
👁 Lượt xem: 596
Lượt tải: 16

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh ...

Upload: thuylhi

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh ...

Upload: tanhbom

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 489
Lượt tải: 16

Phiếu điều tra: Việc trang bị và sử dụng ...

Upload: hoangtheanhhungyen

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 1682
Lượt tải: 24

Hình thành và rèn luyện tư duy logic cho học ...

Upload: stockstox

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 5805
Lượt tải: 49

Biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng công ...

Upload: nghoanthanh

📎 Số trang: 127
👁 Lượt xem: 864
Lượt tải: 18

Một số ví dụ để rèn luyện thao tác tư duy ...

Upload: vuonghv

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 1820
Lượt tải: 20

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi ...

Upload: yeu_vnck

📎 Số trang: 176
👁 Lượt xem: 976
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Sư phạm Giáo dục tiểu học
Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng 1. Ngôn ngữ đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống của mỗi cộng đồng dân tộc cũng như với mỗi người. Trong xã hội, một ngôn ngữ văn hoá không thể không có chính tả thống nhất. Bởi vì chính tả có thống nhất thì việc giao tiếp bằng ngôn ngữ mới docx Đăng bởi
5 stars - 127810 reviews
Thông tin tài liệu 176 trang Đăng bởi: yeu_vnck - 20/02/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/02/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng