Tìm tài liệu

Xay dung va su dung bai giang dien tu chuong I phan di truyen hoc Sinh hoc 12 Ban co ban theo huong tich hop truyen thong da phuong tien

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện

Upload bởi: lineangel

Mã tài liệu: 129762

Số trang: 100

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Sư phạm sinh học

Info

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá với mục tiêu đến năm 2020 sẽ từ một nước nông nghiệp về cơ bản trở thành nước công nghiệp, hội nhập với cộng đồng quốc tế. Để hoàn thành mục tiêu đó, trước sự phát triển nhanh, mạnh với tốc độ mang tính bùng nổ của khoa học công nghệ thể hiện qua sự ra đời của nhiều lí thuyết, thành tựu mới cũng như khả năng ứng dụng chúng vào thực tế cao, đòi hỏi con người Việt Nam phải có kiến thức sâu rộng, tư duy năng động , sáng tạo, có khả năng thích ứng cao trong mọi lĩnh vực. Giáo dục là một bộ phận của xã hội buộc cũng phải có những thay đổi để phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

Đổi mới toàn diện giáo dục ở các cấp học có liên quan đến rất nhiều lĩnh vực như đổi mới chương trình, đổi mới SGK, đổi mới phương pháp dạy và học... Tuy nhiên, những đổi mới này có đem lại hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào PPDH của người GV

Định hướng đổi mới PPDH đã được xác định trong nghị quyết TW 2 khoá VIII (12/1996) là: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục và đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho HS, nhất là sinh viên đại học, phát triển mạnh mẽ phong trào tự học, tự đào tạo thường xuyên và rộng khắp trong toàn dân” [12]

Định hướng trên đã được thể hiện rõ trong mục 2 điều 28 Luật giáo dục nước CHXHCN Việt Nam 2005: “ Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học , khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kĩ năng rèn vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS” [21]

Để thực hiện chủ trương trên thì một trong những tiếp cận hiện đại là ứng dụng những thành tựu của CNTT trong giáo dục. Chỉ thị 58 – CT/TW của bộ chính trị ngày 17/10/2000 đã chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục là: “...Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác giáo dục và đào tạo ở mọi cấp học, bậc học, ngành học” [4],[15]. Tiếp theo, chỉ thị số 29/2001/CT Bộ giáo dục và đào tạo cũng đã đưa ra mục tiêu cụ thể: “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo ... theo hướng sử dụng CNTT như một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho đổi mới phương pháp giáo dục, học tập ở tất cả các môn học”[5],[15]

Luận văn gồm 3 phần: ngoài phần mở đầu và phần kết luận, phần nội dung nghiên cứu gồm có 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài

Chương 2: Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I - phần di truyền học, Sinh học 12 cơ bản theo hướng TH TTĐPT

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương ...

Upload: bangcai94

📎 Số trang: 110
👁 Lượt xem: 684
Lượt tải: 16

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương ...

Upload: nhocdiep86

📎 Số trang: 96
👁 Lượt xem: 664
Lượt tải: 16

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử Chương ...

Upload: october2316

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 624
Lượt tải: 16

Sử dụng phương pháp Graph để dạy học phần di ...

Upload: Diepnaga

📎 Số trang: 117
👁 Lượt xem: 1092
Lượt tải: 16

sử dụng phương pháp Graph trong dạy học phần ...

Upload: Xlighl

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 1648
Lượt tải: 16

sử dụng phương pháp Graph trong dạy học phần ...

Upload: yaproho

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 2028
Lượt tải: 22

Tổ chức các hoạt động học tập khám phá nhằm ...

Upload: incomviet

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 1590
Lượt tải: 18

Điều tra sự đa dạng về thành phần loài côn ...

Upload: zTonyz

📎 Số trang: 64
👁 Lượt xem: 380
Lượt tải: 1

RÈN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG HỌC TẬP CHO HỌC ...

Upload: phamthihoa20121993@gmail.com

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 172
Lượt tải: 4

Vận dụng tiếp cận hằng số sinh học trong dạy ...

Upload: trungsb2005

📎 Số trang: 96
👁 Lượt xem: 859
Lượt tải: 16

Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua ...

Upload: Wingchunvnese

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 950
Lượt tải: 16

Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua ...

Upload: thehc79

📎 Số trang: 59
👁 Lượt xem: 1581
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương ...

Upload: lineangel

📎 Số trang: 100
👁 Lượt xem: 682
Lượt tải: 19

CHUYÊN MỤC

Sư phạm Sư phạm sinh học
Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện Đất nước ta đang bước vào giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá với mục tiêu đến năm 2020 sẽ từ một nước nông nghiệp về cơ bản trở thành nước công nghiệp, hội nhập với cộng đồng quốc tế. Để hoàn thành mục tiêu đó, trước sự phát triển nhanh, mạnh docx Đăng bởi
5 stars - 129762 reviews
Thông tin tài liệu 100 trang Đăng bởi: lineangel - 08/02/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 08/02/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương I phần di truyền học Sinh học 12 Ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện