Tìm tài liệu

Do hoa may tinh la mot trong cac linh vuc ma nganh tin hoc quan tam va da duoc dua vao chuong trinh dao tao chinh khoa cho nganh tin hoc tai cac truong Dai hoc

Info

Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học. Nội dung chủ yếu của môn học là nghiên cứu các thuật toán, các kỹ thuật vẽ hình trên máy tính, giúp sinh viên có thể xây dựng các phần mềm về đồ hoạ máy tính.

Là sinh viên Cao đẳng tin học, chúng em cũng được tiếp xúc làm quen với một số kỹ thuật đồ hoạ trên máy vi tính thông qua các bài giảng và giáo trình do Thày Dương Viết Thắng biên soạn. Với kiến thức còn nhiều hạn chế nên ở đề tài này mục tiêu của chúng em chủ yếu là vận dụng một số kiến thức học được đưa vào vận dụng thực tế thông qua bài tập lớn.

Trong phần Những bài tập lớn Đồ hoạ, nhóm chúng em thực hiện đề II bao gồm cả Đồ hoạ phẳng và Đồ hoạ không gian. Nội dung đề tài cụ thể gồm:

Đồ hoạ phẳng:

1. Vẽ đồ thị hàm bậc ba / bậc nhất lên cửa sổ (c1,h1,c2,h2).

2. Vẽ đồ thị hàm số theo tham số x=f1(t), y=f2(t) lên cửa sổ (c1,h1,c2,h2). (*)

3. Vẽ đồ thị hàm số độc cực r=f() lên cửa sổ (c1,h1,c2,h2). (*)

4. Vẽ hình sao n cánh tự quay quanh tâm lên cửa sổ (c1,h1,c2,h2). (*)

Đồ hoạ không gian:

1. Vẽ khối đa diện đều có phân biệt nét khuất.

Trong đề tài, có một số mục đánh dấu (*) chúng em không giải thích còn lại phần giải thích của chúng em kèm sau mỗi thủ tục của chương trình. Trong báo cáo này chúng em có mô tả các thủ tục vẽ bằng một số hình ảnh minh hoạ cho thêm phần sinh động ( Hình ảnh minh hoạ ở cuối báo cáo).

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

  BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN ĐỒ HOẠ

  ĐỀ TÀI II

  I/ Giới thiệu đề tài:

                Đồ hoạ máy tính là mét trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học. Nội dung chủ yếu của môn học là nghiên cứu các thuật toán, các kỹ thuật vẽ hình trên máy tính, giúp sinh viên có thể xây dựng các phần mềm về đồ hoạ máy tính.

                Là sinh viên Cao đẳng tin học, chúng em cũng được tiếp xúc làm quen với mét sè kỹ thuật đồ hoạ trên máy vi tính thông qua các bài giảng và giáo trình do Thày Dương Viết Thắng biên soạn. Với kiến thức còn nhiều hạn chế nên ở đề tài này mục tiêu của chúng em chủ yếu là vận dụng mét sè kiến thức học được đưa vào vận dụng thực tế thông qua bài tập lớn.

                Trong phần Những bài tập lớn Đồ hoạ, nhóm chúng em thực hiện đề II bao gồm cả Đồ hoạ phẳng và Đồ hoạ không gian. Nội dung đề tài cụ thể gồm:

   

                              Đồ hoạ phẳng:

                1. Vẽ đồ thị hàm bậc ba / bậc nhất lên cửa sổ (c1,h1,c2,h2).

                2. Vẽ đồ thị hàm số theo tham số x=f1(t), y=f2(t) lên cửa sổ (c1,h1,c2,h2). (*)

                3. Vẽ đồ thị hàm số độc cực r=f(j) lên cửa sổ (c1,h1,c2,h2). (*)

                4. Vẽ hình sao n cánh tù quay quanh tâm lên cửa sổ (c1,h1,c2,h2). (*)

   

                              Đồ hoạ không gian:

                1. Vẽ khối đa diện đều có phân biệt nét khuất.

               

  Trong đề tài, có mét số mục đánh dấu (*) chúng em không giải thích còn lại phần giải thích của chúng em kèm sau mỗi thủ tục của chương trình. Trong báo cáo này chúng em có mô tả các thủ tục vẽ bằng mét sè hình ảnh minh hoạ cho thêm phần sinh động ( Hình ảnh minh hoạ ở cuối báo cáo).

   

  II/ Unit chương trình:

   

  Unit  UnitDT2;

  Interface

  Var c,h,d,C1,h1,c2,m,h2,Co,Ho,Xn,Yn,R2,R1,mau,goc:Integer;

      X0,DE,Y0,x2,x1,y2,y1:Real;

      XA,YA,ZA, XB,YB,ZB, XC,YC,ZC, XD,YD,ZD,Xe,Ye,Ze,Xf,Yf,Zf,Xg,Yg,Zg,Xh,Yh,Zh:REAL;

      Phi,Theta,t,Tmax,Rho,Kx,Ky,R3,RR3,a,b,cx,E,Anfa,Beta,ax,bx:Real;

      ch:char;

      stv ,Td:String;

      Procedure MhDoHoa;

      Procedure Chu_Bong(c,h,Font,Huong,KThuoc,Mauc,Maub,v:Integer;Tde:string);

      Procedure Beep;

      Procedure Chu_Chay;

      Procedure About;

      Procedure Gwrite(Var c,h:Integer;St:String);

      Procedure Gwriteln(Var c,h:Integer;St:String);

      Procedure Gread(Var c,h:Integer;Var luu:String);

      Procedure Greadln(Var c,h:Integer;Var luu:String);

      Procedure Cuaso(C1,H1,C2,H2,Mau_tr,Mau_d,Mau_n,V:Integer);

      Procedure Menu_doc(K:Integer);

      Procedure Menu_Ngang(K:Integer);

      Procedure Projec(x,y,z:real;Var XProj,YProj:real);

      Procedure KGMoveto(x,y,z:real);

      Procedure KGPutPixel(x,y,z:real;color:byte);

               

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học
 • Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học
 • Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học
 • Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học
 • Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học
 • Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học
 • Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học
 • Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học
 • Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học
 • Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học
 • Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học
 • Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học
 • Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học
 • Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học
 • Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

đồ hoạ máy tính và hiện thực ảo

Upload: ngandp

📎 Số trang: 49
👁 Lượt xem: 1183
Lượt tải: 16

Đồ hoạ phẳng và Đồ hoạ không gian

Upload: robinsonquoc

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 673
Lượt tải: 18

Vai trò của nhà thiết kế đồ họa trong quảng ...

Upload: lad_7987

📎 Số trang: 50
👁 Lượt xem: 2208
Lượt tải: 29

Nghệ thuật Đồ hoạ

Upload: muabongsung

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 1599
Lượt tải: 28

Tìm hiểu về nghệ thuật Đồ hoạ

Upload: phamtuephuong

📎 Số trang: 43
👁 Lượt xem: 794
Lượt tải: 18

:Tìm hiểu chung về nghệ thuật Đồ hoạ

Upload: hunglinhnguyen1512

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 890
Lượt tải: 16

Các yếu tố chi phối sự hình thành và phát ...

Upload: hat9488

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 4713
Lượt tải: 22

Đồ án tốt nghiệp chi tiết Thân bơm cánh gạt.

Upload: thanhviet90000

📎 Số trang: 75
👁 Lượt xem: 1146
Lượt tải: 16

Nghiên cứu tạo dáng điện thoại di động

Upload: ntyen

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 620
Lượt tải: 16

Xây dựng một website nhằm quảng cáo trực ...

Upload: dautudaihan

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 689
Lượt tải: 23

báo cáo thực tập tổng hợp của một tổ chức tư ...

Upload: tranminhnghia131181

📎 Số trang: 65
👁 Lượt xem: 969
Lượt tải: 16

Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty

Upload: phamminhtien88

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 561
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ...

Upload: dukichlang

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 854
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Văn hóa nghệ thuật Thiết kế đồ họa
Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học. Nội dung chủ yếu của môn học là nghiên cứu các thuật toán, các kỹ thuật vẽ hình trên docx Đăng bởi
5 stars - 47694 reviews
Thông tin tài liệu 22 trang Đăng bởi: dukichlang - 01/02/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 01/02/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học