Bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Mã tài liệu: 339429 Số trang: 1 Định dạng: doc

Mô tả

BÀI THU HOẠCHHỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐCLẦN THứ XI CỦA ĐẢNGHọ và tên: ………………..Chức vụ: ………………….Đơn vị: …………………..Câu hỏi: Qua tiếp thu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; chương trình hành động của Huyện ủy. Nội dung nào đồng chí cần quan tâm nhiều nhất? Đồng chí có đề xuất những giải pháp gì để lĩnh vực công tác hiện nay của đồng chí đạt hiệu quả cao, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết?Bài làm Qua tiếp thu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; chương trình hành động của Huyện ủy. Nội dung mà tôi quan tâm nhiều nhất là: 1. Hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chánh. 2. Phát triển nhanh nguồn nhân lực. Nhất là...
Xem thêm

Mã tài liệu 339429

Danh sách sản phẩm xem gần đây