Sơ lược về nền giáo dục Việt Nam và một số nước trên thế giới

Mã tài liệu: 609218 Số trang: 228 Định dạng: pdf

Mô tả

Cuốn sách gồm 228 trang nội dụng cụ thể như sau: CHƯƠNG I - SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM i.Quá trình phát triển giáo dục- Những mốc lịch sử và sự kiện quan trọng ii. Cơ cấu quản lý giáo dục ở Việt Nam iii. hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam hiện nay iV. Những thách thức đối với giáo dục Việt Nam V. Cải cách giáo dục là yêu cầu tất yếu - Phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 Vi. Phụ lục CHƯƠNG II - SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ CẢI CÁCH GIÁO DỤC CỦA MỘT SỐ NƯỚC Ở KHU VỰC CHÂU Á a. Giáo dục Trung Quốc i. Sơ lược quá trình phát triển của nền giáo dục trung Quốc ii. Cơ cấu quản lý giáo dục iii. Khái quát hệ thống giáo dục trung Quốc iV. Những cải...
Xem thêm

Mã tài liệu 609218

Thanh toán qua MyAladdinz hoàn tiền 80% và cơ hội kiếm tiền affiliate
MyAladdinz là một ứng dụng cung cấp một nền tảng cho các chủ gian hàng và Khách hàng để đổi lấy các sản phẩm và dịch vụ bằng hệ thống đồng Gem. Mỗi khi bạn chi tiêu 1 khoản tiền nào đó cho một món hàng hay dịch vụ thì bạn sẽ nhận lại về 80% giá trị khoản tiêu đó.

Danh sách sản phẩm xem gần đây