Tìm tài liệu

Vai tro chu dao cua kinh te nha nuoc trong nen kinh te thi truong dinh huong XHCN o Viet Nam Thay giao huong dan

Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Thầy giáo hướng dẫn

Upload bởi: lequanghoi

Mã tài liệu: 117288

Số trang: 37

Định dạng: docx

Dung lượng file: 119 Kb

Chuyên mục: Chính trị học

Info

Thế kỉ XX là thế kỉ ghi đậm trong lịch sử loài người những dấu ấn cực kì sâu sắc. Đó là thế kỉ khoa học và công nghệ tiên tiến nhanh chưa từng thấy, giá trị sản xuất vật chất tăng hàng chục lần so với thế kỉ trước,kinh tế phát triển mạnh mẽ xen lẫn những cuộc khung hoảng lớn của CNTB thế giới và sự phân hoá gay gắt về giàu nghèo giữa các nước, các khu vực.Đó là thế kỉ diễn ra hai cuộc chiến tranh thế giới đẫm máu cùng hàng trăm cuộc xung đột vũ trang. Đó cũng là thế kỉ chứng kiến một phong trào cách mạng sâu rộng trên phạm vi toàn thế giới, với thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga- cuộc cách mạng mở ra thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH và thắng lợi cách mạng XH

CN ở một số nước châu Âu.

Đối với nước ta, thế kỉ XX là thế kỉ của những biến đổi to lớn, thế kỉ đấu tranh oanh liệt giành lại độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và xây dựng CN x•

hội, thế kỉ của những chiến công và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Với

thắng lợi giành được trong thế kỉ XX nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đ• trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đưòng XH

CN. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đ• bước vào thời kì đẩy

mạnh CNH-HĐH.

Trong TK XXI này sẽ tiếp tục có nhiều biến đổi . Khoa học và công nghệ sẽ có bước tiến nhảy vọt, kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất. Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp tiếp tục diễn ra gay gắt . Thế giới đứng trước vấn đề toàn cầu mà không một quốc gia riêng lẻ nào có thể tự giải quyết nếu không có sự hợp tác đa phương.

Những nét đổi mới ấy trong tình hình thế giới và khu vực tác động mạnh mẽ đến tình hình nước ta. Bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn thách thức. Đảng và nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước theo định hướng XHCN, đó chính là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Trong đó kinh tế nhà nước phát huy vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng và là công cụ để nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Kinh tế nhà nước là đòn bẩy nhanh tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triển. Chúng ta phải ngiên cứu về kinh tế nhà nước để phát huy vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Vì vậy đề tài kinh tế chính trị về “ Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” là một đề tài rất có ích đối với sinh viên trong việc nghiên cứu nó

Kết cấu đề tài:

Thế kỉ XX là thế kỉ ghi đậm trong lịch sử loài người những dấu ấn cực kì sâu sắc. Đó là thế kỉ khoa học và công nghệ tiên tiến nhanh chưa từng thấy, giá trị sản xuất vật chất tăng hàng chục lần so với thế kỉ trước,kinh tế phát triển mạnh mẽ xen lẫn những cuộc khung hoảng lớn của CNTB thế giới và sự phân hoá gay gắt về giàu nghèo giữa các nước, các khu vực.Đó là thế kỉ diễn ra hai cuộc chiến tranh thế giới đẫm máu cùng hàng trăm cuộc xung đột vũ trang. Đó cũng là thế kỉ chứng kiến một phong trào cách mạng sâu rộng trên phạm vi toàn thế giới, với thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga- cuộc cách mạng mở ra thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH và thắng lợi cách mạng XH

CN ở một số nước châu Âu.

Đối với nước ta, thế kỉ XX là thế kỉ của những biến đổi to lớn, thế kỉ đấu tranh oanh liệt giành lại độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và xây dựng CN x•

hội, thế kỉ của những chiến công và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Với

thắng lợi giành được trong thế kỉ XX nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đ• trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đưòng XH

CN. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đ• bước vào thời kì đẩy

mạnh CNH-HĐH.

Trong TK XXI này sẽ tiếp tục có nhiều biến đổi . Khoa học và công nghệ sẽ có bước tiến nhảy vọt, kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất. Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp tiếp tục diễn ra gay gắt . Thế giới đứng trước vấn đề toàn cầu mà không một quốc gia riêng lẻ nào có thể tự giải quyết nếu không có sự hợp tác đa phương.

Những nét đổi mới ấy trong tình hình thế giới và khu vực tác động mạnh mẽ đến tình hình nước ta. Bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn thách thức. Đảng và nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước theo định hướng XHCN, đó chính là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Trong đó kinh tế nhà nước phát huy vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng và là công cụ để nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Kinh tế nhà nước là đòn bẩy nhanh tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triển. Chúng ta phải ngiên cứu về kinh tế nhà nước để phát huy vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Vì vậy đề tài kinh tế chính trị về “ Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” là một đề tài rất có ích đối với sinh viên trong việc nghiên cứu nó

Kết cấu đề tài:

I.Sơ lược về tình hình kinh tế Việt Nam trong thời kì quá độ lên CNXH

II. Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. III. Những biện pháp tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước như điều kiện hiện nay.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

   

                LỜI NÓI ĐẦU

   

        Thế kỉ XX là thế kỉ ghi đậm trong lịch sử loài người những dấu Ên cực kì sâu sắc. Đó là thế kỉ khoa học và công nghệ tiên tiến nhanh chưa từng thấy, giá trị sản xuất vật chất tăng hàng chục lần so với thế kỉ trước, kinh tế phát triển mạnh mẽ xen lẫn những cuộc khung hoảng lớn của CNTB thế giới và sự phân hoá gay gắt về giàu nghèo giữa các nước, các khu vực. Đó là thế kỉ diễn ra hai cuộc chiến tranh thế giới đẫm máu cùng hàng trăm cuộc xung đột vò trang. Đó cũng là thế kỉ chứng kiến mét phong trào cách mạng sâu rộng trên phạm vi toàn thế giới, với thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga- cuộc cách mạng mở ra thời đại quá độ tõ CNTB lên CNXH và thắng lợi cách mạng XH

  CN ở mét sè nước châu Âu.

        Đối với nước ta, thế kỉ XX là thế kỉ của những biến đổi to lớn, thế kỉ đấu tranh oanh liệt giành lại độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và xây dựng CN xã

  hội, thế kỉ của những chiến công và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Với

  thắng lợi giành được trong thế kỉ XX nước ta tõ mét nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đưòng XH

  CN. Đất nước ta tõ mét nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kì đẩy

  mạnh CNH-HĐH.

        Trong TK XXI này sẽ tiếp tục có nhiều biến đổi . Khoa học và công nghệ sẽ có bước tiến nhảy vọt, kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất. Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp tiếp tục diễn ra gay gắt . Thế giới đứng trước vấn đề toàn cầu mà không một quốc gia riêng lẻ nào có thể tự giải quyết nếu không có sự hợp tác đa phương.

         Những nét đổi mới Êy trong tình hình thế giới và khu vực tác động mạnh mẽ đến tình hình nước ta. Bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn thách thức. Đảng và nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước theo định hướng XHCN, đó chính là nền kinh tế thị           trường định hướng XHCN. Trong đó kinh tế nhà nước phát huy vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng và là công cụ để nhà nước định

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Thầy giáo hướng dẫn
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Thầy giáo hướng dẫn
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Thầy giáo hướng dẫn
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Thầy giáo hướng dẫn
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Thầy giáo hướng dẫn
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Thầy giáo hướng dẫn
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Thầy giáo hướng dẫn
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Thầy giáo hướng dẫn
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Thầy giáo hướng dẫn
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Thầy giáo hướng dẫn
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Thầy giáo hướng dẫn
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Thầy giáo hướng dẫn
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Thầy giáo hướng dẫn
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Thầy giáo hướng dẫn
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Thầy giáo hướng dẫn
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Thầy giáo hướng dẫn
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Thầy giáo hướng dẫn
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Thầy giáo hướng dẫn
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Thầy giáo hướng dẫn
 • Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Thầy giáo hướng dẫn

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền KTTT ...

Upload: ppxuyen

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 573
Lượt tải: 16

Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN ...

Upload: vutn

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 562
Lượt tải: 16

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh ...

Upload: checkout39000

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 631
Lượt tải: 16

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh ...

Upload: boyfriendly83

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 491
Lượt tải: 16

Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó ...

Upload: redcode9

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 388
Lượt tải: 16

Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó ...

Upload: 8386HongCK

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 510
Lượt tải: 16

Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo trong ...

Upload: diachumandem

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 541
Lượt tải: 16

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh ...

Upload: thinhassd

📎 Số trang: 45
👁 Lượt xem: 664
Lượt tải: 16

Tăng cường vai trò nhà nước trong nền kinh ...

Upload: haitacvungsahara

📎 Số trang: 107
👁 Lượt xem: 688
Lượt tải: 16

Tăng cường vai trò nhà nước trong nền kinh ...

Upload: vthiep

📎 Số trang: 107
👁 Lượt xem: 678
Lượt tải: 17

Tăng cường vai trò nhà nước trong nền kinh ...

Upload: nguyentancanh09

📎 Số trang: 103
👁 Lượt xem: 664
Lượt tải: 16

Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong ...

Upload: Rainytran88

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 414
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong ...

Upload: lequanghoi

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 531
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Chính trị học
Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Thầy giáo hướng dẫn Thế kỉ XX là thế kỉ ghi đậm trong lịch sử loài người những dấu ấn cực kì sâu sắc. Đó là thế kỉ khoa học và công nghệ tiên tiến nhanh chưa từng thấy, giá trị sản xuất vật chất tăng hàng chục lần so với thế kỉ trước,kinh tế phát triển mạnh mẽ xen lẫn docx Đăng bởi
5 stars - 117288 reviews
Thông tin tài liệu 37 trang Đăng bởi: lequanghoi - 22/04/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/04/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Thầy giáo hướng dẫn