Tìm tài liệu

Doanh nghiep cong ich tren dia ban Ha Noi

Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội

Upload bởi: fidze_phi

Mã tài liệu: 43791

Số trang: 126

Định dạng: docx

Dung lượng file: 354 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Quá trình phát triển kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN ở nước ta, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, trong đó hệ thống doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là bộ phận chủ yếu. DNNN giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế, đi đầu trong ứng dụng khoa học - công nghệ, nêu gương về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội… DNNN nói chung và DNNN hoạt động vì mục tiêu công ích (gọi tắt là doanh nghiệp công ích) hoạt động theo các chính sách xã hội của nhà nước phục vụ cho lợi ích trực tiếp của toàn xã hội hay lợi ích công cộng như: cung ứng hàng hóa công cộng (HHCC) theo kế hoạch hay đơn đặt hàng của nhà nước như các hàng hóa về quốc phòng, an ninh, y tế công cộng và văn hóa... Mặc dù nhóm hàng hóa công cộng được coi là hàng hóa đặc biệt này chiếm tỷ trọng không lớn trong nền kinh tế nhưng nhà nước phải có những nguyên tắc quản lý riêng do vai trò quan trọng và tính đặc thù của nó đối với nền kinh tế. Những năm qua của thời kỳ đổi mới, quá trình sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp công ích (DNCI) cho phù hợp với yêu cầu phát triển của KTTT nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội, DNCI đã có những đóng góp đáng kể: kết cấu hạ tầng được cải thiện, góp phần đảm bảo những cân đối lớn trong nền kinh tế ổn định và phát triển, giảm thiểu mức đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Ngày nay cùng với quá trình phát triển chung của đất nước, việc tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao và mức độ đô thị hóa ngày càng nhanh chóng của thành phố Hà Nội đang đặt ra rất nhiều nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng phải tập trung nhiều hơn cho đầu tư phát triển, nâng cấp, cải tạo, đồng bộ và hiện đại hóa các công trình hạ tầng giao thông công chính. Cung cấp kịp thời với chất lượng ngày càng tốt hơn các dịch vụ, tiện ích công cộng cho mọi người.

Kết cấu luận văn:

Chương 1

Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành, phát triển Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội

Chương 2

Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội

Chương 3

phương hướng và những giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp công ích

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

  MỞ ĐẦU

   

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Quá trình phát triển kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN ở nước ta, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, trong đó hệ thống doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là bộ phận chủ yếu. DNNN giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế, đi đầu trong ứng dụng khoa học - công nghệ, nêu gương về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội DNNN nói chung và DNNN hoạt động vì mục tiêu công Ých (gọi tắt là doanh nghiệp công Ých) hoạt động theo các chính sách xã hội của nhà nước phục vụ cho lợi Ých trực tiếp của toàn xã hội hay lợi Ých công cộng như: cung ứng hàng húa công cộng (HHCC) theo kế hoạch hay đơn đặt hàng của nhà nước như các hàng húa về quốc phòng, an ninh, y tế công cộng và văn húa... Mặc dù nhóm hàng húa công cộng được coi là hàng húa đặc biệt này chiếm tỷ trọng không lớn trong nền kinh tế nhưng nhà nước phải có những nguyên tắc quản lý riêng do vai trò quan trọng và tính đặc thù của nó đối với nền kinh tế. Những năm qua của thời kỳ đổi mới, quá trình sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp công Ých (DNCI) cho phù hợp với yêu cầu phát triển của KTTT nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội, DNCI đã có những đóng góp đáng kể: kết cấu hạ tầng được cải thiện, góp phần đảm bảo những cân đối lớn trong nền kinh tế ổn định và phát triển, giảm thiểu mức đầu tư từ ngân sách nhà nước.

  Ngày nay cùng với quá trình phát triển chung của đất nước, việc tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao và mức độ đô thị húa ngày càng nhanh chóng của thành phố Hà Nội đang đặt ra rất nhiều nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng phải tập trung nhiều hơn cho đầu tư phát triển, nâng cấp, cải tạo, đồng bộ và hiện đại húa các công trình hạ tầng giao thông công chính. Cung cấp kịp thời với chất lượng ngày càng tốt hơn các dịch vụ, tiện Ých công cộng cho mọi người.

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội
 • Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa ...

Upload: daiduong_tran

📎 Số trang: 50
👁 Lượt xem: 581
Lượt tải: 16

Mét sè giải pháp phát triển các khu công ...

Upload: anhnd

📎 Số trang: 99
👁 Lượt xem: 200
Lượt tải: 11

Mét sè giải pháp phát triển các khu công ...

Upload: tanhungvn4000

📎 Số trang: 99
👁 Lượt xem: 23
Lượt tải: 14

Một số giải pháp phát triển khu công nghiệp ...

Upload: valkyriedmc

📎 Số trang: 100
👁 Lượt xem: 528
Lượt tải: 16

Nghiên cứu tiền lương, thu nhập trong các ...

Upload: stotomae

📎 Số trang: 250
👁 Lượt xem: 3062
Lượt tải: 26

Hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và kết ...

Upload: a_duckts

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 26
Lượt tải: 8

Hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và kết ...

Upload: stotomae

📎 Số trang: 102
👁 Lượt xem: 296
Lượt tải: 3

Giải pháp cho doanh nghiệp đầu tư vào dự án ...

Upload: xn7ptic

📎 Số trang: 85
👁 Lượt xem: 339
Lượt tải: 5

Đánh giá chi phí lợi ích của việc phân loại ...

Upload: minh_trungtien

📎 Số trang: 56
👁 Lượt xem: 1023
Lượt tải: 16

Tình hình thực hiện luật thuế GTGT của một ...

Upload: vneconomy_vn

📎 Số trang: 62
👁 Lượt xem: 755
Lượt tải: 16

Nâng cao chất lượng đào tạo nhà QT trong các ...

Upload: dautudaihan

📎 Số trang: 101
👁 Lượt xem: 312
Lượt tải: 12

Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân và ...

Upload: namnhi1977

📎 Số trang: 119
👁 Lượt xem: 260
Lượt tải: 4

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội

Upload: fidze_phi

📎 Số trang: 126
👁 Lượt xem: 711
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội Quá trình phát triển kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN ở nước ta, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, trong đó hệ thống doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là bộ phận chủ yếu. DNNN giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế, đi đầu trong ứng dụng docx Đăng bởi
5 stars - 43791 reviews
Thông tin tài liệu 126 trang Đăng bởi: fidze_phi - 20/02/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/02/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội