Tìm tài liệu

Giai phap day manh co phan hoa DNNN o Viet Nam

Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam

Upload bởi: phanvu0608

Mã tài liệu: 118988

Số trang: 32

Định dạng: docx

Dung lượng file: 147 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Chúng ta đang chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ đi đôi với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Muốn thực hiện được mục tiêu đã đề ra thì năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nói chung cũng như của từng doanh nghiệp, từng sản phẩm nói riêng phải không ngừng được nâng cao. Thực chất cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là phần lớn các doanh nghiệp nông nghiệp. Muốn nâng cao được sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam thì cổ phần hoá một bộ phận các doanh nghiệp nhà nước(DNNN) được coi là một trong những giải pháp quan trọng. Đảng và Nhà Nước ta đã chủ trương thực hiện quá trình này từ đầu thập niên 90, cho đến nay thì đã trải qua bốn giai đoạn. Giai đoạn 1992-1996 thực hiện thí điểm theo quyêt định số 220/HĐBT của Hội Đồng Bộ Trưởng (nay là Chính Phủ). Giai đoạn 1996-1998 triển khai thực hiện cổ phần hoá một bộ phận DNNN theo tinh thần Nghị Định 28/CP của Chính Phủ. Giai đoạn 1998-2001 đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN theo Nghị Định 44/1998/NĐ_CP. Giai đoạn mới, giai đoạn tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP. Cổ phần hoá DNNN là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm huy động thêm nguồn vốn của xã hội vào sản xuất kinh doanh, tạo động lực mạnh mẻ, cơ chế quản lí năng động nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước cung cấp như của toàn xã hội, nhằm tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên trường quốc tế. Sau hơn 10 năm thực hiện với kết quả tích cực chủ trương ngày càng có sức sống, cơ chế chính sách ngày càng được điều chỉnh, bổ sung hợp lí hơn và hoàn thiện hơn. Cổ phần hoá DNNN là một nhu cầu, một thực tế khách quan trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các công ty cổ phần sẻ là loại hình doanh nghiệp phổ biến do thu hút được nguồn vốn rộng rãi trong xã hội, tách được quyền sở hữu vốn và quyền sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh. Xét một cách toàn diện thì cổ phần hoá DNNN đã đem lại lợi ích rõ rệt cho người lao động, cổ đông, Nhà nước và xã hội. Thông qua cổ phần hoá vốn Nhà nước không những được đảm bảo mà còn được tăng thêm. DNNN có nhiều cơ hội huy động vốn trong xã hội để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng sản xuất. Sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết lần thứ 3 hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục sắp xếp đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN việc thực hiện cổ phần hoá nói riêng và đổi mới DNNN nói chung đã có những chuyển biến tích cực.

Nội dung đề án được chia làm các phần chính sau:

I). Khái niệm cổ phần hoá và cổ phần hoá DNNN.

II). Cơ sở lí luận và thực tiễn cổ phần hoá DNNN.

III).Tiến trình cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam.

IV). Đánh giá chung về tiến trình cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam.

V). Mục tiêu cổ phần hóa DNNN ở Việt Nam.

VI). Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Đề án môn học

   

  LỜI MỞ ĐẦU

   

               

  chúng ta đang chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ đi đôi với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Muốn thực hiện được mục tiêu đã đề ra thì năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nói chung cũng như của từng doanh nghiệp, từng sản phẩm nói riêng phải không ngừng được nâng cao. Thực chất cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là phần lớn các doanh nghiệp nông nghiệp. Muốn nâng cao được sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam thì cổ phần hoá mét bộ phận các doanh nghiệp nhà nước(DNNN) được coi là mét trong những giải pháp quan trọng. Đảng và Nhà Nước ta đã chủ trương thực hiện quá trình này từ đầu thập niên 90, cho đến nay thì đã trải qua bèn giai đoạn. Giai đoạn 1992 - 1996 thực hiện thí điểm theo quyêt định số 220/ HĐBT của Hội Đồng Bộ Trưởng (nay là Chính Phủ). Giai đoạn 1996 - 1998 triển khai thực hiện cổ phần hoá mét bộ phận DNNN theo tinh thần Nghị Định 28/ CP của Chính Phủ. Giai đoạn 1998 - 2001 đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN theo Nghị Định 44/1998/NĐ_CP. Giai đoạn mới, giai đoạn tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP. Cổ phần hoá DNNN là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm huy động thêm nguồn vốn của xã hội vào sản xuất kinh doanh, tạo động lực mạnh mẻ, cơ chế quản lí năng động nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước cung cấp như của toàn xã hội, nhằm tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên trường quốc tế. Sau hơn 10 năm thực hiện với kết quả tích cực chủ trương ngày càng có sức sống, cơ chế chính sách ngày càng được điều chỉnh, bổ sung hợp lí hơn và hoàn thiện hơn. Cổ phần hoá DNNN là mét nhu cầu, một thực tế khách quan trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các công ty cổ phần sẻ là loại hình doanh nghiệp phổ biến do thu hút được nguồn vốn rộng rãi trong xã hội, tách được quyền sở hữu vốn và quyền sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh. Xét một cách toàn diện thì cổ phần hoá DNNN đã đem lại lợi Ých rõ rệt cho người lao động, cổ đông, Nhà nước và xã hội. Thông qua cổ phần hoá vốn Nhà nước không những được đảm bảo mà còn được tăng thêm. DNNN có nhiều cơ hội huy động vốn trong xã hội để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng sản xuất. Sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết lần thứ 3 hội nghị ban chấp hành Trung ương

  GVHD: TS. Vò Thị Minh

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam
 • Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam
 • Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam
 • Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam
 • Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam
 • Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam
 • Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam
 • Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam
 • Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam
 • Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam
 • Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam
 • Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam
 • Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam
 • Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam
 • Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam
 • Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam
 • Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam
 • Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá các ...

Upload: phankhanhhai2002

📎 Số trang: 41
👁 Lượt xem: 763
Lượt tải: 16

Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa các DNNN của ...

Upload: dangkhoaddt

📎 Số trang: 98
👁 Lượt xem: 226
Lượt tải: 7

Đẩy mạnh quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp ...

Upload: margin1979

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 467
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp thúc đẩy quá trình ...

Upload: yo_most

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 597
Lượt tải: 16

Thực trạng và Giải pháp thúc đẩy cổ phần hoá ...

Upload: analysisvn

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 504
Lượt tải: 16

Giải pháp đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá

Upload: thunguyen710

📎 Số trang: 84
👁 Lượt xem: 518
Lượt tải: 16

Phân tích quá trình Cổ phần hoá DNNN ở Việt ...

Upload: ducnguyen_dn

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 394
Lượt tải: 16

Quan điểm và giải pháp đẻ thúc đẩy nhanh quá ...

Upload: maradona_caniggia_1305

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 435
Lượt tải: 16

Cổ phần hoá DNNN

Upload: tangbaluan

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 613
Lượt tải: 16

Tiếp tục đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa ...

Upload: vantrieutu

📎 Số trang: 199
👁 Lượt xem: 763
Lượt tải: 16

Vấn đề đẩy mạnh cổ phần hóa một bộ phận ...

Upload: xoma35

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 632
Lượt tải: 16

Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông ...

Upload: stotomae

📎 Số trang: 246
👁 Lượt xem: 2584
Lượt tải: 20

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt ...

Upload: phanvu0608

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 507
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam Chúng ta đang chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ đi đôi với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Muốn thực hiện được mục tiêu đã đề ra thì năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nói chung cũng như của từng doanh nghiệp, từng sản phẩm nói docx Đăng bởi
5 stars - 118988 reviews
Thông tin tài liệu 32 trang Đăng bởi: phanvu0608 - 02/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 02/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam