Tìm tài liệu

mot so giai phap nham thuc hien tot cong tac quan ly von dau tu xay dung co ban doi voi nganh thuy loi

một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi

Upload bởi: hunganh2902

Mã tài liệu: 116267

Số trang: 70

Định dạng: docx

Dung lượng file: 180 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Từ khi đất nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường thì yêu cầu về quản lý chi cho đầu tư XDCB cũng có sự thay đổi nhằm phù hợp với nền kinh tế mới. Hiện nay ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới thì yêu cầu về quản lý tài chính nói chung và yêu cầu về việc quản lý một cách chặt chẽ các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi nói riêng phải đảm bảo đúng mục đích, đúng kế hoạch, đúng định mức, tiết kiệm và sử dụng nguồn vốn một cách có hiệu quả là hết sức quan trọng.Tuy nhiên việc quản lý các khoản chi không bị thất thoát là một vấn đề hết sức nan giải bởi vì trong thực tế hiện tượng tham ô, tham nhũng thì vẫn không thể loại bỏ được hết .

Kết cấu đề tài:

Chương 1 đầu tư xây dựng cơ bản và cơ sở để tổ chức thực hiện quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi

Chương II thực trạng của việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi trong thời gian qua

Chương 3: một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Luận văn tốt nghiệp

   

  Chương 1

   

  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ CƠ SỞ ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐỐI VỚI NGÀNH THUỶ LỢI

   

  1.Những vấn đề chung về đầu tư xây dựng cơ bản:

  1. 1Một số khái niệm cơ bản:

  1. 1. 1Khái niệm đầu tư xây dựng cơ bản:

                Đầu tư xây dựng cơ bản là quá trình sử dụng các nguồn lực vào hoạt động sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng tài sản cố định, nhằm từng bước tăng cường và hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế.

  1.1.2.Khái niệm vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

                Vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước là vốn của ngân sách nhà nước được cân đối trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm từ các nguồn thu trong nước, nước ngoài (bao gồm vay nước ngoài của chính phủ và vốn viện trợ của nước ngoài cho chính phủ, các cấp chính quyền và các cơ quan nhà nước) để cấp phát và cho vay ưu đãi về đầu tư xây dựng cơ bản.

  1. 1. 2. 1Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách Nhà nước được hình thành từ các nguồn sau:

  + Mét phần tích luỹ trong nước từ thuế, phí, lệ phí

  + Vốn viện trợ theo dự án của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức liên hợp quốc và các tổ chức Quốc Tế khác.

  + Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của tổ chức Quốc tế và các Chính phủ hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam.

  + Vốn thu hồi nợ của ngân sách đã cho vay ưu đãi các năm trước

  Đỗ Việt Hùng - Lớp D36 - 01A             

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi
 • một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ ...

Upload: vietnammergers

📎 Số trang: 48
👁 Lượt xem: 283
Lượt tải: 2

Tổ chức thực hiện quản lý chi đầu tư xây ...

Upload: hoangagpps

📎 Số trang: 72
👁 Lượt xem: 593
Lượt tải: 16

Các giải pháp tăng cường quản lý vốn sự ...

Upload: longvtss

📎 Số trang: 63
👁 Lượt xem: 487
Lượt tải: 17

Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với đầu tư ...

Upload: aotrang_xq

📎 Số trang: 258
👁 Lượt xem: 2843
Lượt tải: 20

Một số vấn đề về quản lý vốn đầu tư xây dựng ...

Upload: brandnguyen

📎 Số trang: 100
👁 Lượt xem: 277
Lượt tải: 6

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu ...

Upload: giahannt

📎
👁 Lượt xem: 585
Lượt tải: 17

Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư ...

Upload: Tiendungbn019

📎 Số trang: 156
👁 Lượt xem: 15
Lượt tải: 11

Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư ...

Upload: Tiendungbn019

📎 Số trang: 156
👁 Lượt xem: 26
Lượt tải: 6

Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại ...

Upload: thaomeomeo

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 145
Lượt tải: 6

Hiện trạng công tác quyết toán vốn đầu tư ...

Upload: samacnong

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 214
Lượt tải: 11

Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn ...

Upload: luongphuc83

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 549
Lượt tải: 16

Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công ...

Upload: toiditim_ly

📎 Số trang: 100
👁 Lượt xem: 579
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác ...

Upload: hunganh2902

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 899
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi Từ khi đất nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường thì yêu cầu về quản lý chi cho đầu tư XDCB cũng có sự thay đổi nhằm phù hợp với nền kinh tế mới. Hiện nay ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới thì yêu cầu về quản lý tài chính nói chung và yêu docx Đăng bởi
5 stars - 116267 reviews
Thông tin tài liệu 70 trang Đăng bởi: hunganh2902 - 19/05/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 19/05/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi