Tìm tài liệu

Tim hieu viec khai thac va ung dung nguon luc thong tin hien co trong cong tac nghien cuu va trien khai tai Trung tam Thong tin Tu lieu thuoc Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam

Info

X• hội ngày càng phát triển thì mọi hoạt động của con người đều cần thông tin, bởi lẽ thông tin đ• trở thành công cụ để trợ giúp con người giải quyết các công việc như ra quyết định, quản lý v.v…Và đặc biệt hơn nữa là nguồn thông tin KH&CN sẽ giúp cho nền khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin của mỗi quốc gia phát triển hơn lên.

Hiện nay nhu cầu về việc nắm bắt những thông tin KH&CN một cách nhanh chóng, chính xác, đầy đủ và kịp thời đ• đưa hoạt động thông tin phát triển lên một tầm cao mới. Vấn đề đặt ra đối với các Thư viện và Trung tâm thông tin là làm sao thu thập, xử lý, lưu giữ và phổ biến những nguồn tin khổng lồ mà thế giới hàng năm đ• đưa ra và được cập nhật một cách tốt nhất phục vụ cho nền khoa học nước nhà.

Thế kỷ XXI chúng ta thấy xuất hiện các thuật ngữ như: “ Bùng nổ thông tin”, “X• hội thông tin”, “Kinh tế tri thức”. “Bùng nổ thông tin”- là thuật ngữ đặc trưng cho sự gia tăng mạnh mẽ các sản phẩm thông tin tư liệu trên thế giới trong mấy chục năm gần đây, nên để có thể lựa chọn những thông tin phù hợp phục vụ cho công việc có lẽ là vấn đề khó khăn. Bởi vậy hoạt động cung cấp thông tin không chỉ đơn thuần áp dụng những phương thức phục vụ truyền thống mà cần phải áp dụng những thành tựu của CNTT để phục vụ nhu cầu tin cho người dùng tin một cách nhanh nhất, mới nhất, đầy đủ nhất.

Viện KH&CN Việt Nam là một cơ quan nghiên cứu khoa học đầu ngành trong đó có nhiều bộ phận hợp thành. Trung tâm TTTL - là cơ quan thông tin đầu mối của Viện KH&CN Viêt Nam.

Hiện nay tại Trung tâm TTTL lưu giữ rất nhiều nguồn tin KH&CN, đa dạng về thể loại và chủ đề nghiên cứu. Hầu hết các cán bộ nghiên cứu khoa học đều tiến hành tìm kiếm thông tin để khai thác và ứng dụng các nguồn tin KH&CN tìm được cho công việc của mình.

Để hiểu hơn về việc khai thác và ứng dụng nguồn tin KH&CN trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Viện KH&CN Việt Nam tôi đ• lựa chọn đề tài:

“ Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam”. Đề tài này được xây dựng với mục đích là tìm hiểu hoạt động khai thác nguồn lực thông tin và ứng dụng trong hoạt động nghiên cứu và triển khai. Bên cạnh đó có đưa ra một số giải pháp để nâng cao hơn nữa việc ứng dụng các nguồn lực thông tin KH&CN tại Trung tâm TTTL.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

  •  

    MỤC LỤC.

    Trang

    Lời nói đầu.

    1.     Lý do chọn đề tài.

    2.     Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

    3.     Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.

    4.     Phương pháp nghiên cứu.

    5.     bố cục của khoá luận.

    CHƯƠNG I: VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 30 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.

    1.1.          Lịch sử hình thành và phát triển.

    1.2.          Trung tâm TTTL cùng với sự phát triển của khoa học và triển khai công nghệ.

    1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển.              Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.

    1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức.

    1.2.3. Cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ.

    1.3.          Người dùng tin và nhu cầu tin tại Viện KH & CN Việt Nam.

    1.3.1. Người dùng tin.              1.3.1. Ng­êi dïng tin.

    1.3.2. Nhu cầu tin.

    1.4.          Vai trò của nguồn lực thông tin KH & CN trong hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ của Viện KH & CN Việt Nam.

    CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG KHAI THÁC VÀ ỨNG DỤNG CÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN HIỆN CÓ VÀ VIỆC QUẢN TRỊ CÁC NGUỒN TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM.

     

     

     

  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí ...

Upload: thieugiadatviet_87

📎 Số trang: 50
👁 Lượt xem: 450
Lượt tải: 16

Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công ...

Upload: quang0806

📎 Số trang: 75
👁 Lượt xem: 414
Lượt tải: 18

Công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại ...

Upload: www3tis

📎 Số trang: 74
👁 Lượt xem: 318
Lượt tải: 16

Xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ ...

Upload: dung_911

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

"Nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp hoàn ...

Upload: kienphong2000

📎 Số trang: 104
👁 Lượt xem: 351
Lượt tải: 18

Thực trạng quy trình Chuẩn bị thực hiện và ...

Upload: tthanhluan

📎 Số trang: 75
👁 Lượt xem: 287
Lượt tải: 16

Triển khai trung tâm điều hành và bảo dưỡng ...

Upload: childishboy2003

📎 Số trang: 68
👁 Lượt xem: 1660
Lượt tải: 19

Công nghệ LTE và các ứng dụng, triển khai ở ...

Upload: devil_cry09021993

📎 Số trang: 129
👁 Lượt xem: 361
Lượt tải: 8

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác ...

Upload: lop07dqtc

📎 Số trang: 48
👁 Lượt xem: 389
Lượt tải: 16

“Thực trạng công tác đào tạo và phát triển ...

Upload: giakhanh_ip

📎 Số trang: 78
👁 Lượt xem: 207
Lượt tải: 6

Sản phẩm và dịch vụ thông tin tại Trung tâm ...

Upload: nampvi

📎 Số trang: 47
👁 Lượt xem: 646
Lượt tải: 18

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát ...

Upload: yennguyen7588

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 322
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn ...

Upload: kieuphong85

📎 Số trang: 90
👁 Lượt xem: 449
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Quản trị kinh doanh
Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam X• hội ngày càng phát triển thì mọi hoạt động của con người đều cần thông tin, bởi lẽ thông tin đ• trở thành công cụ để trợ giúp con người giải quyết các công việc như ra quyết định, quản lý v.v…Và đặc biệt hơn nữa là nguồn thông tin KH&CN sẽ giúp docx Đăng bởi
5 stars - 35362 reviews
Thông tin tài liệu 90 trang Đăng bởi: kieuphong85 - 14/01/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 14/01/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn lực thông tin hiện có trong công tác nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Thông tin Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam