Tìm tài liệu

Quan ly nha nuoc doi voi ton giao o Lam Dong hien nay van de va giai phap 1

Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1

Upload bởi: nguyenbao06

Mã tài liệu: 129843

Số trang: 105

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Hợp đồng

Info

Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo. Chưa kể vài chục triệu người khác vẫn giữ tín ngưỡng dân gian truyền thống, chỉ tính riêng 6 tôn giáo lớn, ở nước ta đã có gần 1/3 dân số cả nước sinh hoạt tôn giáo thường xuyên. Tôn giáo trở thành nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Trong tình hình đó, Đảng và Nhà nước xác định phải tăng cường công tác tôn giáo để vừa đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, vừa kịp thời đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo để đi ngược lại lợi ích căn bản của nhân dân. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với tôn giáo là vấn đề hết sức quan trọng, nó phải được sự quan tâm của các ngành, các cấp và cần được tiến hành trên cơ sở khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta từng bước hoàn thiện chính sách tôn giáo, tăng cường quản lý nhà nước đối với tôn giáo bằng pháp luật; hướng cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng vai trò của các tôn giáo trong đời sống nhân dân; kiên quyết uốn nắn nhận thức lệch lạc, những khuyết điểm nhằm thực hiện triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Kết cấu đề tài:

Chương 1: Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội của Lâm Đồng và đặc điểm của tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

  MỞ ĐẦU

   

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo. Chưa kể vài chục triệu người khác vẫn giữ tín ngưỡng dân gian truyền thống, chỉ tính riêng 6 tôn giáo lớn, ở nước ta đã có gần 1/ 3 dân số cả nước sinh hoạt tôn giáo thường xuyên. Tôn giáo trở thành nhu cầu tinh thần của mét bộ phận nhân dân. Trong tình hình đó, Đảng và Nhà nước xác định phải tăng cường công tác tôn giáo để vừa đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, vừa kịp thời đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo để đi ngược lại lợi Ých căn bản của nhân dân. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với tôn giáo là vấn đề hết sức quan trọng, nó phải được sù quan tâm của các ngành, các cấp và cần được tiến hành trên cơ sở khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta từng bước hoàn thiện chính sách tôn giáo, tăng cường quản lý nhà nước đối với tôn giáo bằng pháp luật; hướng cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng vai trò của các tôn giáo trong đời sống nhân dân; kiên quyết uốn nắn nhận thức lệch lạc, những khuyết điểm nhằm thực hiện triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  Lâm Đồng là một tỉnh miền núi với dân số khoảng một triệu người, nhưng có tới 60% dân số theo Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài. Ngoài ra, mét bộ phận nhân dân còn theo tín ngưỡng truyền thống. Phần đông tín đồ các tôn giáo có trình độ dân trí thấp, còn mê tín, thậm chí cuồng tín, nên dễ bị các thế lực tiêu cực kích động, lợi dụng vào các mục đích chính trị xấu.

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1
 • Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng ...

Upload: ddscl123

📎 Số trang: 105
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng ...

Upload: kiencang9x

📎 Số trang: 105
👁 Lượt xem: 582
Lượt tải: 17

Quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ...

Upload: trandinhthaotg

📎 Số trang: 131
👁 Lượt xem: 653
Lượt tải: 16

Quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ...

Upload: Sirius_mc

📎 Số trang: 131
👁 Lượt xem: 929
Lượt tải: 17

Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt ...

Upload: snow_mischievous

📎 Số trang: 216
👁 Lượt xem: 561
Lượt tải: 17

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt ...

Upload: doit4u2000

📎 Số trang: 110
👁 Lượt xem: 789
Lượt tải: 16

Một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước ...

Upload: duongthaithinh

📎 Số trang: 86
👁 Lượt xem: 515
Lượt tải: 16

Ba kết quả quan trọng Trong công tác quản lý ...

Upload: nguyenvu_nv

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 441
Lượt tải: 16

Một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước ...

Upload: dinh_chien0172

📎 Số trang: 85
👁 Lượt xem: 473
Lượt tải: 16

ảnh hưởng của tín ngưỡng tôn giáo đối với ...

Upload: bdsan1

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 548
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu ...

Upload: saleronline

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 895
Lượt tải: 17

Yêu cầu khách quan, Quan điểm và giải pháp ...

Upload: baosamac

📎 Số trang: 45
👁 Lượt xem: 570
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng ...

Upload: nguyenbao06

📎 Số trang: 105
👁 Lượt xem: 1019
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Luật Hợp đồng
Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1 Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo. Chưa kể vài chục triệu người khác vẫn giữ tín ngưỡng dân gian truyền thống, chỉ tính riêng 6 tôn giáo lớn, ở nước ta đã có gần 1/3 dân số cả nước sinh hoạt tôn giáo thường xuyên. Tôn giáo trở thành nhu cầu tinh docx Đăng bởi
5 stars - 129843 reviews
Thông tin tài liệu 105 trang Đăng bởi: nguyenbao06 - 20/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay vấn đề và giải pháp 1