Tìm tài liệu

Bai tap Tinh huong Mot so y kien nham hoan thien he thong van ban quan ly nha nuoc ve cong tac dao tao boi duong can bo cong chuc

Info

BT tình huống dài 22 trang: Bài tập Tình huống: "Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức"

LỜI NÓI ĐẦU

Có thể nói cán bộ, công chức nhà nước có một vai trò hết sức quan trọng trong nền hành chính quốc gia. Toàn bộ đội ngũ công chức trong bộ máy hành chính nhà nước tạo thành một nguồn lực lớn - nguồn nhân lực, phục vụ cho quá trình tổ chức và hoạt động của Nhà nước. Ở nhiều quốc gia, đổi mới công tác đào tạo và phát triển đội ngũ CBCC là một trong những nội dung trọng tâm của công cuộc cải cách hành chính nhà nước. Đào tạo - phát triển đội ngũ CBCC nhằm tạo sự phát triển về năng lực làm việc của CBCC, thông qua đó tăng cường chất lượng dịch vụ hành chính công.

Đất nước ta đang trong thời kỳ chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, cần phải có một đội ngũ cán bộ, công chức trung thành với chủ trương đường lối của Đảng, đủ phẩm chất và bản lĩnh chính trị, có năng lực về lý luận, pháp luật, chuyên môn, có nghiệp vụ hành chính và khả năng thực tiễn để thực hiện công cuộc đổi mới.

Thực tế cho thấy đội ngũ CBCC ở nước ta nói chung và tỉnh Hoà Bình nói riêng, được đào tạo trong cơ chế trước đây còn thiếu kiến thức chuyên môn cần thiết, nhất là về hệ thống quản lý Nhà nước, hệ thống pháp luật và kỹ thuật, nghiệp vụ hành chính nhà nước để quản lý một nền kinh tế, nhất là trong điều kiện quan hệ quốc tế ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, còn có một bộ phận CBCC chưa đạt được trình độ chuyên môn đào tạo theo tiêu chuẩn ngạch bậc, do đó nhu cầu đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ là tất yếu và rất cần thiết.

Đảng và Nhà nước đã đặc biệt quan tâm đến công tác ĐTBD CBCC, đã ban hành các văn bản cụ thể quy định, hướng dẫn về công tác ĐTBD CBCC, đã dành một khoản kinh phí đáng kể cho công tác ĐTBD CBCC ở trong và ngoài nước. Hệ thống thể chế và các chế độ, chính sách về ĐTBD CBCC được bổ sung và hoàn thiện. Nhờ đó CBCC có điều kiện để học tập nhiều hơn, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Tuy nhiên thực tế cho thấy hệ thống các văn bản nhà nước quy định về công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC vẫn chưa thật sự hoàn chỉnh, nhất là các văn bản quy định về hệ đào tạo vừa học vừa làm (hệ tại chức) vẫn còn nhiều bất cập, chưa có những quy định cụ thể về đối tượng và trình tự thủ tục, cũng như điều kiện theo học. Công tác quy hoạch, kế hoạch ĐTBD CBCC cũng chưa được chú trọng, kế hoạch chưa xuất phát từ nhu cầu thực tế của các đơn vị.

Xuất phát từ những yêu cầu nêu trên tôi đã tích cực tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu và mạnh dạn lựa chọn đề tài "Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức" để làm tiểu luận tình huống lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2010. Đây là một vấn đề đang tồn tại trong công tác đào tạo CBCC, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, do cơ chế chính sách, hệ thống đào tạo và cả yếu tố chủ quan của CBCC. Trong phạm vi của đề tài tôi mong muốn đưa ra được những đóng góp thiết thực để hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về công tác ĐTBD CBCC góp phần nâng cao chất lượng đào tạo CBCC đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung đề tài gồm các phần:

I. Nội dung tình huống

II. Phân tích tình huống

III. Xử lý tình huống

IV. Kiến ngh

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Bài tập Tình huống Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Bài tập Tình huống Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
 • Bài tập Tình huống Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
 • Bài tập Tình huống Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
 • Bài tập Tình huống Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
 • Bài tập Tình huống Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
 • Bài tập Tình huống Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
 • Bài tập Tình huống Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
 • Bài tập Tình huống Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
 • Bài tập Tình huống Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
 • Bài tập Tình huống Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
 • Bài tập Tình huống Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
 • Bài tập Tình huống Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
 • Bài tập Tình huống Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
 • Bài tập Tình huống Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
 • Bài tập Tình huống Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng kiến ...

Upload: utkho_mt

📎 Số trang: 108
👁 Lượt xem: 233
Lượt tải: 16

Quản lý và công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ ...

Upload: hungnam78

📎 Số trang: 68
👁 Lượt xem: 308
Lượt tải: 17

Quản lý nhà nước về đào tạo bồi dưỡng công ...

Upload: lanlethi52

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 691
Lượt tải: 27

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức ...

Upload: vantrieutu

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 359
Lượt tải: 16

Biện pháp đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng ...

Upload: hoaninternet

📎 Số trang: 68
👁 Lượt xem: 260
Lượt tải: 17

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trường ...

Upload: lecuong2810

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 464
Lượt tải: 16

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ ...

Upload: viruslove_abc

📎 Số trang: 60
👁 Lượt xem: 291
Lượt tải: 16

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức ...

Upload: hoang_thanthanh

📎 Số trang: 66
👁 Lượt xem: 406
Lượt tải: 16

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức ...

Upload: phanphan_2007

📎 Số trang: 66
👁 Lượt xem: 342
Lượt tải: 16

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức ...

Upload: annt

📎 Số trang: 66
👁 Lượt xem: 220
Lượt tải: 16

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản ...

Upload: dangduynghia

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 306
Lượt tải: 16

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản ...

Upload: kentt88

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 267
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Bài tập Tình huống Một số ý kiến nhằm hoàn ...

Upload: thuxuan83

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 811
Lượt tải: 19

CHUYÊN MỤC

Tổng hợp
Bài tập Tình huống Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức BT tình huống dài 22 trang: Bài tập Tình huống: "Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức" LỜI NÓI ĐẦU Có thể nói cán bộ, công chức nhà nước có một vai trò hết sức quan trọng doc Đăng bởi
5 stars - 235850 reviews
Thông tin tài liệu 20 trang Đăng bởi: thuxuan83 - 23/11/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/11/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bài tập Tình huống Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức