Sách nói gần giống với: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh